Menu


Byw’r freuddwyd mewn coedwig bellennig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15339

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Wrth i Concorde hedfan gyda theithwyr am y tro cyntaf, roedd menter goedwigaeth fechan ar fin codi ym mherfeddion coedwigoedd canolbarth Cymru.

Prynodd George Johnson Goed Trallwm, ger Abergwesyn, Powys, ym 1976 gydag uchelgais o droi’r goedwig fasnachol 165 hectar yn fusnes gwledig ffyniannus i'w deulu ifanc.

Gyda help grantiau a chyngor y Comisiwn Coedwigaeth, dechreuodd y teulu Johnson drawsnewid y goedwig  anghysbell a chasgliad o hen adeiladau fferm yn fusnes a fyddai’n sicrhau dyfodol eu plant, Mary a Will.

Bymtheg mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, mae George a’i wraig Christine, yn berchnogion balch menter goedwig aml bwrpas, canolfan feicio mynydd a bwyty ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Mae trawsnewid Coed Trallwm yn fenter fasnachol lwyddiannus ac yn ased dwristaidd werthfawr i economi’r ardal sydd wedi gosod y safon ar gyfer dylunio coedwig y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ei ddilyn heddiw.

Meddai Rachel Chamberlain, Swyddog Gweithredu Tîm Grantiau a Rheoleiddio Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae gweledigaeth tymor hir George o greu swyddi a chyfleoedd yn yr economi wledig – drwy gynhyrchu coed yn ogystal â chyfleoedd i hamddena – yn fodel perffaith o reoli coetir yn gynaliadwy.

“Gyda help grantiau Coetiroedd Gwell i Gymru yn ystod y 35 mlynedd diweddaraf, mae wedi llwyddo i greu coetir coed conwydd masnachol sy'n cynhyrchu coed o ansawdd da a hefyd ychwanegu twristiaeth a beicio mynydd."

“Rydyn ni wrth ein bodd o fod newydd gymeradwyo ei gynllun rheoli’r coetir am y pum mlynedd nesaf; rydyn ni'n edrych ymlaen at weld Coed Trallwm yn mynd o nerth i nerth.

Cyfrinach llwyddiant y teulu Johnson yw creu cyrchfan wyllt i’r jyncis adrenaline ac i’r rhai sy’n chwilio am le tawel i hamddena ac, yr un pryd, ddilyn yr ymarfer gorau mewn rheoli coetir sy'n arwain at greu gwaith ac incwm.

Cafodd nifer o adeiladau gwag eu troi’n wyth o fythynnod gwyliau hunan ddarpar yn ogystal ag ystafell adweitheg yn ystod y 1980au. 

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer buddsoddi mewn llwybrau mynydd o ymweliad a chanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Nghoed y Brenin yn 2001. 

Mae’n denu ymwelwyr i'r bythynnod ac mae yna hefyd gaffi, parcio a thoiledau a hanfodion eraill at gyfer beicwyr megis cawodydd, lle golchi beiciau, a mapiau.

Erbyn hyn, mae Coed Trallwm wedi sefydlu ei hunan fel lle ar gyfer pob math o weithgareddau, cerdded, beicio mynydd a digwyddiadau enduro. Mae grwpiau megis clybiau hen geir, Sefydliad y Merched a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn defnyddio’r ganolfan.

Meddai George, “Roedden ni wedi prynu'r goedwig am ein bod yn mwynhau gweithio gyda natur i gael bywoliaeth dda, iach.

"Heddiw, rydyn ni’n denu nifer fawr o wahanol fathau o bobl, llawer ohonyn nhw'n feicwyr mynydd, i un o fannau mwyaf anghysbell a heb ei difetha yn y DU.

“Mae Christine yn paratoi cawl, teisennau, bara fflapjacs ac ati, cartref, ac mae’r ddau ohonon ni’n eu gweini, gyda gwên, gobeithio!"

Ond y sail i lwyddiant Coed Trallwm yn denu ymwelwyr yw busnes masnachol cadarn sy’n cynhyrchu 10,000 metr ciwbig o goed bob blwyddyn i felinau coed lleol, megis BSW ym Mhont Newydd, neu ar gyfer biomas a stanciau ffensio.

“Mae'r un mor bwysig rheoli’r goedwig fel lle deniadol i gerddwyr a beicwyr ag fel fforest gynhyrchiol," meddai George.

“Mae rhai mannau yn y goedwig yn cael eu newid yn araf i Fforest Orchudd Parhaus, sy’n golygu teneuo coed o wahanol faint yn raddol i greu coetir diddorol, cynhyrchiol a deniadol gyda choed o wahanol oed a maint.

“Ond rydyn ni'n dal i blannu tua 10,000 o goed o’r newydd bob blwyddyn ar ôl cynaeafu, felly mae'n bwysig ein bod yn dangos i'r rhai sy'n dod i ymweld â ni, ac efallai heb ddeall beth sy'n digwydd, fod hon yn goedwig waith sydd, yr un pryd, yn ceisio effeithio’r lleiaf posibl ar eu mwynhad."

Mae cydbwyso'r rhain wedi dod yn fusnes teuluol go iawn. Mae’r mab, Wil, a’r mab yng nghyfraith, Chris, yn goruchwylio ochr y goedwig o’r busnes a chymerodd y ferch Mary a Harri, sy’n priodi fis Mai, dros reolaeth yr ochr hamddena yn 2009 a llwyddo i gynyddu trosiant o 20% gyda help gwefan newydd.

Meddai George “Erbyn hyn, mae Coed Trallwm yn cynnal tri theulu, gan gynnwys Christine a minnau. Gyda chefnogaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru – a llawer o waith caled dros y blynyddoedd – rydyn ni o’r diwedd yn byw’r freuddwyd oedd gennyn ni’r holl flynyddoedd yn ôl.

Llun: George a Christine yn mwynhau mynd am dro yn eu coetir.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Grant Glastir, sydd wedi’i ddatblygu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i greu coetiroedd, wedi disodli cynllun Gwell Coetiroedd i Gymru. Mae’r grant newydd yn anelu at helpu i wireddu ymrwymiad y Llywodraeth i gynyddu nifer y coed ar dir yng Nghymru yn ogystal â’r amrywiaeth o rywogaethau o goed.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n dal i gynnig grantiau creu coetir hyd at 1 Ionawr 2013 trwy Glastir ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: peter.jones@forestry.gsi.gov.uk