Menu


Llwybrau coedwigoedd bach yn targedu plant iau

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13939

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Disgwylir i lwybrau byd-enwog Parc Coedwig Coed-y-Brenin sy’n denu miloedd o dwristiaid i’r ardal bob blwyddyn ddenu hyd yn oed fwy o blant yno i’w mwynhau.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r ganolfan, wedi gweithio gyda myfyrwyr o Goleg Meirion Dwyfor yn Nolgellau i greu tri llwybr ysgol gynradd wedi’u hanelu at blant hyd at 11 oed.

Mae’r llwybrau - ar gyfer beicio mynydd, rhedeg a geostorio - yn defnyddio rhannau o’r llwybrau sefydledig sy’n troelli drwy goetiroedd y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen arnynt.

Crëwyd y llwybrau bach gyda chymorth Campau’r Ddraig, sef menter Cyngor Chwaraeon Cymru i gynnwys plant ysgolion cynradd mewn chwarae o bob math.

Bu’r myfyrwyr yn gweithio gyda choedwigwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru i sefydlu’r llwybrau byrrach, llai egnïol fel rhan o’u cwrs NVG anturio awyr agored.

Gwnaethant drefnu diwrnod lansio gyda thair ysgol gynradd hefyd, sef Ysgol Machreth, Llanfachreth, Ysgol Ganllwyd ac Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd.

Cymerodd y plant ran mewn ras beiciau mynydd, ras redeg a helfa drysor geostorio gyda thema môr-ladron a oedd yn cynnwys dod o hyd i gyfres o luniau yn ymwneud â môr-ladron a oedd yn cuddio yn y goedwig.

Dywedodd Hilary Malyon, Coedwigwr Hamdden y Ganolfan Groeso, "Rwyf wedi fy synnu’n fawr sut mae’r myfyrwyr wedi cymhwyso eu gwybodaeth gan roi pecyn gwych i ysgolion cynradd at ei gilydd.

"Mae ein coetiroedd yn cynnig llawer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer hamdden a gobeithio y bydd y llwybrau hyn yn helpu i gadw ein plant yn iachach drwy eu denu at yr awyr agored."

Mae’r llwybr beiciau mynydd yn defnyddio rhan o lwybr adnabyddus y Tarw ac mae’r llwybr rhedeg yn defnyddio rhan o’r llwybr rhedeg presennol a ffordd y goedwig. Mae’r llwybr geostorio’n defnyddio’r llwybr pob gallu i lawr at Afon Eden ac yna i fyny llwybr troed cyhoeddus, felly mae tri o’r llwybrau geostorio hefyd yn hygyrch i gadeiriau olwyn.

Drwy hap a damwain llwyr y daeth y syniad am lwybrau ysgolion cynradd. Gofynnodd Delwyn Humphries o Gyngor Chwaraeon Cymru i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru osod rhai llwybrau a oedd yn addas ar gyfer grwpiau ysgolion cynradd gan fod y llwybrau presennol yn rhy hir, ac wrth siarad ag ef, ffoniodd Delyth Jones o’r coleg i ofyn a oedd prosiect y gallai’r myfyrwyr ei wneud.

"Roedd yn ymddangos fel cyfle delfrydol i ni weithio gyda’n gilydd ac roedd yn brosiect hynod werthfawr i’r myfyrwyr, â gwerth gwirioneddol," meddai Hilary.

Dywedodd Delyth Jones, cydlynydd cyrsiau anturio awyr agored Coleg Meirion Dwyfor, "Mae gweithio gyda choedwigwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru a dysgu am yr hyn sydd ei angen wrth gynllunio llwybrau a threfnu digwyddiadau wedi bod yn brofiad gwych i’r myfyrwyr."

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio â choetiroedd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% (126,000 o hectarau/311,000 o erwau) ohonynt.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

I gael rhagor o wybodaeth am lwybrau ysgolion cynradd neu gyfleoedd hamdden eraill ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin, cysylltwch â Hilary Malyon ar 01341 440747.

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru Clive Davies ar 0300 068 0061, rhif ffôn symudol 07788 190922.