Menu


Data newydd yn dangos bod gan Gymru fwy o goedwig nag y credwyd yn flaenorol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14508

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gan Gymru fwy o goedwig a choetir nag y credwyd yn flaenorol, diolch i ganlyniadau rhagarweiniol yr arolwg mwyaf cynhwysfawr o goedwigoedd a gynhaliwyd erioed.

Mae Stocrestr Coedwigoedd Cenedlaethol (NFI) i Gymru’r Comisiwn Coedwigaeth, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 17 Mawrth) yn dangos bod tua 303,500 hectar o goedwigoedd a choetiroedd ledled Cymru, sy’n cynrychioli 14.3% o gyfanswm arwynebedd tir y wlad. Mae hyn tua 20,000 hectar yn fwy nag yr oedd data a oedd yn bodoli eisoes yn ei awgrymu.

Gellir priodoli’r cynnydd yn arwynebedd y goedwig a honnir yn rhannol i offer a thechnegau mesur gwell ers y stocrestr genedlaethol flaenorol – a oedd yn hysbys fel y Stocrestr Genedlaethol o Goetir a Choed (NIWT) a gynhaliwyd rhwng 1995 a 1999.

Cyhoeddi ystadegau gorchudd coetir heddiw yw’r cyntaf o’r llu o ganlyniadau sy’n ddisgwyliedig gan yr NFI a fydd, pan gaiff ei chwblhau, y stocrestr fwyaf cynhwysfawr o goedwigoedd a fforestydd a luniwyd erioed.

Dywedodd Clive Thomas, pennaeth polisi Comisiwn Coedwigaeth Cymru, fod map ac ystadegau’r NFI yn newyddion da i bawb sy’n gysylltiedig â fforestydd a choedwigoedd Cymru.

"Er bod modd esbonio’r newid hwn i arwynebedd y coetir yn sgil technegau arolygu gwell, y wybodaeth danategol a fydd ar gael yn y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod yw’r hyn sy’n hynod werthfawr.

"Bydd yn ein helpu i roi cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ei pholisïau ar gyfer coetiroedd a choed. Ac – yn bwysicaf oll -  oherwydd y newid i broses stocrestr dreigl, byddwn yn gallu canfod newidiadau’n fwy manwl o lawer dros amser.

"Mae hyn i gyd yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol wrth i ni geisio gwneud coetiroedd Cymru’n fwy gwydn i effeithiau newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â gwella eu darpariaeth aml-bwrpas ymhellach ar gyfer pobl a’r amgylchedd ehangach."

Bydd y wybodaeth fwy manwl hon ar orchudd coetir yn ganllaw defnyddiol i gynllun grantiau coetiroedd Glastir newydd.

Bydd hefyd yn sicrhau bod y wybodaeth am orchudd coetir yng Nghymru i’w hymgorffori yn Asesiad Ecosystem Genedlaethol y DU, a gaiff ei gyhoeddi ym mis Mawrth, mor gyfredol â phosibl.

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ystod eang o wybodaeth am yr NFI gan gynnwys cyfansoddiad, oedran, atafaelu carbon, cyfaint coed, iechyd, cyflwr a llawer o bynciau eraill yn cwmpasu’r holl goetir cyhoeddus, preifat, trefol a gwledig ym Mhrydain.

Bydd y wybodaeth yn helpu’r rhai sy’n cynllunio i sicrhau bod ein coedwigoedd yn gallu gwrthsefyll newidiadau disgwyliedig yn yr hinsawdd, cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd a helpu’r gymdeithas i ymdopi â rhai o effeithiau newid yn yr hinsawdd, megis llifogydd a thonnau gwres.

Bydd gwybodaeth yr NFI hefyd yn tanategu ystod eang o benderfyniadau am bynciau megis cadwraeth natur, ymchwil, plannu coed, datblygu diwydiannau coedwigoedd a phren a hamdden cyhoeddus.

Dywedodd Peter Weston, Pennaeth Stocrestr a Rhagolygon y Comisiwn Coedwigaeth, “Roeddem yn gallu defnyddio offer a thechnegau mwy soffistigedig ar gyfer casglu a dehongli data am orchudd coetir nag yr ydym erioed wedi’u cael ers dechrau llunio stocrestrau coedwigoedd yn ystod y 1920au.

“O ganlyniad, rydym wedi gallu nodi coetiroedd llai a chanfod mwy o ardaloedd lle mae coetir wedi’i atgynhyrchu neu wedi’i blannu’n ddiarwybod i ni, ac ardaloedd eraill lle mae coetir wedi’i golli neu ei waredu’n ddiarwybod i ni.

“Mae’r offer a’r technegau newydd hyn hefyd wedi’n galluogi i fireinio rhywfaint o’r data ac unioni camgymeriadau gonest yn y stocrestr flaenorol a ddigwyddodd yn anochel am nad oedd gennym yr adnoddau soffistiedig sydd ar gael i ni erbyn hyn.”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael o www.forestry.gov.uk/inventory.

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae gorchudd coetir yng Nghymru (gydag amcangyfrif blaenorol 2010 mewn cromfachau), yn ymestyn dros 303,500 hectar, yn cynrychioli 14.3% o orchudd coetir (284,000 hectar - 13.7%).

