Menu


Mam i ddau, Hannah, yn llwyddo ym myd dyn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14191

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Nid yw Hannah Mitchell yn goedwigwr nodweddiadol.

Nid yw bod ar flaen y gad yn y diwydiant yn lle ar gyfer y gwangalon ac, fel gwraig a mam, mae’n ymddangos fel ffigwr anghydweddol ymhlith y dynion sy’n ennill eu bywoliaeth yng nghoedwigoedd Cymru.

Ond dyma ble mae Hannah, a aned yng Nghaerfyrddin, yn fwyaf hapus – yn cymysgu â chontractwyr  caled ym mhob tywydd wrth iddynt dynnu’r coed sy’n cadw olwynion diwydiant gwerth mwy na £400 miliwn i economi Cymru i droi.

Mewn amgylchedd felly, nid oes lle i fod yn segur, ac mae gwybodaeth a brwdfrydedd Hannah wedi ennill hyder unrhyw amheuwyr yn gyflym.

“Mae’r contractwyr yn dda iawn am y peth. Roeddent yn arfer aros yng nghanol brawddeg wrth fy ngweld i’n troi i fyny yn y fan, ac roeddent yn ofalus o’u hiaith am ychydig, ond ar ôl iddynt ddod i fy adnabod i, maen nhw’n mynd yn eu blaenau,” meddai.

“Weithiau, mae’n ymddangos fel menyw yn ceisio gwneud ei ffordd ym myd dyn, yn enwedig ar safleoedd cynaeafu, ond rwy’n ceisio mynd ymlaen a pheidio â theimlo fel merch!”

Ymunodd Hannah, 37, â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru dair blynedd yn ôl ar ôl cyfarfod â James Tinney o Dîm Coetiroedd ar Gyfer Dysgu y Comisiwn, tra’r oedd yn gweithio fel cynorthwy-ydd gofal anifeiliaid ar gyfer yr RSPCA yn Abertawe.

Pan adawodd James, ymunodd Hannah â’r tîm fel swyddog addysg yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, yn agor llygaid plant i botensial coetiroedd fel amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol.

Ond, pan gafodd wahoddiad i dreulio deuddydd yr wythnos gyda thîm cynaeafu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, neidiodd at y cyfle i ehangu ei gwybodaeth.

Mynychodd Hannah, sy’n byw ym Mhentremorgan, Ysgol Uwchradd Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin, a datblygwyd ei hymagwedd rymus at fywyd yn gynnar ar fferm y teulu yng Nghynwyl Elfed, lle’r oedd hi bob amser yn helpu ei thad ar y caeau.

“Rwy’n casáu siopa am ddillad a phethau felly,” meddai Hannah, sy’n fam i ddau. “Nid oeddwn i eisiau mynd i'r geidiau, roeddwn i eisiau mynd i’r sgowtiaid. Doeddwn i ddim yn gwneud unrhyw orchwylion merchetaidd.”

Nid yw’n ymadrodd y gellir ei gymhwyso i’w swydd gyda thîm cynaeafu Comisiwn Coedwigaeth Cymru  –  gwirio mapiau yn erbyn gwybodaeth ar y ddaear, gan sicrhau bod contractwyr yn cyflawni eu hymrwymiadau, mesur teisi pren a thynnu cytundebau gwerthu at ei gilydd, i enwi ychydig dasgau yn unig.

Mae’n swydd sydd wedi ei gosod wrth graidd diwydiant sy’n darparu miloedd o swyddi gwledig ac sy’n dod â buddion economaidd gwerthfawr i Gymru.

“Mwynheais fy hun yn fawr gyda’r tîm cynaeafu ac mae fy sgiliau coedwigaeth wedi gwella’n fawr, yn ogystal â fy ngwybodaeth,” meddai.

“Dw i wedi bod, tra ar fy ngwyliau, yn mesur coed ar gyfer swm y boncyffion y gallem eu cael ohonynt a gwirio eu cwmpas a.y.y.b.!”

Mae awydd Hannah am wybodaeth ynglŷn â choedwigaeth yn ymddangos yn ddiddiwedd – mae hi ar hyn o bryd yn astudio gradd mewn coedwigaeth, ac mae newydd gymryd rôl ceidwad cadwraeth yn Llanymddyfri ar gyfle datblygu gyrfa chwe mis o hyd.

Mae’r coleg coedwigaeth lleol, Gelli Aur, hefyd yn awyddus iddi rannu ei gwybodaeth am y diwydiant gyda’u myfyrwyr.

Yn ffodus, mae ei gŵr, Jason, yn y busnes coed hefyd, yn gweithio fel tyfwr coed yn Hwlffordd.

Roedd ganddi amser hyd yn oed i ymddangos ar sioe gwis boblogaidd y BBC, The Weakest Link, gan adael y cystadleuwyr eraill y tu ôl iddi ac ennill y wobr fawr.

P’un ai ei bod hi’n ymdrin â grwpiau o blant, coedwigwyr caled – neu “Queen of Mean” y teledu, Anne Robinson – mae Hannah yn amlwg yn eu gwneud yn ddidrafferth.

e-mail: hannah.mitchell@forestry.gsi.gov.uk