Menu


Cynllun grant gwerth 7.8 miliwn i droi Cymru yn bwerdy ynni adnewyddadwy

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 CHWEFROR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13353

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd cynlluniau i droi Cymru yn bwerdy ynni adnewyddadwy hwb heddiw [Dydd Iau, 25 Chwefror] pan ddatgelodd y Gweinidog dros Faterion Gwledig, Elin Jones, gynllun gefnogwyd gan yr UE gwerth miliynau i fynd Chymru i’r blaen yn niwydiant ynni pren Prydain.

Bydd cynllun WEBS 2, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn darparu 7.8 miliwn o gyllid Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i alluogi troi pren o Gymru yn danwydd adnewyddadwy carbon niwtral – gan greu swyddi ac ysgogi ein heconomi wledig ar yr un pryd.

Bydd WEBS 2, sydd ar gael i fusnesau ledled Cymru, yn galluogi’r farchnad ynni pren i gyfrannu at amcanion strategaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer coetiroedd a choed, sef Coetiroedd i Gymru.

Dywedodd y Gweinidog y byddai Cynllun Busnes Ynni Pren 2 (WEBS 2) yn helpu i fynd Chymru i’r blaen ym maes cynhyrchu ynni gln yn y DU, drwy helpu busnesau i droi’r deunydd crai a geir yn ein coedwigoedd yn wres neu’n bŵer adnewyddadwy.

Lansiwyd WEBS 2 yn Clifford Jones Timber, busnes teuluol llewyrchus a adeiladodd waith prosesu tanwydd biomas o’r radd flaenaf gwerth 4.7 miliwn yn Rhuthun, Sir Ddinbych, gyda chymorth WEBS 1.

Cam cyntaf WEBS wnaeth ddatgloi’n gyntaf y potensial i gynyddu’r buddion o’n coetiroedd i’r eithaf - a gwneud ein rhan dros y blaned ar yr un pryd. Ariannodd y cynllun 100 o brosiectau rhwng 2004 a 2008 a fydd rhyngddynt yn arbed 20,000 o dunelli metrig o CO2 bob blwyddyn, ac a lwyddodd i greu neu ddiogelu rhyw 75 o swyddi.

Gwaith Clifford Jones Timber yw’r cyntaf ar dir mawr Prydain i ddefnyddio coed yn tarddu’n uniongyrchol o goedwigoedd cynaliadwy yn y DU. Ar ei gapasiti llawn, gall y gwaith gynhyrchu 30,000 o dunelli metrig o belenni coed gln bob blwyddyn, gan weithio ar shifft 24 awr.

Dywedodd y Gweinidog dros Faterion Gwledig, Elin Jones, "Mae’r gwaith hwn sydd o’r radd flaenaf yn dangos y gall prynu’r syniad o greu ynni gln, adnewyddadwy olygu mwy na bod yn llesiannol, a chynnig cyfleoedd busnes go iawn.

"Mae pelenni coed yn fath o danwydd coed sy’n ln, cynaliadwy a chyfleus, yn ddelfrydol ar gyfer gwresogi boeleri o bob maint, o gartrefi unigol i ysgolion, swyddfeydd ac adeiladau llwythi gwres mwy - fel canolfannau hamdden ac unedau diwydiannol."

Dywedodd y Gweinidog fod Clifford Jones Timber yn enghraifft o’r modd y gellid defnyddio coetiroedd Cymru i fywiogi economau lleol a chreu swyddi mewn ardaloedd gwledig, yn ogystal gwneud cyfraniad pwysig i’r frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Trwy WEBS 1, fe wnaeth llawer o gwmnau yng Nghymru gyfranogi yn y gromlin ddysgu ynglŷn sut i wneud i danwydd coed weithio, ac roeddent mewn sefyllfa dda heddiw i fynd Chymru i’r blaen yn y diwydiant ynni pren adnewyddadwy, meddai.

Nod WEBS 2 yw denu 15 miliwn o fuddsoddiad o’r sector preifat, a gobeithia arbed 35,000 o dunelli metrig ychwanegol o CO2 bob blwyddyn, yn ogystal chreu swyddi a darparu hyfforddiant.

Ychwanegodd y Gweinidog, "Bwriad Llywodraeth Cynulliad Cymru yw y bydd defnyddio tanwydd coed a gynhyrchir yn gynaliadwy ar gyfer ynni yn gwneud cyfraniad ystyrlon go iawn i leihau ein hl troed carbon, a bydd yn cynorthwyo i greu swyddi a datblygu mentrau mewn cymunedau gwledig drwy’r gadwyn cyflenwi tanwydd a fydd yn datblygu.

"Mae’r math o weithgaredd y gallwn ei weld yma yn Clifford Jones Timber yn dangos yn union beth a olygwn gan ddiwydiant coedwig cystadleuol ac integredig, a rl tanwydd coed ochr yn ochr chynhyrchion eraill."

