Menu


Coed y Cymoedd i roi hwb i swyddi ac iechyd ym Mlaenau’r Cymoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13726

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd prosiect partneriaeth pwysig ym Mlaenau’r Cymoedd yn dangos sut y gall coetiroedd greu swyddi newydd, hybu twristiaeth, a gwella iechyd a lles gan roi hwb mawr i’r ardal.

Mae tîm prosiect Coed y Cymoedd, sy’n cael ei lywio gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, eisoes wedi bod yn cydweithio â chynghorau lleol a sefydliadau eraill i ddod o hyd i 13 o ardaloedd blaenoriaethol lle gallant gyda’i gilydd ddefnyddio’r coetiroedd presennol i wneud gwir wahaniaeth i fywydau’r bobl sy’n byw o’u cwmpas.

Mae cynllun drafft llawn o sut y gallai’r coetiroedd hyn edrych pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau eisoes wedi cael ei lunio, ac mae’r tîm yn awr yn ystyried sut i weithredu’r cynllun a darparu pob math o fanteision i’r rhanbarth.

Buwyd yn edrych ar ddau brosiect arall, sef Coedwig Genedlaethol Lloegr a choetir dinas fewnol Newlands ym Manceinion, a oedd yn brofiad gwerthfawr iawn.

"Roedd yn gyfle gwych i gwrdd ag arbenigwyr a phobl broffesiynol a oedd eisoes yn gweithio ar brosiectau tebyg i’n rhai ni, ac i ddysgu ganddynt am y sialensiau a’r cyfleoedd," meddai Judith Webb, y Comisiynydd Coedwigaeth dros Gymru.

Gwelodd aelodau’r tîm prosiect sut yr oedd cymunedau wedi cael eu gweddnewid drwy gyfrwng coed a choetiroedd, a’r gwahanol fanteision gan gynnwys lleihau’r perygl o lifogydd lleol a darparu cysgod ar strydoedd trefol.

"Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gydag aelodau o bartneriaeth Blaenau’r Cymoedd ac wedi bod yn edrych ar y mannau lle’r ydym yn credu y gall y coetiroedd newydd cyffrous hyn ddod yn fyw," meddai Aaron Fortt o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, rheolwr prosiect Coed y Cymoedd.

"Mae’r cynllun yn dod at ei gilydd yn dda, ac roedd gweld sut yr oedd prosiectau tebyg yn Lloegr yn gweithio o gymorth amhrisiadwy.

"Rydym wedi cael cefnogaeth gref gan bum cyngor lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Coed Cymru, Groundwork, BTCV ac eraill, ac rydym bellach yn barod i ddechrau ar y gwaith o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl drwy’r manteision amryfal a ddaw yn sgil Coed y Cymoedd."

Bydd yr adroddiad terfynol ar y ffordd ymlaen yn cael ei gwblhau yn ystod yr haf, a bydd y prosiect yn cael ei lansio’n swyddogol yn yr hydref. Yn dilyn hyn, bydd rhwydweithio ac ymgynghori eang â chymunedau lleol i sicrhau bod pobl leol yn chwarae rhan lawn yn holl ddatblygiadau’r prosiect.

"Rydym yn dysgu llawer iawn am wahanol ffyrdd o weithio gyda’n gilydd i gyflawni mwy dros gymunedau yng nghymoedd De Cymru a’u gwneud yn lleoedd gwell i ymweld â hwy, ac i fyw a gweithio ynddynt," meddai David Llywelyn, cydlynydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

"Nid yw coed a choetiroedd yn terfynu ar ffiniau’r Awdurdodau Unedol, ac rydym felly yn torri’r ffiniau hyn ac yn ffurfio partneriaethau newydd er mwyn elwa i’r eithaf ar yr adnodd ardderchog sydd gennym."

NODIADAU I OLYGYDDION

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, wrth annerch Cynhadledd Sefydliad Materion Cymru ar 7 Chwefror 2008:

"Mae ein coetiroedd presennol a phosibl yn gefndir gwerthfawr ar gyfer unrhyw gysyniad o dwf yn ardal Blaenau’r Cymoedd, drwy wella ansawdd amgylcheddol a chynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu cymunedol ac economaidd lleol. Mae’r Llywodraeth yn berchen ar ran helaeth o’r ystâd goedwig gyhoeddus yn yr ardal. Yn ogystal, mae yna lawer o dir diffaith yn yr ardal y gellid ei dargedu ar gyfer gwelliannau amgylcheddol, yn rhannol drwy ehangu coetiroedd. Rydym ni yn ‘Cymru’n Un’ eisoes wedi ymrwymo i wella ein coetiroedd brodorol a datblygu’r cysyniad o Goedwig Genedlaethol i

Gymru. Rwyf yn awr yn gwahodd y Comisiwn Coedwigaeth ac unrhyw bartïon eraill y mae ganddynt ddiddordeb i ddatblygu mwy ar y cysyniad hwn i gynnwys "Coedwig i’r Cymoedd" a allai:

• Wella iechyd a lles pobl leol – drwy ddatblygu cyfleoedd hamdden a hefyd drwy wella’r dirwedd yn gyffredinol er mwyn meithrin hunan-barch a lles meddyliol;

• Bod yn lleoliad gwell i ymwelwyr er mwyn denu buddsoddiad o’r tu allan mewn twristiaeth;

• Darparu amgylchedd mwy deniadol yn gyffredinol i fyw a gweithio ynddo,

a fydd yn denu buddsoddiad o’r tu allan a sgiliau ac yn atal y mudo o’r ardal sy’n digwydd ar hyn o bryd."

Mae ei ddatganiad yn cydnabod y rôl y gall coetiroedd ei chwarae o ran cyflawni rhaglen Blaenau’r Cymoedd. Mae’r rhaglen wedi’i nodi yn rhaglen Cymru’n Un fel gweithred allweddol i gefnogi creu swyddi a chymdeithas ffyniannus.

Rhaglen Blaenau’r Cymoedd: Strategaeth adfywio 15 mlynedd a gefnogir gan y Cynulliad yw Rhaglen Blaenau’r Cymoedd ac fe’i datblygwyd mewn partneriaeth â phum awdurdod lleol (Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen) i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol diffyg gweithgarwch economaidd yn ardal Blaenau’r Cymoedd.

Cysylltiadau:

Aaron Fortt, rheolwr prosiect Coed y Cymoedd – Ffôn: 0300 068 0300

 

e-mail: aaron.fortt@forestry.gsi.gov.uk