Menu


Hwyl a sbri wrth i blant chwilio lloches

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13917

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant yn Sir Gaerfyrddin wedi gwlychu a throchi drwyddi draw – ac ni allent fod yn hapusach!

Maent wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiynau adeiladu llochesau, a drefnwyd gan swyddog addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Hannah Mitchell, yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Trefnwyd y sesiynau mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru Gorllewin (CWW) i hyrwyddo dysgu awyr agored gan alluogi plant, sydd byth wedi ymweld â’r goedwig, i ddarganfod y byd naturiol.

Yn ogystal ag adeiladu llochesau, buont yn hela bwystfilod bychan ac yn chwarae gemau adnabod coed â’r bwriad o agor eu meddyliau i’r amgylchedd dysgu awyr agored cyffrous sydd o’u hamgylch.

Roedd y sesiynau hwyl, a oedd am ddim ac yn addas ar gyfer pob gallu, yn annog plant i ddatrys problemau a chwrdd ag anghenion y cwricwlwm Dylunio Technoleg.

Trefnwyd y sesiynau gan Hannah, o tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu CC Cymru, ar ôl i Gareth Price, swyddog Gyrfa Cymru Gorllewin fynd â’r syniad at ysgolion yn Sir Gaerfyrddin. Roeddent mor boblogaidd mae’r ysgolion bellach yn cysylltu â Gyrfa Cymru Gorllewin er mwyn cymryd rhan.

Dywedodd Gareth, “Mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fwynhau defnyddio’r amgylchedd naturiol ac ehangu’r cwricwlwm craidd mewn modd sydd yn llawn hwyl ac yn ddiogel.

“Yn ogystal, mae’r sesiynau’n caniatáu i’r plant fynd yn agos at natur, i ennill sgiliau newydd, i chwarae mewn mannau gwyllt a gwerthfawrogi a deall yr amgylchedd naturiol.”

Dywedodd Hannah, "Mae profi’r coetiroedd mewn modd rheoledig hefyd yn cynyddu hunan-barch a hyder, tra’n annog annibyniaeth.

"Yn ogystal, roedd y sesiynau’n rhoi cyfle i blant ennill syniadau a sgiliau a fydd yn helpu i’w cael allan i’r goedwig yn ystod yr haf i chwarae a dysgu yno."

Y gobaith yw parhau gyda’r sesiynau yn nhymor yr hydref.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Mitchell ar 07919 690906, e-bost hannah.mitchell@forestry.gsi.gov.uk neu Gareth Price o Gyrfa Cymru Gorllewin ar gareth.price@cwwest.co.uk

NODIADAU AT Y GOLYGYDDION

Mae coetiroedd yn gorchuddio oddeutu 14% o Gymru. Mae 38% o’r coetiroedd (sef 126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu mewn coetiroedd ledled Cymru, yn hwyluso datblygiad a darpariaeth Ysgol Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Coed ar ran eu partneriaid.

Am fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: kate.elias@forestry.gsi.gov.uk