Dywedodd y Gweinidog ei bod eisiau i’r farchnad tanwydd coed greu cyfleoedd newydd i berchnogion coetiroedd bach trwy wneud y gwaith o reoli coetiroedd llai yn fwy hyfyw a dymunol yn economaidd.

Trwy gynyddu’r defnydd o danwydd coed, bydd WEBS 2 yn cyfrannu at raglen llywodraeth Cymru’n Un Llywodraeth y Cynulliad, sy’n cynnwys targedau i leihau allyriadau carbon 3% y flwyddyn erbyn 2011, ac ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i ostyngiadau blynyddol o 3% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o 2011, fel yr amlinellir yn Nhrywydd Ynni Adnewyddadwy Cymru.

Bydd WEBS 2 hefyd yn cynorthwyo nifer o ganlyniadau’r strategaeth goetiroedd, gan gynnwys helpu i leihau l troed carbon Cymru, a chynyddu’r defnydd o goed fel adnodd adnewyddadwy.

Dywedodd Alan Jones, Cadeirydd Clifford Jones Timber, "Mae agor ein gwaith prosesu tanwydd biomas wedi bod yn gam enfawr ymlaen i ni fel busnes, ac mae’n rhoi Cymru ar y map fel arweinydd byd tanwyddau’r dyfodol. Mae 17 o swyddi newydd eisoes wedi’u creu yn Clifford Jones Timber o ganlyniad i raglen WEBS.

"Yn y pen draw bydd y gwaith yn cynhyrchu digon o adnodd pŵer adnewyddadwy i gynnal tref deng mil o gartrefi. Ein nod yn y pen draw yw canolbwyntio’n gyfan gwbl ar y farchnad ddomestig, gan ddarparu dyfodol cynaliadwy i gymunedau Cymru."

NODIADAU I OLYGYDDION

Roedd WEBS 1 yn gynllun grant cyfalaf pedair blynedd a sefydlwyd yn 2004, yn cael ei redeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer ardaloedd Amcan 1 a 2 (Powys) yng Nghymru. Fe wnaeth ariannu cynlluniau gwresogi mewn ystod o adeiladau masnachol ac adeiladau’r sector cyhoeddus, o fusnesau twristiaeth gwledig bach, busnesau gweithgynhyrchu a safleoedd sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Fe wnaeth hefyd ariannu ystod o fusnesau cyflenwi tanwydd sy’n cynhyrchu sglodion coed.

Gan adeiladu ar lwyddiant WEBS 1, mae WEBS 2 yn brosiect pedair blynedd o 2009 hyd 2013, hefyd yn cael ei redeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n tynnu ar gyllid Ewropeaidd i gynnig grantiau cyfalaf i Fentrau Bach a Chanolig (BBaCh) ar gyfer systemau gwresogi tanwydd coed, gweithfeydd Gwres a Phŵer Cyfunedig tanwydd coed graddfa fach a chyfarpar prosesu tanwydd coed.

Mae gan WEBS 2 ryw 7.8 miliwn i’w ddyrannu ar draws ardaloedd Cydgyfeirio a Chystadlu Cymru. Mae lefelau grantiau ar gyfer ymgeiswyr unigol yn debygol o fod yn 41% mewn Ardaloedd Cydgyfeirio, a 31% mewn Ardaloedd Cystadlu. Ei nod yw gosod 40 MW o gapasiti gwres a phump MW o drydan.

Mae Clifford Jones Timber yn fusnes teuluol sy’n cyflogi 42 o bobl yn ei waith gweithgynhyrchu coed yn Rhuthun. Yn 2005, prynodd y cwmni ail gwmni melin goed yn Gretna, yr Alban. Mae trosiant y cwmni wedi cynyddu o 1.6m ym 1998 i 8.4 m yn 2008. Y rhagolwg ar gyfer 2009 oedd 10.3m. Rhwng 2007 a 2008 datblygodd y cwmni’r cyfleuster cynhyrchu pelenni ar safle Rhuthun ar gost o 4.7m, ac roedd 550,000 o hwnnw yn grant o rownd gyntaf y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS 1). Mae rhywfaint o’r deunydd i gyflenwi’r gwaith yn cael ei gludo i lawr o safle Gretna. Mae Clifford Jones Timber yn cyflenwi pelenni coed cynaliadwy a briquettes o dan yr enw brand Blazers Fuel Logs, ac mae’n cyflenwi i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ledled y DU yn ogystal manwerthwyr eraill.

Ymholiadau’r cyfryngau i: Mary Galliers, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0057, ffn symudol 07827 955423, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk neu John Clayton, Clifford Jones Timber, 0151 708 9210, ffn symudol 07754 278511, johnclayton13@hotmail.com.

I gael mwy o wybodaeth am WEBS 2, cysylltwch Mike Pitcher ar 0300 068 0076, ffn symudol 07817 014805, mike.pitcher@forestry.gsi.gov.uk