Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn troi at goed am wres

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14517

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn troi at goed i gadw staff mewn dwy o’i swyddfeydd yn gynnes ar ôl gosod boeleri biomas i gynhyrchu gwres.

Mae’r Comisiwn yn ceisio gwella ei berfformiad amgylcheddol drwy’r amser, a bydd y swyddfeydd yn Resolfen a’r Trallwng yn dod yn llawer mwy gwyrdd.

Bydd y 40 aelod staff yn y swyddfa rhanbarth yn Resolfen ger Castell-nedd yn cadw’n gynnes gyda chymorth tanwydd coed, yn dilyn adeiladu ystafell beiriant newydd a gosod boeler biomas yn lle’r system wresogi drydanol ar y safle.

Bydd yr adeilad 600m2 yn cael ei wresogi gan foeler pelenni coed Gilles 40kW wedi’i gyflenwi gan Energy Innovations Ltd. O ganlyniad, bydd y safle yn gwneud arbedion carbon o dros 22 tunnell fetrig y flwyddyn a bydd arbediad ariannol sylweddol hefyd.

Bydd system debyg yn disodli’r boeler nwy presennol yn swyddfa’r Comisiwn yn y Trallwng. Bydd yr adeilad deulawr 408m2 yn cael ei wresogi gan foeler biomas Gilles 49kW, a fydd yn rhedeg ar belenni coed, a bydd hyn yn arwain at arbediad carbon o wyth tunnell fetrig y flwyddyn, ynghyd ag arbedion ariannol.

Mae’r systemau gwresogi tanwydd coed yn ddrutach na systemau tanwydd ffosil tebyg, ond bydd y cymorthdaliadau ar gyfer systemau gwresogi adnewyddadwy yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, a gyhoeddwyd gan y llywodraeth yr wythnos ddiwethaf fel rhan o’i Chymhelliad Gwres Adnewyddadwy, yn rhoi cymorth ariannol tymor hir ar gyfer egni a gynhyrchir gan dechnolegau adnewyddadwy, gan gynnwys biomas.

Cafodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru gymorth gan Sustainable Energy Ltd, yr ymgynghoriaeth egni adnewyddadwy o Gaerdydd, i ddylunio a gosod y boeleri.

Meddai Dr Gabriel Gallagher, y Rheolwr Gyfarwyddwr, “Roedd yn bleser mawr rhoi cymorth i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i gyflawni ei nod o ddefnyddio tanwydd coed i leihau ôl-troed carbon y safleoedd hyn.

“Rydym yn gobeithio y bydd y cynlluniau hyn yn annog eraill i ystyried defnyddio systemau gwresogi coed.”

Dywedodd Alex Welnitschuk, Ymgynghorwr Cynaliadwyedd Busnes Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Rwy’n credu ein bod wedi cyflawni ein nod o wresogi rhai o’n swyddfeydd gyda systemau gwresogi tanwydd coed awtomataidd a fydd yn ein helpu i gyrraedd ein targedau lleihau CO2.”

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn bwriadu gosod systemau tebyg mewn rhagor o’i swyddfeydd ar draws Cymru.

Mae cymorth ariannol ar gael hefyd drwy Gynllun Busnes Egni Coed y Comisiwn (WEBS), er mwyn annog busnesau eraill a grwpiau cymunedol i ddilyn ac i ystyried gosod gwaith gwresogi biomas.

Mae hyn yn cynnig buddsoddiad cyfalaf i fusnesau bach i ganolig ar gyfer gosod systemau gwresogi a chyfarpar prosesu tanwydd coed i ddatblygu’r farchnad wresogi coed gynaliadwy ac adnewyddadwy ar draws Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun grant y Cynllun Busnes Egni Coed, ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales.

I gysylltu â Sustainable Energy Ltd ewch i www.sustainable-energy.co.uk .

NODIADAU I OLYGYDDION

Tanwydd Coed

Mae defnyddio coed o goetiroedd a reolir yn dda yn sicrhau cyflenwad o danwydd a chynhyrchion eraill o ffynhonnell adnewyddadwy ac yn annog perchenogion coetir i reoli eu tir yn gynhyrchiol, a gwella amodau ar gyfer bywyd gwyllt a hamdden.

Er bod y broses o losgi coed yn rhyddhau carbon deuocsid, mae hyn yn cael ei gydbwyso gan y carbon deuocsid a gaiff ei amsugno wrth i’r coed gwreiddiol a choed newydd dyfu.

