Menu


Sesiynau therapi coedwig yn gwella iechyd cleifion

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15074

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae meddygon teulu yng Ngheredigion yn argymell y dylai eu cleifion ymweld â choetiroedd lleol fel rhan o strategaeth newydd i helpu pobl i fod yn iachach a byw’n hirach.

Ariennir y prosiect Coedydd Aber Actif gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae wedi’i seilio ar allu coetiroedd i wella iechyd a lles drwy leihau straen a chynnig cyfleoedd ar gyfer ymarfer.

Mae pobl sydd â chyflyrau corfforol a meddyliol wedi cael eu cyfeirio gan y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) a grwpiau iechyd meddwl fel MIND yn Aberystwyth i roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau’n seiliedig ar goetiroedd.

Rheolir y cynllun gan Goed Lleol, prosiect partneriaeth dan ofal y Gymdeithas Coedwigoedd Bach sydd â’r nod o helpu pobl i ofalu am goetiroedd yng Nghymru a’u mwynhau.

Mae arweinwyr y prosiect yn paratoi i gychwyn rhaglen aeaf 16 wythnos o hyd mewn coetiroedd lleol yn ddiweddarach y mis hwn, ac adeiladu ar lwyddiant y cyrsiau gwanwyn a haf a ddenodd dros 80 o bobl i geisio’r llwybr naturiol i fywyd iachach.

Caiff y sesiynau di-dâl eu teilwra’n arbennig ar gyfer pobl ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd cronig megis iselder, osteoarthritis, clefyd siwgr a phroblemau gyda’r galon.

Maent yn cynnwys gweithgareddau megis cerdded Nordig, sgiliau gwaith coed gwyrdd, sgiliau byw yn y gwyllt, adnabod planhigion ac anifeiliaid, cynnau tân – neu, yn syml, cerdded yn y coetiroedd a’u mwynhau.

Meddai Zena Wilmot, Cydlynydd y Bartneriaeth Coed Lleol, “Rydyn ni i gyd yn gwybod bod ymarfer yn llesol i ni, ond dydy pawb ddim eisiau mynd i’r gampfa i gadw’n heini.

“Mae’r prosiect yma wedi dangos bod cerdded neu ymgymryd â gweithgareddau mewn coetiroedd yn gallu gwella iechyd a lleihau straen ac, ar yr un pryd, hybu diddordebau, meithrin sgiliau a bod yn llawer o hwyl.”

Cynhelir y sesiynau yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sef Gogerddan a Bwlch Nant-yr-Arian, yng Nghoed Geufron ger Glan-yr-Afon, Aberystwyth sy’n eiddo i Goed Cadw, ac yng Nghoed Penglais, gwarchodfa natur sy’n perthyn i Gyngor Sir Ceredigion.

Dywedodd Mair Jones o Aberystwyth, sy’n dioddef o ME, “Rydw i wedi cael llawer o les o’r gweithgareddau awyr agored hyn sy’n cael eu cynnal bob wythnos.

“Mae bellach yn rhan o’m trefn wythnosol a dydy hi ddim yn dibynnu ar y tywydd, gan fod cysgodi yn y coed ar ddiwrnod glawog yng nghwmni ffrindiau yn rhan o’r hwyl.”

Roedd y sesiynau haf, a gwblhawyd yn ddiweddar, yn cynnwys cyfeiriadau o Ganolfan Deuluol Penparcau a Sure Start, sy’n ceisio rhoi’r dechreuad gorau posibl i blant, ac sy’n canolbwyntio ar fwyta’n iach i osgoi problemau iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd.

Meddai Leigh Denyer, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a fu’n gyfrifol am rai o’r gweithgareddau, “Y nod yw cysylltu sefydliadau cymorth a gweithwyr iechyd proffesiynol â’n coetiroedd drwy annog pobl sy’n dioddef o nifer o broblemau iechyd cronig i ddefnyddio coetiroedd mewn ffyrdd newydd a diddorol er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles.

“Drwy ffurfio cysylltiadau rhwng pobl a’u coetiroedd lleol yn y ffordd yma, rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw’n parhau i fanteisio ar weithgareddau awyr agored ar ôl i’r prosiect ddod i ben, ac y bydd hyn yn arwain at wella eu hiechyd tymor-hir.”

Ceredigion yw un o ddwy ardal beilot yng Nghymru (Treherbert yn Ne Cymru yw’r llall) lle mae Coed Lleol yn gweithio gyda chyrff, grwpiau ac unigolion o’r sectorau coedwig, iechyd a datblygu cymunedol i helpu pobl i ddilyn bywydau iachach.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, gyda chymorth Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn parhau i ariannu Coed Lleol i’w alluogi i fwrw ymlaen â’r prosiect Coedydd Actif yn Aberystwyth a Threherbert ac i baratoi i estyn y cynllun i ardaloedd blaenoriaethol eraill Llywodraeth Cymru.

Pennawd: Mwynhau cerdded Nordig yn y sesiwn haf yng Nghoed Geufron.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Prosiect partneriaeth o dan ofal y Gymdeithas Coedwigoedd Bach yw Coed Lleol. Mae ganddo grŵp llywio o gynrychiolwyr o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Coed Cadw, yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Tir Coed, y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o blith grwpiau coetir cymunedol a choedwigwyr hunangyflogedig.

Nod cyffredinol y bartneriaeth yw helpu mwy o bobl i fwynhau a gofalu am goetiroedd Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.coedlleol.org.uk.

Mae cyfweliadau ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg a gellir trefnu ymweliadau â’r rhaglenni o weithgareddau a gynhelir gan Goedydd Actif. Cysylltwch â Zena Wilmot ar 0845 456 0342 neu e-bostiwch zenawilmot@smallwoods.org.uk.

Ariennir y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi cael ei ddatblygu yn ystod y tair blynedd ddiwethaf i safoni cyfleoedd atgyfeirio ar draws pob awdurdod lleol a bwrdd iechyd lleol yng Nghymru. Mae’r cynllun yn targedu cleientiaid sy’n dioddef o afiechyd cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu afiechyd cronig.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Ewch i Newyddion@CCCymru i gael newyddion, delweddau, manylion cysylltu swyddfa’r wasg a chysylltau i astudiaethau achos.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: leigh.denyer@forestry.gsi.gov.uk