Menu


Plant yn darganfod natur mewn cydbwysedd ym Miosffer Dyfi

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
27 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14615

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bu grŵp o blant yn treulio diwrnod yn darganfod sut mae coetiroedd mewn ardal arbennig a gydnabyddir yn rhyngwladol yn dod â manteision economaidd ac yn gwella’r amgylchedd yr un pryd.

Roedd y plant ar ymweliad â Biosffer Dyfi – ardal eang sy’n cwmpasu Ceredigion, canolbarth Powys a de Gwynedd – lle mae anghenion dyn yn cael eu cydbwyso’n ofalus ag anghenion y byd naturiol.

Mae’r ardal hon yn un o ddwy ardal yn unig yn y Deyrnas Unedig a ddynodwyd yn fiosffer gan UNESCO (Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig).

Ymunodd swyddogion addysg o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru â disgyblion o Ysgol Cwmpadarn yn Aberystwyth wrth iddynt weld sut mae melin goed leol yn troi’r coed sy’n tyfu yn Nyffryn Dyfi yn amrywiaeth o gynhyrchion megis byrddau llawr a distiau.

Ymwelodd y plant â Dafydd Williams Timber ar Fferm Pen-y-Wern, uwchben Cors Fochno, ychydig y tu allan i Ddôl-y-bont, yng nghanol Biosffer Dyfi, fel rhan o brosiect Menter Addysg Goedwig sy’n canolbwyntio ar sut mae dyn â natur yn cydfyw o fewn yr ardal.

Mae grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig Dyfi wedi derbyn £7,000 gan UNESCO i weithio gyda phlant o fewn ardal Biosffer Dyfi, a chynhaliwyd cyfres o sesiynau blasu gydag ysgolion o Aberdyfi, Glantwymyn, Machynlleth, Llanbryn-mair, Pennal a Chorris, yn ogystal â Chwmpadarn.

Yn ystod y sesiynau coetir, cynhaliwyd amrywiaeth o weithdai ymarferol i godi ymwybyddiaeth o’r holl gynefinoedd ym Miosffer Dyfi ac i ddangos sut mae’n hyrwyddo cytgord amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Bu’r ysgolion yn ymweld â choetir ac yn darganfod yr amrywiaeth o goed sy’n tyfu yn Nyffryn Dyfi a’r ardaloedd o gwmpas, cyn trafod y cysylltiad â’r diwydiant coed.

Yn dilyn eu sesiwn, ymwelodd disgyblion Cwmpadarn â Dafydd Williams Timber, lle buont yn gweld coed yn cael eu prosesu ar fainc lifio symudol sy’n torri boncyffion i faint ac yn eu siapio’n fras.

Cawsant hefyd gyfle i ymarfer eu sgiliau gwaith coed gwyrdd, a buont yn defnyddio peth o’r offer i greu blychau adar.

Cafwyd cymorth ar y dydd gan Kim Burnham, cydlynydd Menter Addysg Goedwig, a Leigh Denyer a Carolyn Threlfall, Swyddogion Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru. 

Meddai Kim, “Un math yn unig o gynefin o fewn Biosffer Dyfi yw coetiroedd, ond maent yn cynnig cyfle gwych i helpu plant i ddeall yn well y cysyniad o warchodfa fawr. 

“Cafodd y plant gyfle i weld sut mae coetiroedd yn gallu bod yn gynhyrchiol yn economaidd a darparu cyflenwad o goed, tra’n parhau i gwrdd ag amcanion amgylcheddol y biosffer.

“Gwelsant sut yr oedd rhywogaethau llydanddail brodorol wedi meddiannu rhai ardaloedd ers yr oes iâ ddiwethaf a sut yr oedd angen sefydlu planhigfeydd yn fwy diweddar i gwrdd â’r galw cynyddol am yr adnodd adnewyddadwy hwn, yn lleol ac yn rhyngwladol.”

Cafodd rhan isaf Dyffryn Dyfi ei dynodi’n fiosffer yn y 1970au, ond yn dilyn newidiadau i’r rheolau yn y 1990au bu’n rhaid i safleoedd ymgeisio o’r newydd yn unol â’r meini prawf diweddaraf. Ym mis Mehefin 2009, cyhoeddodd Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai ar y pryd, fod UNESCO wedi cytuno iddo gadw ei statws biosffer.

Y biosffer arall yn y DU yw’r twyni tywod ar Draeth Saunton yn Braunton Burrows, Dyfnaint.

Nodiadau i Olygyddion 

Mae Biosffer Dyfi yn rhan o rwydwaith o safleoedd ar draws y byd lle gellir rhannu gwybodaeth a phrofiadau ac edrych ar syniadau newydd.

Mae biosfferau yn cael eu henwebu gan lywodraethau cenedlaethol ac maent yn ardaloedd a gydnabyddir yn rhyngwladol lle mae pobl yn gweithio i sicrhau cydbwysedd rhwng cadw bioamrywiaeth a defnydd cynaliadwy ohoni.

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am MAG ewch i www.foresteducation.org ac i gael rhagor o wybodaeth am, neu sut i ymuno â grŵp MAG Dyfi, ewch i http://www.foresteducation.org/cluster_group/dyfi_fei/
neu cysylltwch â Leigh Denyer ar 0300 068 0300.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk