Menu


Annog beicwyr mynydd i ymuno yn y frwydr yn erbyn clefyd angheuol ar goed ym Mwlch Nant yr Arian

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14044

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gofynnir i feicwyr mynydd wneud eu rhan i leihau effeithiau’r clefyd angheuol ar goed sydd wedi cael ei ddarganfod yng nghanolbarth Cymru.

Canfuwyd Phytophthora ramorum mewn nifer fechan o goed llarwydd Japaneaidd yng nghanolfan ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth, lle ceir tri llwybr beicio mynydd un trac.

Pathogen tebyg i ffwng yw P. ramorum ac mae’n lladd y rhan fwyaf o’r coed y mae’n eu heintio. Mae coed llarwydd Japaneaidd yr effeithiwyd arnynt yn cynhyrchu nifer fawr o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd, ac mae hyn yn golygu y gall llawer iawn o’r coed gael eu heintio o fewn byr amser.

Er mwyn ceisio lleihau effeithiau’r clefyd ym Mwlch Nant yr Arian bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn torri hyd at 60 o goed sydd wedi’u heintio. Bydd y gwaith hwn yn cymryd ychydig wythnosau i’w gwblhau a gobeithir amharu cyn lleied â phosibl ar ymwelwyr.

Nid yw P. ramorum yn niweidiol i bobl nac anifeiliaid a bydd yr holl lwybrau troed a llwybrau beicio mynydd, ynghyd â’r ganolfan ei hun, yn dal ar agor i’r cyhoedd.

Bydd rhan olaf y tri llwybr beicio mynydd ar gau am gyfnod byr tra bydd y gwaith o gwympo’r coed heintiedig yn mynd rhagddo, a bydd gwyriad mewn grym.

Rheolir Bwlch Nant yr Arian gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Andy Braund, y Ceidwad Beicio Mynydd, yn apelio ar feicwyr mynydd i helpu i gadw’r llwybrau ym Mwlch Nant yr Arian ar agor drwy gymryd rhai mesurau bioddiogelwch syml.

Meddai Andy, “Rydym yn gweithio’n galed i geisio lleihau effeithiau’r clefyd angheuol hwn ar ein coetiroedd ac mae cefnogaeth y beicwyr mynydd yn hanfodol.

“Rydym yn gofyn i bawb sy’n gweithio yn y coetiroedd a heintiwyd, neu sy’n ymweld â hwy, gymryd rhai mesurau bioddiogelwch syml er mwyn gwneud yn siwr nad ydynt yn lledaenu’r pathogen hwn yn ddamweiniol.

“Yn achos beicwyr mynydd, mae hyn yn golygu cadw at y llwybrau a golchi eu beics a’u citiau yn drylwyr er mwyn cael gwared ag unrhyw faw neu lystyfiant cyn iddynt adael y goedwig – mae golchfa feics ar gael yn y ganolfan ymwelwyr. Dylent hefyd olchi eu dillad cyn ymweld â’r goedwig drachefn.”

Bydd staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn parhau i fonitro’r coed ym Mwlch Nant yr Arian i chwilio am arwyddion o’r haint, ond mae’n bosibl na fydd y symptomau’n amlwg mewn nifer o achosion hyd y gwanwyn nesaf pan fydd y coed llarwydd – sy’n gonwydd collddail – yn adnewyddu eu nodwyddau.

Ychwanegodd Andy, “Mae Phytophthora ramorum yn afiechyd difrifol, ac rydym yn gobeithio, drwy dorri’r coed a heintiwyd, y gallwn gyfyngu ar y broses o gynhyrchu’r sborau sy’n lledaenu’r haint.

“Gan fod Bwlch Nant yr Arian yn safle poblogaidd, mae’n bwysig hefyd ein bod yn torri’r coed a heintiwyd cyn iddynt farw a mynd yn ansefydlog, ac achosi perygl posibl i ymwelwyr.”

Cafodd P. ramorum ei ddarganfod gyntaf mewn coed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain Fawr yn 2009, yn Ne-orllewin Lloegr. Yna, fe’i canfuwyd ar goed llarwydd mewn coedwigoedd cyhoeddus yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010.

Gellir cael gwybodaeth bellach am P. ramorum ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth yn www.forestry.gov.uk/pramorum.

Llwybrau beicio mynydd Bwlch Nant yr Arian 

Mae Llwybr y Copa yn cynnig profiad beicio cyffrous ar drac sengl troellog a chyflym, gyda golygfeydd godidog.

Mae Llwybr Syfydrin yn cynnig profiad anhygoel mewn cefn gwlad anhygoel, ac mae’n cwmpasu’r cyfan o Lwybr y Copa.

Llwybr Pendam yw’r llwybr byrraf yn Nant yr Arian ac mae’n cyfuno rhannau o Lwybr y Copa a Llwybr Syfydrin ac yn cynnig rhagflas o’r beicio a’r golygfeydd gwych.

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae P. ramorum yn organeb ‘dan gwarantîn’ yn unol â Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid rhoi gwybod i’r awdurdodau perthnasol os tybiwch ei fod yn bresennol (y Comisiwn Coedwigaeth, Fera, Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban). Fe’i canfuwyd ym Mhrydain am y tro cyntaf ar blanhigyn viburnum mewn planhigfa yn 2002.

2. Gall P. ramorum ladd llawer o’r planhigion y mae’n eu heintio, ond mae’r symptomau’n amrywio yn ôl y rhywogaeth. Ar goed llarwydd Japaneaidd (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau egin wywo ac i nodwyddau droi’n ddu a chwympo cyn eu pryd. Gall cancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar y canghennau a’r boncyff uchaf. Mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi’u heintio’n creu niferoedd hynod uchel o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd - pum gwaith yn fwy na’r lefel a grëir ar rododendron - sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio’n gyflym ar nifer fawr o goed a phrysglwyni.

3. Nid yw P. ramorum wedi’i ganfod ar unrhyw larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed llarwydd cymysgryw (Larix x eurolepsis), sef y ddau fath arall o rywogaeth larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond byddwn yn cadw golwg agos ar y rhywogaethau hyn.

4. Gellir lledaenu P. ramorum  ar esgidiau, olwynion cerbydau, offer, a pheirianwaith sydd wedi’u defnyddio mewn coedwigoedd sydd wedi’u heintio, neu drwy symud planhigion heintiedig. Gellir ei ledaenu wrth i’r glaw dasgu, drwy darth ac awelon hefyd.

5. Canfuwyd P. ramorum am y tro cyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain yn 2009, yn Ne Orllewin Lloegr. Wedyn fe’i canfuwyd ar goed llarwydd yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010 mewn coetiroedd cyhoeddus yng Nghwm Afan, ger Port Talbot, yng Nghwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr ac ym Mro Morgannwg. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gwympo coed llarwydd heintiedig yn Ne Cymru, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio gyda phroseswyr pren ac eraill i sicrhau bod mesurau bioddiogelwch yn eu lle er mwyn galluogi mynd â boncyffion o’r coed heintiedig i felinau i’w troi yn bren.

6. Nid yw P. ramorum wedi’i ddarganfod ar unrhyw goed yn yr Alban.

7. Nid yw P. ramorum yn niweidiol i bobl nac anifeiliaid.

8. Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd sy’n adnabyddus del “marwolaeth derw sydyn” yn yr UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a derw dwysflodeuog brodorol Americanaidd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir ym Mhrydain, lle mae profion mewn labordai wedi dangos bod ein dwy rywogaeth dderw frodorol, sef sesil a phendyclaidd, yn fwy gwydn o lawer i P. ramorum na’u cymheiriaid Americanaidd.

Cadarnhawyd bod llai na phum derwen wedi’u heintio â P. ramorum ym Mhrydain.

9. Ni ddylid camgymryd P. ramorum am ddirywiad derwen aciwt (AOD), sy’n afiechyd ar wahân sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr a rhannau o Gymru a De-ddwyrain Lloegr, yr ymddengys fod rhywogaeth newydd o facteria’n bresennol.

10. Mae llarwydd yn goed cryf a gwydn sy’n gwrthsefyll newidiadau rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn ac sy’n gwrthsefyll pydru wrth eu defnyddio yn y tir. Felly mae galw amdanynt i’w defnyddio ar gyfer pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, yn ogystal â’i defnyddio dan do ar gyfer lloriau a bwrdd sglodion. Mae’n hawdd eu staenio, eu gweithio a’u gorffen. Nid oes ffigurau cyflawn ar gael ar gyfer niferoedd llarwydd Japaneaidd eu hunain, ond mae’r tair rhywogaeth o larwydden gyda’i gilydd yn gorchuddio tua 134,000 o hectarau ym Mhrydain, neu tua 5% o gyfanswm coetir. Y ffigurau cenedlaethol unigol yw:

  • Cymru – 23,000ha / 8%;
  • Lloegr – 43,000ha / 4.3%;
  • Yr Alban – 65,000 ha / 5.1%.
  • (I droi hectarau’n erwau, lluoswch gan 2.47)

11. Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% (126,000 o hectarau/311,000 o erwau). Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n rhoi cymorth grant i berchenogion coetiroedd eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo. Mae hefyd yn rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth yn y DU ac yn cyfrannu at yr agenda coedwigaeth ryngwladol. Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales.

12. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn Coedwigaeth becyn cymorth o £600,000 ar gyfer perchenogion coetiroedd yn Ne Orllewin Lloegr a Chymru i helpu i fynd i’r afael â’r achos o haint P. ramorum ar goed llarwydd. Mae’r pecyn yn rhan o raglen reoli pum mlynedd, gwerth £25 miliwn gan Defra ar gyfer Phytophthora.

13. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n datblygu rhaglen ategol o gymorth ar gyfer perchenogion coetiroedd preifat y mae achosion o P. ramorum wedi’u cadarnhau ar eu tir. Caiff manylion am y cymorth hwn eu cyhoeddi nes ymlaen yn y mis.

ENWAU CYSWLLT Y CYFRYNGAU

I gael gwybodaeth am P. ramorum:

e-mail: mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk