Menu


Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ymgynghori phreswylwyr ynglŷn ag adolygiad o gynlluniau ar gyfer coetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14009

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Caiff pobl sy’n byw ger Cefn Coed, Penderyn, Pontneddfechan a Glyn-nedd eu gwahodd i ddweud wrth Gomisiwn Coedwigaeth Cymru sut maent yn teimlo am gynlluniau ar gyfer dyfodol eu coetiroedd lleol, sef Coed Taf, Penmoelallt, Coed y Rhaiadr, Cwm Giedd a Gwaun Hepste.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi trefnu dau ddigwyddiad ymgynghori lle y bydd staff a leolir yn ei swyddfa ranbarthol yn Llanymddyfri yn rhannu’r cynigion ar gyfer y coetiroedd uchod.

Mae’r coetiroedd hyn yn darparu llawer o gyfleoedd i’r cyhoedd eu mwynhau yn ogystal â chynhyrchu pren o ansawdd da ac amddiffyn coetiroedd hynafol pwysig, felly mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn awyddus i glywed yr hyn sydd gan breswylwyr a rhanddeiliaid i’w ddweud ynglŷn â’r cynlluniau.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli’r coetiroedd, a berchnogir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn darparu amrywiaeth o fuddion i’r gymdeithas, gan gynnwys gwella buddion amgylcheddol, ac mewn ffordd sy’n helpu i frwydro yn erbyn effeithiau newid hinsawdd.

Wrth wneud hyn, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwerthfawrogi’r adborth a gaiff gan ymgynghori â’r gymuned, sy’n ofyniad pwysig o ran cadw achrediad ar gyfer Cynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig (UKWAS) a’r Rhaglen er Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC), sy’n asesu systemau rheoli coedwigoedd yn annibynnol.

Mae’r achrediad hefyd yn caniatáu i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru werthu pren gydag achrediad y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC), sy’n dynodi coetiroedd a reolir yn gynaliadwy.

Cynhelir y digwyddiadau ymgynghori yn:

Canolfan Ymwelwyr Garwnant (pedair milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful) ddydd Mercher 22 Medi rhwng hanner dydd a 4pm.

Neuadd Pentref Pontneddfechan (dwy filltir i’r  gogledd o Lyn-nedd) ddydd Mercher 6 Hydref rhwng 3pm a 7pm.

Dywedodd Mansel Jones, y coedwigwr ar gyfer cynllunio dyluniadau yn CCC, “Mae’r digwyddiadau ymgynghori hyn yn darparu cyfle go iawn i breswylwyr lleol gyfarfod â staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ogystal â chynnig y cyfle iddynt ddylanwadu ar reolaeth eu coetiroedd yn y dyfodol.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisïau coedwigaeth ac yn gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus a berchnogir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth ar y digwyddiadau ymgynghori, cysylltwch â Mansel Jones, y Coedwigwr ar gyfer Cynllunio Dyluniadau, ar 01558 690326, ffôn symudol 07919111907, e-bost mansel.jones@forestry.gsi.gov.uk

Dylid cyfeirio ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mansel.jones@forestry.gsi.gov.uk