Menu


Arian ar gyfer coetiroedd Cymru yn cyrraedd yr entrychion

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13581

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ystod 2009-2010 cafodd y swm mwyaf erioed ei dalu i berchenogion coetiroedd o dan gynlluniau grant Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer plannu coed newydd a rheoli coetiroedd.

Mae’r cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru a’i ragflaenydd, y Cynllun Grant Coetir, wedi talu dros £3.5 miliwn. Dyma’r lefel uchaf o gyllid grant a dalwyd ers lansio’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn 2006.

Roedd mis Mawrth yn fis arbennig o brysur, a phroseswyd 40% o’r hawliadau, a oedd yn werth £1,231,299, yn ystod wythnosau olaf y flwyddyn ariannol.

Un rheswm dros y cynnydd hwn mewn hawliadau oedd y ffaith bod Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi estyn y dyddiad cau er mwyn caniatáu mwy o amser i gwblhau’r gwaith y bu’n rhaid ei ohirio oherwydd y gaeaf caled.

Mae’r cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru, sy’n cefnogi’r strategaeth Coetiroedd i Gymru, yn cynnig grantiau sydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer coetiroedd Cymru. Mae cymorth grant ar gael i bob perchennog coetir sydd ag arwynebedd addas o dros 0.25 hectar.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am grant, a fyddech cystal â mynd i’r adran grantiau a rheoliadau yn www.forestry.gov.uk/wales.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.