Menu


Gwaith ymchwil yn datgelu y gallai ffermwyr wneud mwy i fynd i’r afael newid yn yr hinsawdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13415

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gallai ffermwyr choetiroedd yng Nghymru wneud mwy i helpu mynd i’r afael newid yn yr hinsawdd, yn l canfyddiadau arolwg a gomisiynwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Canfu arolwg Comisiwn Coedwigaeth Cymru fod y rhan fwyaf o ffermwyr y cyfwelwyd nhw wedi gwneud rhywfaint o waith yn eu coedwigoedd dros y tair blynedd ddiwethaf, yn enwedig i wella cynefinoedd bywyd gwyllt neu i hel coed tn at eu defnydd eu hunain.

Fodd bynnag, ychydig iawn o ffermwyr oedd yn hel yr holl goed tn y gallent ei gael o’u coedwigoedd neu’n plannu coetiroedd newydd – sef y ddau weithgaredd allweddol a allai helpu mynd i’r afael newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd Richard Siddons, Pennaeth Grantiau a Rheoliadau yng Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru, "Hoffwn ddiolch i’r ffermwyr a roddodd o’u hamser i gymryd rhan yn yr arolwg hwn.

"Mae’r canfyddiadau’n dangos mai ychydig iawn o ffermwyr sy’n gwneud y mwyaf o’r holl gyfleoedd y mae eu coetiroedd yn eu cynnig. Felly hoffwn annog ffermwyr i ddechrau rheoli mwy o’u coetiroedd a cheisio cyngor neu wneud cais am grant coetiroedd gennym."

Mae tua 68,000 hectar o goetir wedi’i leoli ar ffermydd yng Nghymru, sy’n cynrychioli 21% o holl goetir y wlad. Mae’r daliadau coetir hyn yn tueddu i fod yn fach, ar gyfartaledd o bum hectar y fferm, gyda hanner yr holl goetir brodorol a hanner yr holl goetir hynafol rhannol naturiol yng Nghymru i’w gael ar ffermydd.

Mae grantiau ar gael gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i blannu coetiroedd newydd ac i ddechrau rheoli coetiroedd presennol yn gynaliadwy at ddibenion megis hel coed tn a phren ar lefel fasnachol.

Canfu’r arolwg nad oedd 70% o ffermwyr choetir wedi ystyried gwneud cais am un o’r grantiau hyn. Fodd bynnag, roedd ffermwyr a oedd wedi cael grantiau yn gadarnhaol iawn amdanynt – roedd 79% o’r farn bod cynllun grantiau Gwell Coetiroedd ar gyfer Cymru’n dda neu’n dda iawn gyda ffermwyr yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi’r cynllun hwn oherwydd y manteision ariannol a hefyd y cymorth a’r cyngor roeddent wedi’u derbyn.

Ychwanegodd Richard Siddons, "Drwy weithio gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i reoli neu greu coetiroedd, gall ffermwyr gael cymorth i wneud hyd yn oed fwy i wella’r manteision o ran yr amgylchedd a bywyd gwyllt y mae coed yn eu darparu a helpu Cymru i fynd i’r afael newid yn yr hinsawdd."

I gael gwybodaeth am gynllun grantiau Coedwigoedd Gwell i Gymru a gwybodaeth am reoliadau a thrwyddedau cwympo coed, cysylltwch Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0300, anfonwch neges e-bost at FCWEnquiries@forestry.gsi.gov.uk neu ewch i www.forestry.gov.uk/wales

NODIADAU I OLYGYDDION

Arolwg o ffermwyr choetir ar eu tir: Adroddiad ar gyfer Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Ymgynghoriaeth Wavehill, Tachwedd 2009

Mae profiad a gwaith ymchwil Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn awgrymu bod nifer y ffermwyr sy’n derbyn grantiau coetiroedd yn isel. Nod yr arolwg hwn oedd casglu barn ffermwyr am eu coetiroedd a chanfod pa mor effeithiol yw ein grantiau coetiroedd i ffermwyr a sut y gallwn eu gwella.

Cynhaliwyd yr arolwg o ffermwyr yng Nghymru choetir ar eu fferm gan Wavehill Consulting ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru ym mis Awst 2009.

Gofynnodd yr arolwg i ffermwyr:

- Sut maent yn defnyddio eu coetiroedd ar hyn o bryd a’r rhesymau dros hynny

- Ble a pham eu bod yn plannu coetiroedd a choed newydd

- P’un a ydynt yn ennill unrhyw incwm arian neu mewn nwyddau gan eu coetiroedd;

- Eu hagweddau at y grantiau presennol a gynigir gan CC Cymru a pha ffactorau sy’n arwain at y ffermwr yn gwneud gwaith rheoli coetiroedd.

Cynhaliwyd cyfanswm o 264 o gyfweliadau dros y ffn; 164 o’r rhain gyda ffermwyr a oedd wedi derbyn grant coetir a 100 nad oedd wedi derbyn grant. Cafwyd cyfradd ymateb o 91%

Mae’r arolwg llawn i’w weld yn www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5ZZNUB

Enw cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, Swyddog Gwybodaeth, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 030 0057