Menu


Y ffordd yn glir i löyn byw o dan fygythiad oroesi

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 EBRILL 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15412

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Cadwraethwyr yn dathlu fod gwaith i atal dirywiad dramatig y fritheg berlog fach yng Nghoedwig Clocaenog yn hybu ei siawns o oroesi.

Roedd poblogaeth Clocaenog o’r glöyn byw, sydd eisoes bron iawn wedi diflannu mewn rhannau helaeth o Loegr, wedi plymio o 2,400 yn 2003 i ddim ond 1,200 yn 2011.

Ond mae ymdrechion ar y cyd i wella cynefin y glöyn byw gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Chadwraeth Glöyn Byw Cymru’n talu ar ei ganfed ac wedi arwain at gynnydd yn ei niferoedd.

Cofnodwyd dirywiad cyson yn nifer y fritheg berlog fach yng Nghlocaenog dros yr un mlynedd ar ddeg diwethaf wrth i goedwigwyr archwilio deinameg poblogaethau nifer o rywogaethau, gan gynnwys yr wiwer goch a’r grugiar ddu.

Sbardunodd y darganfyddiad Gadwraeth Gloyn Byw Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i sefydlu rhaglen reoli frys i’r fritheg berlog fach.

Daeth contractwyr i mewn i glirio’r prysgwydd a chonwydd ar bum cilometr o afonydd a nentydd yn y goedwig, gan greu cynefinoedd cysgodol, agored gyda fioled y gors (planhigyn bwyd y siani flewog) fel y gall y glöyn fridio a bwydo ynddo unwaith yn rhagor.

Meddai Mike Whitley, rheolwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru dros ardal Clocaenog, “Mae Coedwig Clocaenog yn ardal anferth gydag amrywiaeth o gynefinoedd yn cynnal llawer o wahanol rywogaethau o fywyd gwyllt.

“Mae’n wych gweld fod y rhaglen dreigl o waith cadwraeth o fantais i gymaint o wahanol rywogaethau, yn enwedig y fritheg berlog fach.”

Mae’r fritheg berlog fach yn Rhywogaeth â Blaenoriaeth Bioamrywiaeth y DU ac yn Rhywogaeth o Brif Bwysigrwydd yng Nghymru fel y’i diffinnir gan y Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig, sy’n ei dosbarthu fel un sydd angen gwaith cadwraeth i rwystro dirywiad pellach.

Cymru a’r Alban yw ei chadarnle olaf yn y DU ond, er ei bod dal yn gymharol gyffredin ar derfynau ucheldir Cymru, mae'r gloyn byw wedi dirywio'n ddramatig yn yr iseldir ac yn y coetiroedd.

Mae tua chwe hectar o brysgwydd – tua maint wyth cae rygbi – eisoes wedi’i glirio yn ystod y ddwy flynedd diwethaf a bydd gwaith yn parhau er mwyn sicrhau dyfodol y fritheg berlog fach yng Nghlocaenog.

Meddai Clare Williams, Swyddog Cadwraeth, Cadwraeth Gloyn Byw Cymru, ”Rydyn ni’n yn falch iawn o weithio gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar y prosiect ymchwil hir dymor hwn.

“Mae wedi helpu gwella’n dealltwriaeth o sut mae’r gloyn byw’n ymateb i waith rheoli coedwig ar raddfa tirlun. Mae’n grêt gallu defnyddio’r ymchwil yma i arwain gwaith rheolaeth yn llwyddiannus i helpu sicrhau y bydd y gloyn byw hardd hon yn goroesi’n barhaol.”

Llun: Mae niferoedd y fritheg berlog fach ar gynnydd unwaith eto yng Nghoedwig Clocaenog. Llun: Sam Ellis/Cadwraeth Gloyn Byw.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cadwraeth Gloyn Byw yw’r elusen fwyaf o’i bath yn y byd.  Ei nod yw sicrhau cadwraeth gloynod byw, gwyfod a’u cynefinoedd. Mae’r sefydliad yn rhedeg rhaglenni cadwraeth ar gyfer mwy na 100 o rywogaethau o loynod byw a gwyfod o dan fygythiad ac yn rheoli dros 30 o warchodfeydd natur. Am ragor o wybodaeth ewch i www.butterfly-conservation.org

Am ragor o wybodaeth ar waith cadwraeth yng Nghoedwig Clocaenog, cysylltwch â Mike Whitley ar 0300 0680136, symudol 07747 475161, e-bost mike.whitley@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.whitley@forestry.gsi.gov.uk