2. Amcangyfrifir bod plannu coetiroedd newydd ers y stocrestr genedlaethol flaenorol yn ymestyn dros ryw 5,000 hectar. Amcangyfrifir bod colli coetiroedd sy’n hysbys ers y stocrestr ddiwethaf yn ymestyn dros tua 130 hectar.

3. Mae’r DU yn parhau i fod yn un o’r gwledydd â’r nifer lleiaf o goedwigoedd yn Ewrop –  gorchudd coetir cyfartalog yr Undeb Ewropeaidd yw 37% o arwynebedd y tir, ac yng ngweddill Ewrop gan gynnwys Ffederasiwn Rwsia, mae’n ymestyn dros 45%. Fodd bynnag, diolch i bolisïau llywodraethau olynol ers y Rhyfel Byd Cyntaf i annog ailgoedwigo, mae gorchudd coetir y DU wedi mwy na dyblu o fod ar ganran amcangyfrifedig o 5% yn 1990.

4. Mae’r NFI yn cofnodi defnydd o dir, yn hytrach na’r hyn sy’n digwydd gorchuddio’r tir ar yr adeg y caiff ei arolygu neu y caiff lluniau ei dynnu ohono. Felly, caiff safle coedwigaeth a lwyrgwympwyd yn ddiweddar heb unrhyw goed arno ar yr adeg y caiff ei arolygu, ond y disgwylir ei ailblannu gyda choed o fewn 10 mlynedd o’r cwympo, ei ddosbarthu fel coetir at ddibenion y Stocrestr Coedwigoedd Cenedlaethol.

5. Cynhaliwyd arolygon blaenorol rhwng bob 10 a 15 mlynedd ers y 1920au. Cafodd yr ystadegau eu cadw mor gyfredol â phosibl rhwng arolygon drwy olrhain newidiadau wedi’u cofnodi ar yr ystad dan reolaeth y Comisiwn Coedwigaeth a phlannu coetiroedd newydd gan berchenogion eraill a dderbyniodd grantiau plannu coedwigaeth. Fodd bynnag, weithiau caiff coetir newydd ei blannu heb grantiau coedwigaeth neu gysylltiad arall gan y Comisiwn Coedwigaeth, ac weithiau mae coetir yn atgynhyrchu’n naturiol heb i’r Comisiwn ddod yn gysylltiedig er enghraifft, pan fydd ffermwyr yn symud anifeiliaid pori o’r tir am ryw reswm, gan alluogi i hadau egino a thyfu. Yn yr un modd, er bod angen trwydded gwympo gan y Comisiwn Coedwigaeth cyn y gellir cwympo coed at amrywiaeth o ddibenion, fel arfer mae’n amod o’r drwydded y caiff y safle ei ailblannu gyda choed. Nid oes angen trwydded gwympo os caiff y colli coetir arfaethedig ei gymeradwyo gan ganiatâd cynllunio’r awdurdod lleol. Nid yw’r Comisiwn Coedwigaeth yn cael gwybod am ennill a cholli coetir fel arfer, a chaiff hyn ei ddatgelu fel arfer pan fydd yn cynnal ei arolygon cyfnodol ar gyfer stocrestrau cenedlaethol. Mae’r Comisiwn bellach yn datblygu systemau ar gyfer cofnodi gwaredu coetiroedd sy’n cael eu cymeradwyo gan awdurdodau lleol wrth iddynt godi.

6. Ymhlith y rhesymau technegol dros gywirdeb cynyddol yr ystadegau newydd mae:

• argaeledd delweddau lloeren am y tro cyntaf, sy’n cael eu defnyddio i sicrhau ansawdd llawer o’r data a gesglir gan ffotograffiaeth awyr yn enwedig. Mae lloerennau’n tynnu lluniau o Brydain yn rheolaidd, ond nid yw ffotograffiaeth awyr gynhwysfawr ond ar gael bob ychydig o flynyddoedd

• argaeledd ffotograffau lliw o arwynebedd tir cyfan Prydain Fawr. Mae’r rhain mewn fformatau digidol bellach y gellir ymdrin â hwy mewn systemau Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), megis drwy “chwyddo”. Nid oedd gan stocrestrau blaenorol fynediad uniongyrchol i ffotograffau awyr o Brydain gyfan, ac roedd llawer o’r hyn a oedd ar gael ar ffurf printiau du a gwyn, a oedd yn ei gwneud yn anos dehongli data

• argaeledd delweddau ffotograffig ar raddfa 1:10,000 yn hytrach na’r raddfa flaenorol o 1:25,000, gan ei gwneud yn haws gwahaniaethu rhwng ardaloedd nad ydynt yn goediog

• roedd map y stocrestr flaenorol yn canolbwyntio’n bennaf ar ardaloedd coetir sy’n fwy na 2 hectar (5 erw). Er mwyn amcangyfrif cyfanswm arwynebedd ardaloedd sy’n llai na 2 hectar ar gyfer stocrestrau blaenorol, cafodd tua 1% o’r holl sgwariau grid 1km eu mapio, cafodd 1/8 o bob sgwâr ei arolygu, a chafodd y canlyniadau eu graddio i gael amcangyfrif o gyfanswm arwynebedd coedwigoedd bach

• Meddalwedd Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) gwell, yn hwyluso cipio data’n fwy cywir, sicrhau ansawdd yn well, ac adrodd manylach
Enw cyswllt y cyfryngau: Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sue.ginley@forestry.gsi.gov.uk