Menu


Golwg newydd, deneuach ar goetir poblogaidd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15338

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coetir poblogaidd yng nghymoedd de Cymru’n barod i gael edrychiad newydd i’w gwneud yn fwy atyniadol i ymwelwyr – a’i wneud yn fwy gwydn rhag effeithiau newid hinsawdd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n teneuo rhai o’r coed yng nghoedwig Sant Gwynno, rhwng cymoedd Cynon a Rhondda Fach ger Llanwynno, i adael rhagor o oleuni i mewn i'r coetir.

Bydd y gwaith hefyd o les i’r blodau gwyllt sy’n tyfu yn y coetir ac yn gwella cynefini i ddyfrgwn, ystlumod a’r troellwyr mawr sy’n byw yno.

Meddai Colin Clayton, Rheolwr Coetir, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae Sant Gwynno’n boblogaidd iawn gyda cherddwyr sy’n cael eu denu gan yr amrywiaeth o lwybrau a’r cymysgedd hardd o goetir.

“Bydd cael rhagor o olau i dreiddio i lawr y goedwig yn helpu’r coed ifanc i dyfu o dan y coed rhiant.  Bydd rhywogaethau eraill o goed hefyd yn gallu tyfu o dan y coed mawr, a bydd hynny’n helpu i amrywio’r coetir.

“Yn ogystal â bod yn fwy diddorol i ymwelwyr, mae coetiroedd cymysg yn debyg o fod yn gallu gwrthsefyll newid hinsawdd ac afiechydon coed yn well.
Bydd cyfanswm o 42 hectar, cymaint â thua 80 cae pêl-droed, o sbriws Sitka a rhywfaint o larwydden Siapan, yn cael eu teneuo gan Western Logs o Gwm Afan sy’n gobeithio cynhyrchu hyd at 3,000 metr ciwbig o goed i’w defnyddio gan felinau llifio lleol.

Mae’r ardal sy’n cael ei theneuo o gwmpas Canolfan Weithgareddau’r Awyr Agored Cwm Clydach a fydd yn aros ar agor yn ystod y gwaith.

Meddai Wynford Price, o’r Ganolfan, “Rydyn ni’n ffodus iawn yng Nghoedwig Sant Gwynno, rydyn ni’n gallu rhannu’r amgylchedd fendigedig gyda chymaint o ddefnyddwyr.

“Mae’n bartneriaeth glos gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru’n arbennig o bwysig wrth baratoi ar gyfer gweithgareddau angenrheidiol yn y goedwig.
Gobeithir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn yr haf ond, yn y cyfamser, bydd rhai llwybrau ar gau i’r cyhoedd a bydd arwyddion diogelwch yn cael eu codi.

Meddai Colin, “Mae hyn yn rhan o’n strategaeth tymor hir i wella coetiroedd cyhoeddus ac rydym yn gofyn i bobl ein helpu wrth dalu sylw i’r arwyddion diogelwch.”

Llun: Coedwig Sant Gwynno, ble mae’r coed yn cael eu teneuo i wella’r amgylchedd.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch coedwig Sant Gwynno, cysylltwch â Rhodiwr Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Mike James ar 0300 068 0225, symudol 07825 843253, e-bost mike.james@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk