Menu


Ffigwr amlwg ym myd coedwigaeth yng Nghymru yn cael MBE

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13720

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Roger Cooper, sy’n un o’r ffigurau amlycaf ym myd coedwigaeth yng Nghymru, wedi cael ei gynnwys ar Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines i dderbyn MBE.

Cafodd Mr Cooper, sy’n byw ym Menllech ar Ynys Môn, yr anrhydedd hwn am ei wasanaeth i goedwigaeth dros gyfnod o dros ddeugain mlynedd. 

Caiff Mr Cooper ei gydnabod yn rhyngwladol fel arbenigwr mewn marchnata cynhyrchion coedwig ac ardystio coedwigoedd ac mae’n dal yn weithgar ar nifer o bwyllgorau coedwigaeth er ei fod bron yn 71 oed.

Mae wedi bod yn gadeirydd y Panel Ymgynghorol Strategaeth Coetir dros Gymru, sy’n cynghori Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddatblygu polisi coedwigaeth, ers 2007.

Mae Mr Cooper hefyd yn aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Cymru y Comisiwn Coedwigaeth, sy’n gyfrifol am weithio gyda Llywodraeth y Cynulliad i ddatblygu polisi coedwigaeth sy’n cwrdd ag anghenion pobl Cymru.

Meddai Trefor Owen, Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Rwyf yn falch iawn fod cyfraniad gwerthfawr Roger i goedwigaeth yng Nghymru wedi cael ei gydnabod yn y modd hwn.

“Mae parch mawr ato fel arbenigwr ac mae wedi ennyn parch pob un sy’n gysylltiedig â choedwigaeth yng Nghymru.”

Cychwynnodd Mr Cooper ar ei yrfa ym maes coedwigaeth ym 1967 fel economegydd gyda Gwasanaeth Coedwig Seland Newydd ac ymunodd â Phrifysgol Bangor (Coleg Prifysgol Gogledd Cymru bryd hynny) ym 1972 fel swyddog cyswllt diwydiannol.

Bu’n Ddarlithydd, yn Ddarlithydd Uwch, ac yn Is-Ddeon y Gyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg cyn dod yn Bennaeth yr Ysgol Gwyddorau Amaeth a Choedwigaeth, swydd y bu ynddi o 1997 hyd ei ymddeoliad o’r byd academaidd yn 2004.

Yn 2005, cydlynodd y gwaith o ffurfio Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru, menter goedwigaeth a choed sector preifat a arweinir gan ddiwydiant sy’n hyrwyddo cydweithrediad rhwng pobl a sefydliadau ac sy’n canolbwyntio ar ddiddordebau ehangach y sector coedwigaeth a choed.

Yn ogystal â’i waith ym maes coedwigaeth yng Nghymru, mae’n gadeirydd Panel Dehongli Safon Sicrhau Coetir y DU (UKWAS) ac ef yw aelod rhanbarth y DU ar bwyllgor Coedwigoedd, eu Cynhyrchion a Gwasanaethau (FPS) y corff Cydweithrediad Ewropeaidd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg (COST), sy’n cydlynu ymchwil coedwig a ariennir yn genedlaethol ar lefel Ewropeaidd.

Mae Mr Cooper yn dal i ddysgu myfyrwyr Prifysgol ac i ymchwilio a, phan nad yw’n ymwneud â materion coedwigaeth, mae’n llwyddo i gael amser i fod yn aelod o gôr Cantorion Montiverdi sy’n cynnal cyngherddau yng Ngogledd Cymru.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: james.laing@forestry.gsi.gov.uk