Menu


Tywydd stormus yn trechu coeden dalaf Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14471

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Difrodwyd coeden dalaf Cymru yn nhywydd stormus gaeaf eleni ac roedd rhaid ei dymchwel ddoe (dydd Mercher 2 Mawrth).

Cyhoeddwyd mai’r Ffynidwydden Douglas ar Ystad Llyn Fyrnwy ger Llanwddyn - sydd o dan reolaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru - oedd coeden dalaf ar y cyd y DU yn 2009, pan gafodd ei mesur i fod yn 63.79 medr o uchder. Yn ôl Cofrestr Goed Ynysoedd Prydain (TROBI), roedd y goeden yn 124 mlwydd oed.

Sylwodd Mike Whitley. Rheolwr Ardal Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar y difrod i’r goeden am y tro cyntaf ar y penwythnos pan roedd yn gweithredu gwiriadau cyffredin yn dilyn gwyntoedd cryf diweddar.

Galwodd Mike ar unwaith am gymorth ymgynghorydd tyfiant coed a weithredodd archwiliad llawn i sefydlu cyflwr y goeden ac asesu unrhyw risgiau.

Datgelodd yr archwiliad fod y goeden yn pwyso i un ochr a’i bod wedi symud trwy 20 gradd yn ddiweddar. Roedd yna ddau hollt hydredol sylweddol ar ddwy ochr y prif goesyn yn ymestyn o’r gwreiddiau bwtres i uchder o 3.5 medr.

Dywedodd Mike: "Ymddangosodd yr holltau yn ddiweddar iawn o ganlyniad i dywydd garw’r ddwy wythnos ddiwethaf.

"Mae holltau o’r maint yma, yn enwedig rhai ar ddwy ochr y coesyn, yn awgrymu bod y goeden yn gwahanu yn ddau ddarn neu fwy.

"Mae’r darnau hyn yn gallu symud yn annibynnol ac achosi i’r goeden gwympo, yn enwedig mewn gwyntoedd cryf."

Mae Llyn Fyrnwy yn lle poblogaidd, ac roedd y risg y byddai’r goeden yn cwympo ar ymwelwyr yn un nad oedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn barod i’w chymryd.

"Roedd y difrod i’r goeden a’r risg y byddai’r goeden yn cwympo mor ddifrifol fel nad oedd gennym ni ddewis ond ei dymchwel," meddai Mike.

"Mae’r penderfyniad i ddymchwel coed yn rhan annatod o fy ngwaith ond roedd y penderfyniad i ddymchwel coeden mor arbennig yn un trist iawn i fi."

Oherwydd bod y goeden mor dal, rhaid oedd galw ar lawfeddyg coed i’w dymchwel mewn darnau ac mae’r boncyff bellach yn 15 metr o daldra.

Ond nid dyma’r diwedd i goeden enwocaf Cymru oherwydd mae gan Mike syniadau o ran beth i’w wneud gyda’r boncyff a’r pren.

"Hoffwn gomisiynu cerflun i gael ei gerfio o’r boncyff fel cofeb barhaus i’r goeden," ychwanegodd.

"Rydym eisiau gwneud y defnydd gorau posibl o’r pren hefyd. Bydd ein tîm addysg yn defnyddio peth o’r pren fel rhan o’i brosiectau gyda phlant ac mae’n bosibl y byddwn yn gwerthu peth o’r pren fel swfeniriau."

"Ac, wrth gwrs, rydym ni nawr yn chwilio am goeden dalaf Cymru unwaith eto!"

NODIADAU I OLYGYDDION

Y Ffynidwydden Douglas ar Ystad Llyn Fyrnwy

Cyhoeddwyd mai’r Ffynidwydden Douglas ar Ystad Llyn Fyrnwy oedd coeden dalaf ar y cyd y DU yn 2009, pan gafodd ei mesur yn 63.79 medr o uchder - yn union yr un maint â ffynidwydden Douglas ger Castell Dunans yn Argyll, yr Alban. Rhestrodd Cofrestr Goed Ynysoedd Prydain (TROBI), sy’n cadw cofnodion o goed mwyaf ynysoedd Prydain, y ddwy goeden fel cyd-bencampwyr.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae oddeutu 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goed. Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd berchen ar 38% o’r cyfanswm hwn (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth ariannol i berchnogion coetiroedd eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth trwy ddarparu trwyddedau cwympo coed.

Yn ogystal, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ynghylch coedwigoedd Cymru o www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers ar 0300 068 0057, e-bost mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk