Menu


Plant yn arwain y ffordd ar hyd llwybr cerddoriaeth newydd Parc Margam

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13643

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd plant ysgol lleol yn dangos eu doniau cerddorol pan agorir llwybr cerddoriaeth newydd ym Mharc Gwledig Margam yn ystod yr haf.

Fel rhan o brosiect coetir cyffrous o’r enw Coed yn Crynu, bydd y llwybr yn arwain at offerynnau cerdd anferth wedi’u gwneud o goeden a dorrwyd i lawr yn y parc ei hun.

A bydd plant o bum ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot yn creu eu hofferynnau eu hun o’r un goeden ac yn cymryd rhan mewn gorymdaith ar hyd y llwybr newydd yn ystod diwrnod dathlu ar 13 Gorffennaf.

Rhoddwyd y prosiect ar waith wedi i’r Fenter Addysg Goedwig (MAG) roi cyllid i Grŵp Clwstwr MAG Castell-nedd Port Talbot, gyda swm cyffelyb yn cael ei ddarparu gan yr awdurdod lleol, y Cyngor Astudiaethau Maes, sef elusen addysg amgylcheddol, a Groundwork Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gweinyddir y Fenter Addysg Goedwig gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n dwyn ynghyd athrawon, ymarferwyr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr y diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol sy’n gweld gwerth mewn coetiroedd fel cyfrwng ar gyfer addysgu plant ac oedolion.

Treuliodd athrawon a chynorthwywyr ddau ddiwrnod ym Mharc Gwledig Margam gyda Scott Blytt-Jordens a’i dîm o Dragonfly Creations, sy’n arbenigo mewn creu cynhyrchion pren anarferol, yn dysgu’r sgiliau yr oedd eu hangen i wneud offerynnau cerdd gyda’r plant.

Hefyd fe aeth y plant i’r parc i weld coeden yn cael ei chwympo gan Paul Thornton o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, ac yna’n cael ei melino â melin goed gludadwy.

Meddai Amy Phillips, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, “Drwy ymweld â Margam i weld y goeden yn cael ei thorri i lawr a chymryd rhan ym mhob cam, daeth y plant yn fwy ymwybodol o gynaliadwyedd coed.

“Bydd dysgu am goed, coetiroedd a phren a’u buddion niferus yn eu helpu i werthfawrogi coetiroedd fwy.”

Bydd y llwybr cerddoriaeth yn mynd o’r maes parcio ym Mharc Gwledig Margam i Ganolfan Ddarganfod newydd y Cyngor Astudiaethau Maes a bydd offerynnau cerdd mawr wedi’u cerflunio gan Scott i’w gweld ar ei hyd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cyfrannu rhwng £30,000 a £40,000 y flwyddyn i gronfa bartneriaeth MAG ac mae’r arian ar gael i bob un o’r 22 grŵp clwstwr MAG yng Nghymru.

Y grwpiau sy’n cymryd rhan yn y prosiect yw Ysgol Gynradd y Gnoll, Ysgol Gynradd Tonmawr, Ysgol Gynradd Crynallt, Ysgol Fabanod Mynachlog Nedd, Ysgol Gynradd Eastern, a’r grŵp addysg gartref Playworks..! a Wise Up! sy’n hybu chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-77LDBM.
Rhwydwaith o bobl sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar ddysgu’n seiliedig ar goetiroedd yw’r Fenter Addysg Goedwig. Mae’n dwyn ynghyd athrawon, ymarferwyr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr o’r diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol.  Ceir 22 o grwpiau clwstwr lleol yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: http://www.foresteducation.org.

Mae Grŵp Clwstwr Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys y partneriaid canlynol: Canolfan Ddarganfod y Cyngor Astudiaethau Maes ym Mharc Gwledig Margam, staff Parc Gwledig Margam, Groundwork Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, ac Amy Phillips, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Busnes crefft yw Dragonfly Creations sy’n defnyddio technegau traddodiadol a chyfoes i greu cynhyrchion prydferth a defnyddiol o bren. Cynhaliant amrywiaeth o gyrsiau y gellir eu teilwra ar gyfer ystod eang o weithgareddau addysg a choetir cynaliadwy.

e-mail: amy.phillips@forestry.gsi.gov.uk