Menu


Ross yn ymdrechu i sicrhau bod plant yn gallu gweld Sin Corn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14318

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gwnaeth Ross Evans, swyddog addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ymdrech fawr i sicrhau bod plant ysgol gynradd yn cael cyfle i gwrdd â Siôn Corn ar ôl iddo orfod canslo ei ymweliad oherwydd yr eira!

Roedd plant meithrin o Ysgol Gynradd Gatholig y Forwyn Fair yn Aberpennar i fod i gwrdd â Siôn Corn yng nghanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Ngarwnant, 15 milltir o Ferthyr Tudful, lle’r oedd wythnos o ymweliadau coetir ar gyfer plant lleol wedi’i threfnu.

Fodd bynnag, bu’n rhaid canslo’r ymweliadau oherwydd yr eira trwm, a threfnodd Ross, sy’n aelod o’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, i Siôn Corn ymweld â’r ysgol yn lle hynny.

Meddai Ross “Roeddwn yn benderfynol o wneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau bod y plant yn cwrdd â Siôn Corn, ac roedd yr olwg ar eu hwynebau pan ddaeth i’r ysgol yn gwneud y cyfan yn werth chweil.”

Dywedodd Frances Lewis, yr athrawes, fod yr ysgol yn ddiolchgar iawn i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru am drefnu i Siôn Corn alw draw. 

Meddai, “Roedd y plant wedi gwirioni fod Siôn Corn wedi ymweld â hwy ar ôl i’r ymweliad gael ei ganslo oherwydd y tywydd garw.”

Cyn gadael, gofalodd Siôn Corn fod y plant yn derbyn cwdyn o bethau da i fynd adref gyda hwy.

Yn y cyfamser, bu cannoedd o blant o ysgolion cynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn mwynhau hwyl yr ŵyl ym Mharc Gwledig Bryngarw lle y llwyddwyd i gynnal cyfres o ymweliadau coetir a drefnwyd gan y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu mewn partneriaeth â cheidwaid Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr er gwaethaf yr eira a’r rhew.

Bu’r plant yn chwilio am Rwdolff ar hyd llwybr gweithgaredd hud a oedd yn mynd  drwy’r goedwig cyn derbyn cwdyn o bethau da gan Siôn Corn yn ei ogof.

Meddai Karen Clarke, y swyddog addysg, “Roedd yn braf gweld Siôn Corn yn cwrdd â chynifer o blant gan wneud i ni deimlo naws y Nadolig!”

Mae coetiroedd yn darparu amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol a bydd tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal ymweliadau Nadolig ar draws Cymru bob blwyddyn er mwyn dangos i’r plant sut beth yw bywyd yn y coed yn ystod y gaeaf.

Pennawd: Plant o Ysgol Gynradd Gatholig y Forwyn Fair yn Aberpennar yn cwrdd â Siôn Corn.

Nodiadau i Olygyddion

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: ross.evans@forestry.gsi.gov.uk