Menu


Hwb naturiol wrth astudio bioamrywiaeth coetir!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14722

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant ledled Cymru wedi bod wrthi’n adolygu byd natur yn ystod Wythnos Bioamrywiaeth gydag ychydig o help gan un o gynefinoedd mwyaf amrywiol y byd – sef ein coetiroedd.

Mae swyddogion addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn defnyddio coetiroedd Llywodraeth Cymru i amlygu’r digonedd rhyfeddol o fflora a ffawna sydd ar stepen eu drws.

Gyda mwy o blanhigion ac anifeiliaid nag unrhyw gynefin arall, coetiroedd yw’r lle delfrydol i ddod ag Wythnos Bioamrywiaeth yn fyw i gannoedd o blant ar hyd a lled Cymru.

Mae coetiroedd yn cynnig cynefinoedd bendigedig i lawer math o bili-pala, pryfed a gwenyn - er enghraifft, gall coeden dderw gefnogi cymaint â 284 o wahanol fathau  o bryfed sy’n byw arni, ynddi ac oddi tani!

Mae ychydig dros 14% o Gymru wedi ei gorchuddio â choetir ac mae CC Cymru yn rheoli hyd at 126,000 hectar (311,000 erw) o goetiroedd Llywodraeth Cymru gan gynnwys coetiroedd hynafol. 

Mae coed yn cynnig bwyd a lloches i bob math o greaduriaid, a gall yr ardaloedd sydd wedi eu cwympo fod yn dir hela rhagorol i droellwyr mawr ac mae’r tyllau yn y coed yn gwneud cartref parod i ystlumod, cnocell y coed a thylluanod.

Mae swyddogion o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’r Comisiwn wedi bod wrthi’n arddangos amrywiaeth gyfoethog y cynefinoedd hyn gyda chyfres o ddigwyddiadau i annog plant a phobl ifanc i’w coetiroedd lleol.

Ymhlith y gweithgareddau oedd grwpiau addysgu ynglŷn ag arfer rheoli coetir cynaliadwy drwy greu coedlannau, dysgu sut i adnabod coed a sut gall coed helpu i atal newid yn yr hinsawdd. 

Cynhaliwyd y rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn ystod Wythnos Bioamrywiaeth (6 - 10 Mehefin) ond cynhelir digwyddiadau eraill gydol y mis, gan gynnwys sesiynau ar ddibyniaeth bwystfilod bach o fewn ecosystem y coetir a sut mae bioamrywiaeth yn newid tirwedd y coetir.

Dywedodd Sue Williams, arweinydd tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Mae amrywiaeth diri o blanhigion ac anifeiliaid yn dibynnu ar ecosystem y coetir er mwyn goroesi a ffynnu.

“Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n diogelu bioamrywiaeth ein coetiroedd bendigedig ac yn cydbwyso anghenion amgylcheddol ein cymdeithas, ar y cyd â’n hamcanion cynhyrchu pren.

“Bydd ein sesiynau Wythnos Bioamrywiaeth yn sicrhau ein bod yn trosglwyddo’r neges hon i’r genhedlaeth nesaf.”

Pennawd: Plant o Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe yn darganfod rhyfeddod y coetir yn ystod Wythnos Bioamrywiaeth.

NODYN AT Y GOLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru wedi ei orchuddio gan goetiroedd. O hyn i gyd, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigoedd Llywodraeth Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd hyn ar eu rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’n darparu profiadau dysgu yn y coetir ar draws Cymru, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth yr Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo Menter Addysg Coedwigoedd ar ran eu partneriaid.

Mae mwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru i’w chael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk