Menu


Lladron coed yn amharu ar waith plannu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14503

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn apelio am gymorth i ddal lladron sydd wedi dwyn miloedd o goed a oedd i fod i gael eu plannu yn ein coedwigoedd.

Mae’r lladron yn dwyn y coed cyn iddynt gael eu rhoi yn y pridd ac maent yn amharu ar waith y Comisiwn sydd â’r nod o blannu dros dair miliwn o goed drwy Gymru.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ehangu’r amrywiaeth o goed y mae’n eu plannu bob blwyddyn er mwyn i’n coedwigoedd allu gwrthsefyll effeithiau newid hinsawdd yn well.  Roedd y coed a gafodd eu dwyn yn cynnwys Cedrwydd Coch, sbriws Norwy a Sitka, yn ogystal ag amrywiaeth o goed llydanddail.

Mae’r rhain ymysg y 30 o rywogaethau sy’n cael eu plannu yng Nghymru, sy’n cynnwys sbriws, pinwydd, ffynidwydd a choed llydanddail ynghyd â rhai rhywogaethau newydd megis Pinwydd Macedonia a Chochwydd.

Mae’r coed yn cael eu storio mewn siediau diogel, ac yna cânt eu cludo i’r safle yn barod i’r contractwyr eu plannu.

Dywedodd Neil Muir, Rheolwr Gweithrediadau Coedwriaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, fod y Comisiwn yn gweithio’n galed i gynyddu’r amrywiaeth o goed yng nghoetiroedd Llywodraeth y Cynulliad fel rhan o’r ymdrechion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

“Yn y gorffennol, cafwyd ambell achos unigol o ychydig sachau o goed yn cael eu dwyn, ond mae miloedd o goed wedi cael eu dwyn eleni, sy’n beth anarferol iawn,” meddai. 

“Mae hyn yn achosi problemau, gan ein bod yn gorfod sicrhau rhagor o goed, a hynny ar gost ychwanegol, ac mae’n peri pryder i staff a chontractwyr gan ei bod yn cymryd amser i’r coed newydd gyrraedd.

“Mae’r gwaith plannu yn golygu llawer iawn o gynllunio, a byddem yn ddiolchgar iawn pe bai pobl yn cysylltu â ni ar 0300 0680300 os ydynt yn gweld unrhyw beth amheus.”

Cafodd y rhan fwyaf o’r coed eu dwyn o wahanol safleoedd yn ardaloedd Llanymddyfri a’r Trallwng.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: neil.muir@forestry.gsi.gov.uk