Menu


Rhodio trwy hanes ar hyd dyfrffordd mwynglawdd plwm

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14592

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall ymwelwyr i Fwlch Nant-yr-Arian gerdded yn ddiogel unwaith eto yn olion traed y rhai yr helpodd eu hymdrechion gerfio allan dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rhedeg y ganolfan naw milltir i’r dwyrain o Aberystwyth, newydd orffen gwaith atgyweirio ar lwybr poblogaidd a chwaraeodd ran hanfodol ar adeg pan oedd bryniau Ceredigion yn llawn sŵn diwydiant.

Galwodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i’w helpu i adfer hen ddyfrffos a oedd yn cludo dŵr yn wreiddiol o Lyn Blaenmelindwr i’r gogledd o’r ganolfan ymwelwyr er mwyn gyrru’r mwyngloddiau plwm yng Nghwmbrwyno.

Erbyn heddiw, mae’r ddyfrffordd gwneud yn ffurfio rhan bwysig o deithiau cerdded y Glowyr a Llwybr y Grib, sy’n cychwyn ac yn gorffen wrth y ganolfan ymwelwyr.

Yn eironig, roedd angen gwaith oherwydd bod y dyfrffos, sydd bellach yn boblogaidd ar gyfer cerddwyr – yn mynd yn ddyfrlawn mewn mannau ac wedi’i herydu’n wael.

Yn dilyn trafodaethau gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, gwnaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru gynllun i drwsio’r clawdd pridd ac atgyfnerthu’r hen sianel gyda charreg.

Dywedodd Nick Young, Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth, fod nifer o ddyfrffosydd o gwmpas  Nant-yr-Arian ac roedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n benderfynol o gadw cymeriad tirwedd yr ardal.

“Roedd y llwybr ar hyd hen ddyfrffos y felin yn cael ei erydu’n wael ac yn ddyfrlawn mewn mannau ond nid oedden ni eisiau colli’r ddyfrffos, oherwydd eu bod yn darparu atgof gweledol o dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal”, meddai.

“Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, llwyddom i gadw ‘golwg’ y ddyfrffos a galluogi pobl i gerdded gyda thraed sych ar y llwybr yr oedd dŵr yn llifo ar ei hyd ar un adeg.”

Roedd cludo deunyddiau i drwsio’r ddyfrffos yn dasg araf a llafurus, oherwydd bod y llwybrau mynediad i gyd yn rhy gul ar gyfer peiriannau mawr.

Mae’r gwaith, a wnaed gan y tîm Comisiwn Coedwigaeth Cymru lleol, ynghyd â chontractwyr cymeradwy, wedi gwneud y llwybr yn hygyrch ar gyfer pobl llai galluog, er nad yw’n addas ar gyfer cadeiriau olwynion.

Pennawd: Nick Young, ar y chwith, a Tom Roberts yn mynd am dro ar hyd y ddyfrffos wedi’i hadfer gyda’r cŵn, Meg a Meg.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetiroedd. O hyn, perchnogir 38% (126,000 hectar/311,000 erw) gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei ran.

I gael rhagor o wybodaeth am gerdded a phob math o weithgareddau hamdden ym Mwlch Nant-yr-Arian, cysylltwch â’r Ceidwad Hamdden Tom Roberts ar 01970 890453, e-bost thomas.roberts@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt yn Swyddfa’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, cyfeiriad e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: nick.young@forestry.gsi.gov.uk