Menu


Llwybr newydd i ddechreuwyr yng Nghoed y Brenin

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14141

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae llwybr beicio mynydd newydd yn cael ei adeiladu ym mharc coedwig Coed y Brenin, a hwn fydd y llwybr cyntaf yno sydd wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer dechreuwyr a beicwyr canolradd.

Disgwylir y bydd y pedwar cilometr cyntaf o’r llwybr Taith Fer wedi’u cwblhau erbyn diwedd Ionawr, a bydd hyn yn ychwanegu at y llwybrau presennol sydd wedi rhoi’r goedwig hon, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ar fap beicio mynydd y byd.

Bydd y llwybr newydd yn rhan o brosiect uchelgeisiol Canolfan Rhagoriaeth Eryri, a arweinir gan Gyngor Gwynedd, ac a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Gydgyfeiriol yr UE drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Trowyd y dywarchen gyntaf ar y llwybr hwn, a fydd yn galluogi beicwyr dibrofiad i brofi’r wefr o feicio yng nghoetiroedd Cymru, gan Tim Rollinson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Coedwigaeth.

Mae wedi cymryd dwy flynedd i gynllunio’r llwybr newydd ym mharc coedwig Coed y Brenin, y ganolfan llwybrau beicio gyntaf i gael ei datblygu yn y DU, a bydd yn 10 cilometr o hyd pan gwblheir ef ym mis Rhagfyr 2013.

Bydd Trailworks, cwmni adeiladu llwybrau lleol, yn adeiladu cam cyntaf y llwybr, sef dolen un trac i’r goedwig o’r Ganolfan Ymwelwyr, a fydd yn galluogi teuluoedd ifanc gyda beiciau a beicwyr gydag anableddau i fwynhau hyfrydwch Parc Cenedlaethol Eryri am y tro cyntaf.

Meddai Andy Braund, Ceidwad Beicio Mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Roeddem yn credu ei bod yn bwysig fod cymaint o bobl â phosibl yn gallu mwynhau beicio mynydd.

“Bydd gennym o’r diwedd lwybr ar gyfer y rhai hynny sy’n dechrau beicio ac yn rhoi cynnig arni am y tro cyntaf. Bydd y llwybr hwn yn apelio at grwpiau amrywiol o blant ac oedolion a bydd yn bosibl defnyddio beiciau wedi’u haddasu fel y gall pobl gydag amrywiaeth eang o anableddau fanteisio ar y trac.”

Yr enw a roddwyd ar y llwybr glas hwn (canolradd) yw llwybr Taith Fer, gan y bydd yn cynnig taith fer drwy’r goedwig, ac yn mynd heibio i raeadrau godidog a gwaith aur Gwynfynydd.

Mae’r llwybr yn llenwi’r bwlch yn y ddarpariaeth bresennol yng Nghoed y Brenin, sef rhwng beicio ar hyd ffyrdd coedwig a’r llwybrau coch (anodd).

“Gan mai Coed y Brenin oedd y ganolfan llwybrau beicio gyntaf yn y DU, mae bob amser wedi darparu ar gyfer beicwyr mynydd medrus a phrofiadol,” meddai Andy.

“Mae gennym felly nifer o lwybrau coch (anodd) a du (eithafol), ond nid oedd gennym ddim ar gyfer y rheiny sy’n cychwyn beicio a beicwyr canolradd nac ar gyfer y rheiny sy’n awyddus i roi cynnig arni.

“Bydd hyn yn galluogi pobl i fwynhau beicio’n hamddenol, ac yn eu cyflwyno i’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i feicio oddi ar y ffordd, ac yn eu hannog i fagu hyder.”

Bydd rhagor o rannau’n cael eu hychwanegu ar ôl i’r cam cyntaf gael ei gwblhau, a bydd y ddolen yn cael ei hymestyn ymhellach i’r goedwig nes bod y llwybr wedi’i orffen.

“Mae Coed y Brenin yn cynnig cyfleoedd beicio cyffrous, ac mae’n braf cael adeiladu’r llwybr hwn er mwyn denu cwsmeriaid newydd i dde Eryri a chefnogi’r Ganolfan Rhagoriaeth Ranbarthol ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr agored,” ychwanegodd Andy.

Pennawd ar gyfer y llun: Tim Rollinson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Coedwigaeth, yn troi’r dywarchen gyntaf ar y llwybr newydd yng nghwmni Andy Braund, y Ceidwad Beicio Mynydd (ar y chwith), a Trefor Owen, Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am feicio mynydd ym mharc coedwig Coed y Brenin, cysylltwch ag Andy Braund ar 01341 592007, ffôn symudol 07920 502246, e-bost andy.braund@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (SCEC/WEFO) yn rhan o Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac mae’n gyfrifol am weinyddu’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru. Dyrannwyd tua £1.9 biliwn i Gymru gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y cyfnod 2007-13, a bydd hyn yn cael ei sianelu drwy’r rhaglen Gydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a’r rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol ar gyfer Dwyrain Cymru.

Bydd y cronfeydd hyn yn cynhyrchu buddsoddiad o dros £3 biliwn, a byddant yn cael eu defnyddio i wella twf economaidd a chyflogaeth yn unol â strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru ac agendâu Lisbon a Gothenburg yr UE. Nod SCEC yw sicrhau bod rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2007-13 yn gweithio’n effeithlon ac effeithiol i Gymru, ynghyd â goruchwylio cwblhau rhaglenni 2000-2006.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: andy.bourne@forestry.gsi.gov.uk