Menu


Coedwigoedd Ewrop a newid hinsawdd: y ffordd ymlaen

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14437

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd coedwigwyr Cymru yn ymuno ag arbenigwyr o bob rhan o Ewrop ym Mharis yr wythnos nesaf i lunio canllawiau newydd a all fod ymhlith y rhai mwyaf dylanwadol ym meysydd newid hinsawdd a rheoli coedwigoedd eleni.

Bydd tîm prosiect FUTUREforest yn cyfarfod yn y Swyddfa Dramor ac Ewropeaidd ym mhrifddinas Ffrainc er mwyn dwyn ynghyd yr holl syniadau diweddaraf ar goedwigoedd a newid hinsawdd.

A gallai eu hadroddiad terfynol – a gyflwynir i Senedd Ewrop ym Mrwsel yn ddiweddarach eleni – newid yn sylfaenol y ffordd y mae llywodraethau rhanbarthol yn rheoli eu coetiroedd.

Ers dwy flynedd bellach, mae tîm saith rhanbarth FUTUREforest wedi bod yn edrych ar sut y mae coedwigoedd yn ymateb i newid hinsawdd, er mwyn deall sut y gellir defnyddio coedwigoedd i liniaru effeithiau newid hinsawdd ac i ystyried y technegau diweddaraf a all eu helpu i addasu.

Mae ymweliadau astudio a gweithdai wedi arwain at lunio amrywiaeth o ddatrysiadau ac arferion a ddefnyddir gan bob partner i wrthweithio effeithiau newid hinsawdd a allai roi i genedlaethau’r dyfodol goedwigoedd sy’n gallu gwrthsefyll digwyddiadau hinsoddol eithafol yn well.

“Drwy ddwyn ynghyd yr holl syniadau ar goedwigoedd o ranbarthau mor amrywiol â Chatalonia, Auvergne, Slofacia a Latvia, mae gennym bellach gyfoeth o wybodaeth am yr holl arferion rheoli gorau ar draws Ewrop,” meddai Dr Helen Cariss, o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli FUTUREforest yng Nghymru.

Gwaith tîm rhaglen INTERREG IVC, a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn awr fydd llunio dogfen a all fod yn batrwm ar gyfer yr holl weithgareddau coedwigaeth a newid hinsawdd.

“Drwy edrych ar sut mae rhanbarthau eraill – y mae nifer ohonynt eisoes yn profi’r patrymau tywydd newidiol y byddwn i gyd yn eu gweld yn y dyfodol – yn mynd i’r afael â’r newidiadau, bydd modd i ni weithredu ar sail eu casgliadau,” meddai Dr Cariss. 

“Y nod yn awr yw argyhoeddi’r UE bod y gronfa eang hon o wybodaeth fanwl yn cynnig atebion a all helpu i roi arweiniad i wleidyddion, llunwyr polisi a choedwigwyr ar y ffordd ymlaen i goedwigoedd Ewrop."

Yn ogystal â chyflwyno dadansoddiad o’r sialensiau a’r datrysiadau, bydd adroddiad terfynol y prosiect yn manylu ar ragamcaniadau mewn perthynas â hinsawdd hyd at 2030 a 2050.

Bydd partneriaid FUTUREforest yn cyfarfod â Pascal Viné, Cyfarwyddwr Gweithredol Swyddfa Coedwigaeth Ffrainc, a Hervé Gaymard, Pennaeth Bwrdd Cyfarwyddwyr Swyddfa Coedwigaeth Ffrainc yn y Salon de l'Agriculture (Sioe Amaethyddol) a gynhelir ym Mharis - Porte de Versailles yn ystod eu hymweliad.

Cysylltiadau: Dr Helen Cariss, rheolwr y prosiect FUTUREforest yng Nghymru, ar  0300 068 0300, neu Guy Pargeter, Taliesin Communications, ffôn: 01970 832375.

NODIADAU I OLYGYDDION

Rhaglen INTERREG IVC o dair blynedd a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru yw FUTUREforest.  Y nod yw canfod y bygythiadau, gwendidau a chryfderau mewn perthynas â choedwigoedd Ewrop wrth iddynt wynebu newid yn yr hinsawdd, gan ddatblygu technegau rheoli gorau i arwain llunwyr polisi a rhanddeiliaid.  

Nod arall yw gwella ac addasu polisïau ac arferion rheoli coedwigoedd rhanbarthol a lleol, gan ganolbwyntio ar gydbwysedd dŵr, pridd, bioamrywiaeth, cynhyrchion coed a chynhyrchion eraill o goedwigoedd, ansawdd aer gan gynnwys atafaelu carbon, a pheryglon naturiol megis tanau, plâu a phathogenau.   

Yr amcan yw gwella effeithiolrwydd polisïau datblygu rhanbarthol a chyfrannu at foderneiddio economaidd a chystadleurwydd cynyddol Ewrop drwy gyfnewid, rhannu a throsglwyddo profiad polisi, gwybodaeth ac arfer da wrth reoli coetiroedd.   

Bydd y prosiect yn darparu gwybodaeth, offer a dulliau ar gyfer y rheiny sy’n gwneud penderfyniadau gwleidyddol ac ar gyfer rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthau Ewrop i’w galluogi i lunio polisïau datblygu coedwigoedd/rhanbarthol ac arferion rheoli coedwig effeithiol.     

Mae hefyd yn bwriadu tynnu sylw at gyfleoedd sy’n deillio o newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cynhyrchu mwy o fiomas – a thrwy hynny gynyddu atafaelu carbon – o ganlyniad i newidiadau yn y patrwm glawiad a thymereddau uwch.                                                                                              
Mae’r partneriaid yn cynnwys Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latvia (cynhyrchu coed); Slofacia (atafaelu carbon).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru. Y Comisiwn yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 320,000 erw (130,000 hectar) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn: www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: helen.cariss@forestry.gsi.gov.uk