Menu


Afiechyd coed onnen wedi’i ganfod yn Sir Benfro a Cheredigion

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 CHWEFROR 2013DATGANIAD NEWYDDION: 15862

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae afiechyd difrifol sy’n lladd coed onnen wedi’i ganfod am y tro cyntaf yn Sir Benfro a Cheredigion. 

Cafodd Chalara, sy’n lladd coed onnen ac sy’n cael ei achosi gan y ffwng Chalara fraxinea, ei weld ar dair safle newydd eu plannu mewn coetiroedd preifat yn ystod archwiliad ‘olrhain ymlaen’ o goed ifanc a ddaeth o feithrinfeydd y mae’n wybyddus eu bod wedi’u heintio.

Mae pob un o’r coed ifanc ar y safleoedd hyn wedi’u codi a’u difa i geisio atal yr haint.

Mae’r tri heintiad diweddaraf yn dod â’r cyfanswm o safleoedd yng Nghymru lle mae’r haint wedi’i gadarnhau  i 17, pob un newydd eu plannu gyda choed sydd wedi’u holrhain yn ôl i feithrinfeydd ble mae’n wybyddus bod stoc wedi’u heintio.

Mae staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cadw golwg ar yr holl goed onnen y mae’n wybyddus eu bod wedi'u plannu'n ddiweddar i ganfod faint yn union sydd wedi’u heintio, nid yw’r haint wedi’i ganfod y tu allan i safleoedd newydd eu plannu yng Nghymru.

Meddai John Browne, Pennaeth Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Coed Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Er bod yr heintiadau hyn sydd newydd eu cadarnhau yn dangos fod yr haint yn ymledu yma yng Nghymru, does yna’n dal ddim tystiolaeth hyd yma fod Chalara’n bresennol yn yr amgylchedd ehangach.”

Cafodd yr haint ei gofnodi gyntaf ym Mhrydain yn gynnar yn 2012 yn Swydd Caerlŷr ac mae’n wybyddus ei fod wedi lledaenu i’r amgylchedd ehangach yn ne ddwyrain Lloegr, o sborau a oedd, mae’n debyg, wedi’u chwythu ar draws y Sianel a Môr y Gogledd.

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio cynllun rheoli pla dros dro ac wedi gosod gwaharddiad ar fewnforio a symud planhigion a hadau coed onnen i mewn ac o fewn Prydain Fawr i geisio arafu’r afiechyd ac i leihau effaith Chalara.

Mae staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n trafod gyda pherchnogion y coed sydd wedi’u heintio ac wedi ysgrifennu at dirfeddianwyr i gynnig arweiniad ac i’w hannog i gymryd rhagofalon syml i warchod y coed onnen sy’n agos at goed ifanc newydd eu plannu sydd wedi’u heintio.

Maen nhw hefyd yn gofyn i ddefnyddwyr coetiroedd ddysgu beth yw symptomau Chalara, sydd ar gael ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth ar www.forestry.gov.uk/chalara ynghyd â gwybodaeth arall am yr afiechyd.

Nid yw Chalara’n beryglus i bobl nac i anifeiliaid. Does dim rhaid i’r cyhoedd beidio â mynd i goetiroedd chwaith. Ond, gofynnir i bobl ymddwyn yn gyfrifol a chofio mai’r ffordd fwyaf cyffredin o ledaenu’r haint yw drwy ei gario ar rannau heintus o blanhigion coed onnen, yn enwedig y blagur a’r dail o goed aeddfed, a’r goeden gyfan pan fydd coed onnen heintus yn cael eu trawsblannu.

Meddai John, “Mae cymryd rhagofalon syml fel tynnu mwd o esgidiau a theiars yn gallu helpu arafu lledaeniad yr afiechyd, ac yn achos Chalara, mae’n bwysig iawn sicrhau nad ydych ch’n symud dail onnen yn ddiarwybod, yn fwy neu’n farw, o gwmpas cefn gwlad.

“Cofiwch fod hwn yn fygythiad i goed brodorol sy’n ffurfio rhan bwysig o dirlun Cymru, ac os ydych yn meddwl eich bod wedi gweld unrhyw goed gyda symptomau o farw’n ôl rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio Tree Alert, app y gellir ei lawr lwytho am ddim ar gyfer ffônau clyfar, neu ffoniwch y llinell gymorth ar 08459 335577.”

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n bwriadu cynnal cyfres o seminarau ym mis Mai, pan fydd coed onnen yn eu dail, i’r rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Chalara.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffeithlen a fideo yn dangos lluniau o symptomau coeden onnen yn dioddef o Chalara ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar www.forestry.gov.uk/chalara

NODIAU I OLYGYDDION

1. Mae cyfrifiad newydd 2012 trwy’r Rhestr Coedwigoedd Cenedlaethol yn nodi 17,600 hectar o goed onnen yng Nghymru sy’n cynrychioli 6.8% o’r coetiroedd dail llydan yn y wlad. Mae’r onnen yn bwysig am ei phren, fel coed tan, fel noddfa bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ac yn y tirlun.

2. Mae'r onnen gyffredin (Fraxinus excelsior) yn rhywogaeth collddail gynhenid yn y rhan fwyaf o Ewrop gan gynnwys ynysoedd Prydain.  Ar ôl derw a bedw, hi yw’r drydedd goeden gynhenid dail llydan fwyaf cyffredin yn ynysoedd Prydain. Mae’r onnen yn bwysig am ei phren, fel coed tan, fel noddfa bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ac yn y tirlun.

3. Mae'r haint Chalara yn haint difrifol mewn coed onnen yn cael ei achosi gan ffwng o'r enw Chalara fraxinea. Cofnodwyd yr haint am y tro cyntaf ym Mhrydain yn 2012 mewn maes parcio yn Swydd Caerlŷr ac yna ar nifer o safleoedd yn ne-ddwyrain Lloegr a’r Alban.

4. Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffeithlen ‘rhybudd haint’ yn dangos lluniau o symptomau coeden onnen yn dioddef o Chalara a map yn dangos yr holl leoliadau gydag achosion o Chalara wedi’u cadarnhau, ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar www.forestry.gov.uk/chalara.

5.  Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: john.browne@forestry.gsi.gov.uk