Menu


Arolwg afon i ddenu pysgod yn ôl i Afan

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15383

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gallai eogiaid a brithyll ffynnu unwaith eto yn afon Afan os bydd cynlluniau i adfer yr afon ‘sy’n methu’ i'w hen ogoniant yn llwyddo.

Mae’r afon – a nentydd eraill yng Nghwm Afan - wedi'u nodi fel 'cyrff dŵr sy'n methu' am eu bod yn methu â chyrraedd safonau cemegol a biolegol yr Undeb Ewropeaidd.

Ond mae arolwg ar y cyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yn gobeithio sefydlu pam nad yw'r afon a'r nentydd yn cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Mae’r ddau gorff, a hefyd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, newydd orffen arolwg ar afon Afan a’i llednentydd ym mhen Cwm Afan, ar dir Llywodraeth Cymru ac ar dir preifat.

Mae’r arolwg yn estyniad o archwiliad tair blynedd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru o bron iawn i 700 cilometr o afonydd a nentydd yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru ledled de Cymru i geisio deall eu hystod a’u cyflwr yn well. 

Cyflogodd y Comisiwn gontractwyr, AECOM, i edrych ar y tir o boptu’r afonydd - eu parthau - a mesur nodweddion megis rhywogaethau goresgynnol, planhigion, coed brodorol ac anfrodorol a choed hynafol. 

Roedd AECOM yn cael eu helpu gan Ymgynghoriaeth Hyder ar waith ychwanegol yng Nghwm Afan.

Meddai Rosalind Codd, Rheolwr Cadwraeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Bydd y data yn ein helpu i sefydlu amodau a'r bygythiadau i'r afonydd a’r nentydd ar hyn o bryd a fydd yn arwain ein rheolaeth o'r ardaloedd hynny.

“Rydyn ni wedi penderfynu cynnwys ardal ehangach Afan – yr unig ardal y tu allan i ffiniau coetiroedd Llywodraeth Cymru sydd wedi’i harolygu – gan fod Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi nodi Afan fel corff dŵr sy’n methu.

“Rydyn ni’n gobeithio, drwy ymestyn ardal yr arolwg, y byddwn yn deall yn well pam fod Afan yn methu a beth fydd yn rhaid i ni ei wneud i wella cyflwr y corff dŵr a'i llednentydd."

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn dweud fod yn rhaid i bob corff dŵr lwyddo i gael ‘statws ecolegol da’ erbyn 2027.

Mae nifer o afonydd a nentydd yng Nghwm Afan yn methu gan mai ychydig o’r pysgod y disgwylid eu cael yno – megis eogiaid, brithyll, bawd y melinydd ac yslywennod, sydd yno mewn gwirionedd. 

Meddai John Wheadon o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, “Mae pysgod yn rai da iawn am ddangos ansawdd dŵr mewn afonydd a gall newidiadau bychan yn y dŵr wneud gwahaniaeth mawr.

“Gallai sawl peth fod yn gyfrifol am brinder pysgod yng nghwm Afan, rhwystrau mewn afonydd yn golygu na all pysgod fudo neu ychydig o lygredd yn y dŵr. 

“Gallai hyn ddod o sawl ffynhonnell felly rydyn ni wedi cerdded y cyfan yr afon i'w canfod a gwneud rhywbeth yn eu cylch."

Mae llawer o afonydd Cymru yn lanach heddiw nag ar unrhyw amser ers y Chwyldro Diwydiannol ond mae yna lawer o waith yn dal i ni ei wneud. Fe allwn ni wneud hynny drwy ddod â nifer o wahanol sefydliadau at ei gilydd, tirfeddianwyr a phartïon â diddordeb, a chydweithio.

Cafodd 117 cilometr o gyrff dŵr eu harolygu yng nghwm Afan yn unig.  Erbyn hyn, mae mwy na 800 cilometr o afonydd a nentydd yn ne Cymru wedi’u harolygu.

Meddai Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Ali Thomas, “Bydd canfyddiadau’r arolwg yng Nghwm Aran yn amhrisiadwy wrth i ni geisio deall yn well amodau'r afon ar hyn o bryd a pham ei bod yn methu.

“Wedyn, gallwn dargedu’n gwaith i wella ansawdd y dŵr a chyflwr y cynefinoedd o amgylch a sicrhau bod y cyrff dŵr hyn yn cyrraedd statws ecolegol da."

Ac meddai Elen Richards, o Fforwm Bioamrywiaeth Castell-nedd Port Talbot, “Mae hyn yn enghraifft wych o waith partneriaeth effeithiol er budd cefn gwlad Cymru a'r anifeiliaid a'r pysgod sy'n byw yno."

Llun: Gallai pysgod megis eogiaid, brithyll ac yslywennod ddod yn ôl i afon Afan ar ôl arolwg gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.  Llun: NPTCBC.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ar arolwg afonydd a nentydd de Cymru, neu yng nghwm Afan yn enwedig, cysylltwch â Rosalind Codd ar 0300 068 0246, symudol 07827 954465, e-bost Rosalind.codd@forestry.gsi.gov.uk neu Elen Richards o Fforwm Bioamrywiaeth yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot ar (manylion cyswllt).

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: rosalind.codd@forestry.gsi.gov.uk