Menu


Darlith bywyd go iawn i goedwigwyr y dyfodol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15177

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd coedwigwyr y dyfodol ddosbarth meistr mewn coedwriaeth gan arbenigwyr heddiw wrth dreulio dau ddiwrnod yn dysgu sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gofalu am goetiroedd Llywodraeth Cymru.

Aeth y myfyrwyr o Brifysgol Bangor allan o’u hystafelloedd darlithio ac i goedwig Clocaenog ac  i goedwig gyfagos Alwen yng ngogledd Cymru i weld timoedd cynaeafu ac ail stocio Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn dod â’u gwerslyfrau’n fyw.

Bu myfyrwyr coedwigaeth yr ail flwyddyn yn trafod cymhlethdodau torri coed – sy’n bwydo diwydiant gwerth mwy na £840 miliwn i economi Cymru -a’r heriau o ail blannu coetir fel rhan o gylch coedwigaeth.

Aeth Neil Muir, Rheolwr Ail Stocio Comisiwn Coedwigaeth Cymru, gyda'r myfyrwyr a hefyd Dylan Roberts a Bruce Theobald o dȋm Gweithrediadau Coedwriaeth Cymru.

Meddai Neil, “Mae coetiroedd yn rhoi gwaith a manteision economaidd i ardaoledd gwledig, ond mae gofyn cael sgil a barn gadarn i’w rheoli'n llwyddiannus.

“Roedd yn wych cael gweld brwdfrydedd y myfyrwyr wrth iddyn nhw defnyddio’u gwybodaeth o’u darlithoedd mewn senarios bywyd go iawn.”

Bu’r myfyrwyr yn ymweld â safle sy’n barod i’w thorri a chael eu gwahodd i awgrymu sut y bydden nhw’n torri a thynnu’r coed.

Cafodd y myfyrwyr eu holi hefyd  pa fath o goed y bydden nhw’n eu plannu ar goetir a oedd wedi’i thorri’n llwyr a sut y bydden nhw’n gwneud hynny.

Ar yr ail ddiwrnod, bu’r myfyrwyr yn trafod ail blannu’n fanylach, sut y dylid paratoi’r ddaear i sefydlu cnwd o goed a pha goed y dylid eu plannu, yn dibynnu ar y math o bridd ac amodau eraill.

Ac yn olaf, cafwyd ymweliad â choetir wedi’i blannu i drafod beth y mae coed newydd eu hangen i’w helpu i dyfu'n llwyddiannus.

Meddai Dr Mark Reyment, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a threfnydd y modiwl coedwigaeth, “Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwneud gwaith gwych yn rhoi rhai o’r pynciau y mae ein myfyrwyr yn eu dysgu mewn darlithoedd a seminarau mewn cyd-destun byd go iawn.

“Unwaith eto mae adborth y myfyrwyr wedi cadarnhau ein barn fod ymweliadau maes megis y rhain yn ffordd eithriadol o effeithiol o wella profiad myfyrwyr a rhoi addysg o ansawdd sy’n berthnasol ar draws sector coedwigaeth y DU.

Llun: Neil Muir (chwith) a Dylan Roberts, tȋm ail stocio Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cymryd rhai o’r myfyrwyr trwy fanylion coedwigaeth.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: neil.muir@forestry.gsi.gov.uk