Menu


Gweddnewid Coedwig Mynydd Dinas

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 DECEMBER 2010NEWS RELEASE No: 14314

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd coedwig enwocaf Port Talbot yn cael ei gweddnewid yn fuan pan fydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwneud rhai newidiadau iddi.

Mae’r goedwig hon, ar ochr bryn Mynydd Dinas, yn edrych dros Bort Talbot a’r M4 ac yn gefndir gwyrdd i’r ardaloedd diwydiannol a phreswyl.

Ar hyn o bryd, mae’n cynnwys cymysgedd o goed conwydd a llydanddail, ond mae nifer o’r coed llarwydd Japaneaidd, sy’n goed conwydd collddail, yn dioddef o’r afiechyd angheuol ar goed a achosir gan Phytophthora ramorum.

Bydd y coed llarwydd Japaneaidd, sy’n cyfrif am tua 10% o’r goedwig, yn cael eu cwympo yn ystod y chwe mis nesaf fel rhan o strategaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru i leihau effeithiau’r clefyd difrifol hwn.

Bydd hyn yn golygu y bydd y coed llydanddail brodorol a’r rhostir ar Fynydd Dinas yn gallu adfywio’n naturiol – yn gynt nag y rhagwelwyd yn wreiddiol yn y Cynllun Dyluniad Coedwig ar gyfer y safle.

Bydd adferiad graddol y coetir brodorol hwn yn helpu i ddiogelu natur arbennig y dirwedd yn yr ardal, a bydd hefyd yn creu cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau megis adar sy’n nythu ar y ddaear a ieir bach yr haf.

Ar ôl i’r gwaith o gwympo’r coed llarwydd Japaneaidd gael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn uwchraddio rhai o’r ffyrdd sy’n rhedeg drwy’r goedwig er mwyn gwella mynediad i lorïau i gludo coed o’r safle.

Mae’n bosibl y cyfyngir ar fynediad i’r cyhoedd i rannau o goedwig Mynydd Dinas tra bo’r gwaith o dorri coed yn mynd rhagddo yn ystod y chwe mis nesaf, ond bydd ymwelwyr cyn bo hir yn gallu defnyddio’r ffyrdd a uwchraddiwyd i gerdded drwy’r goedwig.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli coedwig Mynydd Dinas ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Meddai Jonathan Price, y Ceidwad Cymunedol, "Mae Phytophthora ramorum yn glefyd difrifol ar goed, ac rydym yn gobeithio, drwy dorri’r coed a heintiwyd yng nghoedwig Mynydd Dinas, y gallwn gyfyngu ar y broses o gynhyrchu’r sborau sy’n lledaenu’r haint a thrwy hynny leihau effeithiau’r afiechyd.

"Mae coedwig Mynydd Dinas yn gefnlen weledol pwysig i Bort Talbot, a bydd torri’r coed conwydd hyn yn rhoi cyfle i ni wella’r golygfeydd i’r gymuned leol drwy adfer y safle yn goetir brodorol llydanddail."

Pathogen tebyg i ffwng yw Phytophthora ramorum a chafodd ei ganfod ar goed llarwydd Japaneaidd yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010.

Mae rhaglen i gwympo’r coed a heintiwyd gan Phytophthora ramorum ar y gweill, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn cydweithio gyda phroseswyr coed ac eraill i ofalu bod mesurau bioddiogelwch yn eu lle fel y gellir cludo boncyffion o’r coed a heintiwyd i’r melinau i’w troi’n bren a chynhyrchion coed.

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn ‘organeb cwarantîn’ o dan ddeddf yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n rhaid hysbysu’r awdurdodau perthnasol (y Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (Fera), Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban os oes amheuaeth ei fod yn bresennol. Fe’i canfuwyd ym Mhrydain ar blanhigyn viburnum mewn meithrinfa yn 2002.

2. Gall P. ramorum ladd llawer o’r planhigion a heintir ganddo, ond mae’r symptomau yn gallu amrywio, gan ddibynnu ar y rhywogaeth. Ar goed llarwydd Japaneaidd (Larix kaempferi), mae’n achosi i flaenau’r cyffion wywo ac mae’r nodwyddau’n troi’n ddu ac yn disgyn cyn eu hamser. Gall cancrau lle mae rhesin yn gwaedu ymddangos ar y canghennau a rhan uchaf y boncyff. Mae coed llarwydd Japaneaidd a heintiwyd yn cynhyrchu nifer fawr o sborau sy’n lledaenu’r afiechyd – pum gwaith y nifer o sborau a gynhyrchir ar rhododendron – sy’n golygu bod y clefyd yn gallu effeithio’n gyflym ar nifer fawr o goed a llwyni.

3. Cafodd P. ramorum ei ddarganfod gyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain Fawr yn 2009, yn Ne Orllewin Lloegr. Cafodd ei ganfod wedyn ar goed llarwydd yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010, mewn coetiroedd cyhoeddus yn Nyffryn Afan ger Port Talbot, yn Nyffryn Garw ger Pen-y-bont ar Ogwr ac ym Mro Morgannwg.

4. Mae llarwydd yn bren gwydn ac amlbwrpas sy’n gallu dygymod â’r newid rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn, ac nid yw’n tueddu i bydru yn y ddaear. Mae galw amdano felly at ddefnydd awyr agored megis pyst ffensys, paneli ffensys, cladin ar gyfer waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, yn ogystal ag at ddefnydd dan do megis lloriau a sglodfwrdd. Mae’n bren hawdd ei staenio, ei drin a’i orffen.

5. Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed. Mae hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol. Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

CYSYLLTIAD I’R WASG

Mary Galliers mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0300.