Menu


Y Gweinidog Materion Gwledig yn Lansio Cynllun Grant Creu Coetiroedd Glastir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14138

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Heddiw (dydd Iau 21 Hydref) fe lansiodd Gweinidog Materion Gwledig Cymru, Elin Jones, gynllun grant i annog tirfeddianwyr, a ffermwyr yn arbennig, i greu coetiroedd newydd ar eu tir.

Nod y cynllun creu coetiroedd yw helpu i gyflawni’r ymrwymiad i greu mwy o goetiroedd brodorol a chymysg fel y nodir yn Coetiroedd i Gymru, strategaeth coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad.

Elfen bwrpasol yw hon o fewn Glastir, cynllun rheoli tir cynaliadwy newydd Cymru, ac mae’n cynnig grantiau i dirfeddianwyr er mwyn creu coetiroedd newydd ar eu tir.

Mae’r grantiau’n cynnig cymorth tuag at gostau creu coetiroedd newydd yn ogystal â thaliadau colli incwm am fod tir yn cael ei dynnu o ddefnydd amaethyddol.

Meddai’r Gweinidog Materion Gwledig Elin Jones:

"Mae coetiroedd yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i gwrdd â llawer o heriau a blaenoriaethau’r gymdeithas, gan gynnwys y newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a rheoli dŵr.

"Cymru yw un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop, gyda choed yn gorchuddio 14 y cant yn unig o arwynebedd y tir.

"Gall pob un tirfeddiannwr yma chwarae ei ran i godi’r ffigur hwn drwy chwilio am gyfleoedd i greu coetiroedd newydd sy’n integreiddio â’u busnes fferm, ac yn ei ategu.

"Bydd grantiau creu coetiroedd Glastir yn helpu Llywodraeth y Cynulliad i gwrdd â’i addewidion i bobl Cymru ac, ar yr un pryd, yn dod â nifer o fanteision gwirioneddol i dirfeddianwyr o ran rheoli eu tir a chreu incwm".

Cafodd y cynllun ei lansio yn Fferm Clynblewog, ger Trelech, Sir Gaerfyrddin. Fe wnaeth y Gweinidog gwrdd â pherchnologion y fferm cyn annerch y gwesteion.

Meddai’r Gweinidog:

"Gall coetiroedd fod yn ychwanegiad gwerthfawr at unrhyw fferm, am eu bod yn adnodd mor hyblyg ac yn gallu cael eu defnyddio mewn nifer o wahanol ffyrdd yn ystod eu hoes.

"Mae yna nifer o fanteision i blannu coetiroedd yn strategol. Gallant gael eu defnyddio i greu cysgod i gnydau, stoc neu adeiladau, gallant rwystro dŵr ffo a lleihau erydiad pridd neu ddarparu pren neu danwydd. Maent hefyd yn cynnig y cyfle i greu incwm o saethu yn ogystal â bod yn llesol i fywyd gwyllt a bioamrywiaeth".

Fe wnaeth y Gweinidog gwrdd hefyd â pherchennog Fferm Clynblewog, Mark Sillars, a wnaeth ei thywys o amgylch ei fferm i ddangos detholiad o’i goetiroedd iddi, lle mae rhai rhannau wedi tyfu mwy na’i gilydd.

Yn ddiweddar, mae Mr Sillars wedi plannu dwy ardal o goetiroedd cymysg er mwyn adeiladu ar y plannu a wnaed gan gyn-berchennog y fferm. Coetiroedd llydanddail yw’r rhain yn bennaf – ynn, bedw a choed criafol yn ogystal â choed llarwydd, pîn a sbriws.

Meddai Mr Sillars:

"Rydw i wedi defnyddio plannu i gynnig cysgod i fy nghaeau ac i ddarparu coed tân.

"Mae’r coetiroedd hefyd yn gwneud y fferm yn fwy diddorol ac rwy’n mwynhau gwylio’r coed yn newid drwy gydol y flwyddyn.

"Rydw i wedi gweld y gall coedwigaeth a ffermio weithio’n effeithiol ochr yn ochr â’i gilydd i gefnogi fy musnes ac hefyd i wella’r amgylchedd".

Ychwanegodd y Gweinidog:

"Mae Fferm Clynblewog yn enghraifft wych o sut y gellir defnyddio plannu coetiroedd yn strategol i ymdrin â materion ar y tir yn ogystal â gwella’r dirwedd.

"Mae’r fferm hon yn dangos pa mor hyblyg yw coetiroedd a’r holl wahanol ffyrdd o’u ddefnyddio yn ystod eu hoes er lles y fferm".

Datblygwyd y grantiau creu coetiroedd newydd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, a fydd yn eu gweinyddu ar ran Llywodraeth y Cynulliad tan 1 Ionawr 2013, pan fydd y cyfrifoldeb yn cael ei drosglwyddo i Dîm Glastir.

e-mail: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk