Menu


Cartrefi newydd i dylluanod gwyn yng nghanolbarth Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13941

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae poblogaethau tylluanod gwyn Prydain wedi bod yn disgyn dros y 15 mlynedd diwethaf - y gostyngiad yn y niferoedd o adfeilion lle mae’n bosibl i’r adar glwydo yw un rheswm dros y gwymp yn eu poblogaeth.

Ond nawr, diolch i gyflwyniad dau flwch tylluanod newydd ar gyrion coetiroedd sydd o dan reolaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Llyn Fyrnwy ger Llanwddyn a Bryn Breiddin ger Llandrinio, mae gan dylluanod gwyn fwy o le i glwydo a nythu yng nghanolbarth Cymru.

Cydweithiodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru gyda’r RSPB (Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar) i nodi lleoliad addas ar gyfer pob blwch yn Llyn Fyrnwy ac ar Ystad Crugion, Bryn Breidden. Yna darparodd staff ddeunyddiau i wirfoddolwyr y RSPB a aeth ati i adeiladu’r blychau tylluanod gwyn.

Gan mai hoff fwyd y tylluanod gwyn yw llygod y gwair, sy’n byw mewn glaswelltir garw ac ardaloedd eraill gyda gorchudd tir trwchus, mae’r blychau wedi’u lleoli mor agos ag sy’n bosibl i’r math yma o gynefin er mwyn cynyddu’r cyfleoedd o ddenu adar i nythu.

Dywedodd Mike Whatley, Rheolwr Ardal Comisiwn Coedwigaeth Cymru: "Bydd tylluanod gwyn yn defnyddio cyrion y coetiroedd a llennyrch eraill o gwmpas y coetiroedd i hela ac rydym wedi gweld tylluanod gwyn yn Llyn Fyrnwy a Bryn Breidden.

"Trwy ddarparu lleoliadau nythu ychwanegol, rydym yn gobeithio y bydd y blychau newydd yn helpu gyda chadwraeth yr adar godidog hyn."

Mae’r RSPB eisoes wedi gosod nifer o flychau ar ystâd Llyn Fyrnwy ac maent yn croesawu’r blychau tylluanod gwyn ychwanegol hyn.

Dywedodd Mike Walker, Uwch Reolwr Safle RSPB Gwarchodfa Natur Llyn Fyrnwy: "Pan ddaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru atom yn cynnig cydweithio er mwyn codi blychau ychwanegol yn yr ardal, roedden yn fwy na pharod i gynnig cyngor a chefnogaeth i’r prosiect."

Bydd blychau Llyn Fyrnwy a Bryn Breidden yn cael eu monitro’n flynyddol gan barcmon bywyd gwyllt Comisiwn Coedwigaeth Cymru i weld os ydynt wedi llwyddo i ddenu tylluanod gwyn.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cynnig cyngor ar bolisïau coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu grantiau i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth trwy ddarparu trwyddedau cwympo coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch coetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.