Pan gaiff coed eu cynaeafu ar gyfer tanwydd, a choed eu plannu yn lle’r coed a dorrwyd (er enghraifft, dan reolaeth coedwig gynaliadwy), caiff yr allyriadau net eu lleihau. Mae hyn oherwydd bod y CO2 a ryddheir yn cael ei ailamsugno i bob pwrpas gan y coed newydd a blannwyd. 

Ar y llaw arall, mae llosgi tanwyddau ffosil megis glo neu olew yn rhyddhau carbon sydd wedi cael ei gloi ac wedi bod allan o’r system ers miliynau o flynyddoedd, ac mae’n ychwanegu at lefel y carbon atmosfferig.

Gall defnyddio coed fel tanwydd, yn lle tanwyddau ffosil, gyfrannu at dargedau cenedlaethol i gynyddu’r defnydd o egni adnewyddadwy a thargedau byd-eang i leihau allyriadau carbon.

Cynllun Ynni Busnes Pren

Nod y Cynllun Ynni Busnes Pren yw darparu cefnogaeth arian grant i ficro fusnesau, mentrau bach a chanolig (SMEau) a mentrau cymdeithasol i ddatblygu'r farchnad gwres pren cynaliadwy ac adnewyddadwy ledled Cymru.

Mae tri math o brosiect yn gymwys i dderbyn cymorth grant:

• Systemau gwresogi tanwydd pren

• Cynhyrchu trydan ar raddfa fechan trwy ddefnyddio pren - Gwres a Phŵer cyfunol

• Busnesau cyflenwi tanwydd pren

Cynllun budd-dal grant gwerth £20 miliwn wedi ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yw WEBS. Mae'r gronfa'n cynnwys £7.8 miliwn o arian Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Llywodraeth Cynulliad Cymru; daw'r gweddill o ffynonellau ariannu cyfatebol amrywiol.

Mae WEBS yn brosiect Cymru gyfan ac mae ymyriadau ar gyfer ymgeiswyr unigol yn debygol o fod hyd at 41% yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a 31% yn ardal Cystadleurwydd a Chyflogaeth ranbarthol Dwyrain Cymru.

Prosiect pedair blynedd sy’n rhedeg o 2009 hyd 2013 yw WEBS. Mae WEBS yn adeiladu ar brofiad cylch blaenorol o gyllido, oedd wedi ei gefnogi gan gyllid Ewrop, a gafodd ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru rhwng 2004 a 2008, gan arwain at 17,000 tunnell o garbon deuocsid yn cael eu harbed bob blwyddyn drwy ddefnyddio 33,000 tunnell o danwydd glân, cynaliadwy.  Cyllidwyd 80 cynllun a oedd yn cynnwys cynlluniau gwresogi adeiladau yn y sector masnachol a’r sector cyhoeddus, o fusnesau twristiaeth bach gwledig, busnesau gweithgynhyrchu a safleoedd sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Yn ogystal, cyllidwyd ystod o fusnesau cyflenwi tanwydd oedd yn cynhyrchu sglodion a phelenni pren, fel melinau llifio a gwaith prosesu pren.

Am fwy o wybodaeth ar WEBS ewch i  www.forestry.gov.uk/woodenergywales. 

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd  Cymru (WEFO) yn rhan o Adran yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n gyfrifol am weinyddu Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod rhwng 2007 a 2013,  dyrannwyd oddeutu £1.9 biliwn i Gymru gan yr Undeb Ewropeaidd a fydd yn cael ei sianeli drwy raglenni Cydgyfeiriant ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol ar gyfer Dwyrain Cymru.

Bydd y cyllid hwn yn cynhyrchu buddsoddiad o dros £3 biliwn a bydd yn cael ei ddefnyddio i wella twf economaidd a chyflogaeth yn unol â strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac agendâu Lisbon a Gothenburg yr UE. Nod WEFO yw sicrhau bod rhaglenni'r  Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2007-2013 yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon i Gymru, ynghyd ag arolygu terfyn rhaglenni 2000-2006.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae 14% o dir Cymru yn goetiroedd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% o’r cyfanswm (sef 126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoli coedwigaeth drwy ddosbarthu trwyddedau cwympo.

Yn ogystal mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr  ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol. 

Am fwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ewch i  www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Swyddog y Wasg Comisiwn Coedwigaeth Cymru Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost  clive.davies@forestry.gsi.gov.uk 

e-mail: alex.welnitschuk@forestry.gsi.gov.uk