Menu


Peirianwyr coedwigaeth yn plymio i’r dyfnderoedd er mwyn achub tirnod hanesyddol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13671

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Adeiladodd peirianwyr coedwigaeth ffordd at waelod cronfa ddŵr wrth iddynt ddiogelu tirnod lleol hanesyddol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Dyfeisiodd arbenigwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru gynllun i achub hen gronfa mwynglawdd llechi yn Hendre Ddu yng Nghoedwig Dyfi yr oedd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru’n teimlo ei bod mewn perygl mawr o orlifo.

Cymerodd y gwaith cymhleth o adfer strwythur gwreiddiol yr argae a nodweddion eraill ychydig llai na mis i’w gyflawni ac roedd yn golygu cloddio dros 200 tunnell o graig a draenio miloedd o alwyni o ddŵr.

Mae nifer o hen fwyngloddiau llechi yn yr ardal o gwmpas Abergynolwyn, Corris ac Aberllefenni ac roedd y gronfa’n cyflenwi dŵr i yrru peiriannau yn y siediau torri yn is i lawr y dyffryn yn Hendre Ddu pan oedd y diwydiant llechi’n ffynnu yn yr ardal.

Galluogodd i Syr Edmund Buckley sefydlu Gwmni Llechi a Slabiau Hendre Ddu ym 1864, a oedd yn arbenigo mewn cynhyrchu slabiau llechfaen ar gyfer gwneud gwelyau i fyrddau biliards.

Ond pan hysbyswyd peirianwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru bod perygl mawr y byddai’r gronfa ddŵr yn y goedwig 5,500 hectar, sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn gorlifo, roedd ganddynt ddau ddewis.

Dywedodd Dave Farmery, Rheolwr Ardal Leol yng Nghoedwig Dyfi rhwng trefi Dolgellau a Machynlleth, “Credwyd na fyddai’r gronfa’n gallu gwrthsefyll llifogydd eithriadol sy’n digwydd unwaith bob 1,000 o flynyddoedd.

“Roedd gennym ddau ddewis: naill ai i gynnal gwaith atgyweirio a diogelu statudol er mwyn cadw’r gronfa oherwydd rhesymau hanesyddol a chadwraeth, neu agor bwlch yn wal yr argae fel na fyddai’r safle’n ddarostyngedig i’r Ddeddf Cronfeydd.

“Er nad oedd hon yn heneb ddynodedig, mae arwyddocâd lleol i’r safle, felly roeddem yn benderfynol o ddyfeisio cynllun a fyddai’n gwneud y gronfa’n ddiogel, diogelu ansawdd y dŵr a chadw cymeriad arbennig y tirlun o fewn Coedwig Dyfi.”

Cafodd peirianwyr sifil CC Cymru gymorth tri chontractwr gwahanol i ddiogelu cynllun Fictoraidd gwreiddiol y strwythur a adeiladwyd ymhell dros 100 mlynedd yn ôl.

Bu’n rhaid i’r peirianwyr ychwanegu un medr at faint wal yr argae a chynyddu cyfaint y gorlifan fel bod mwy o ddŵr yn gallu rhedeg o’r gronfa.

Er hynny, roedd profion yn dangos nad oedd popeth yn iawn yn nyfnderoedd cymylog y gronfa, sydd rhwng 10 a 15 medr o ddyfnder, a sylweddolodd y tîm y byddai’n rhaid iddynt ddraenio’r holl ddŵr o’r gronfa.

Cymerodd bythefnos i wacáu’r gronfa gydag un o’r contractwyr, y Brodyr Jones o Ruthun, yn gosod pympiau i atal nentydd y mynydd ar un pen a phwmp arall i sugno’r dŵr allan ar ben yr argae.

Dywedodd Mark Trumper, y Peiriannydd Ardal CC Cymru a fu’n goruchwylio’r gwaith, “Adeiladwyd ramp mynediad i lawr i’r gronfa wrth i lefel y dŵr ddisgyn, i’n galluogi ni i gyrraedd gwaelod y llyn.

“I bob pwrpas, adeiladwyd ffordd i waelod y llyn. Roedd fel pwll llaca. Ni wyddwn beth i’w ddisgwyl.”

Wedyn bu’n rhaid i’r tîm ddod o hyd i bibell yn y llaid ac adeiladu a gosod cymal penelin plastig ar gyfer hidlo ar un pen i’r bibell Fictoraidd a wnaethpwyd o haearn bwrw.

“Roeddem yn lwcus iawn gyda’r tywydd,” dywedodd Mark. “Cawsom lawer o law o flaen llaw ac ar ôl gorffen, ond petasai wedi bwrw glaw trwm yn ystod y gwaith nid wyf yn siŵr y byddau’r pympiau wedi ymdopi.

“Roedd pethau’n newid yn gyson, nid o ddydd i ddydd ond o awr i awr. Yn fy nhyb i, dyma’r gwaith mwyaf heriol rwyf wedi’i wneud erioed. Roedd ymhell y tu hwnt i’r arferol – rydym yn gallu atgyweirio ffyrdd a phontydd yn dda, ond roedd hyn yn rhywbeth hollol wahanol!”

Gobeithir y bydd y profiad o fudd i dîm peirianneg sifil CC Cymru wrth iddynt archwilio dwy gronfa arall yn ystod y flwyddyn nesaf.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r 126,000 hectar/311,000 erw o goetiroedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Y contractwyr a helpodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar brosiect y gronfa oedd y Brodyr Jones o Ruthun, J&E Evans, Dyffryn, ger Harlech, ac Aled Wyn Jones o Ddinas Mawddwy.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag atgyweirio’r gronfa, cysylltwch â Mark Trumper ar 01341 592029, ffôn symudol 07919 880782.

Ymholiadau gan y cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: dave.farmery@forestry.gsi.gov.uk