Menu


Mae ateb Natur i bla coed marwol yn talu ar ei ganfed yn uwchdiroedd Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15062

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dulliau naturiol newydd o atal y pla mwyaf dinistriol yng Nghymru sy’n effeithio ar goed yn dechrau gweithio, fel y dengys arbrofion maes mewn coedwigoedd uwchdirol ger Tregaron.

Hylobius abietis – gwiddonyn mawr y pinwydd – yw’r pla unigol pwysicaf mewn planhigfeydd yn Ewrop ac mae pryderon y gall newid yn yr hinsawdd gynyddu poblogaethau’r pryfyn hwn.

Ond yn awr mae ymchwilwyr y prosiect IMPACT yn Aberystwyth wedi darganfod bod cyfuniad o elynion naturiol y pla - sef nematodau microsgopig a ffyngau - yn arf grymus yn y frwydr yn erbyn yr Hylobius.

“Gall Hylobius ladd hyd at hanner y coed ifanc a blannwyd,” meddai’r Athro Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru, a chydlynydd y prosiect, a ariennir yn rhannol gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A), gydag arian cyfatebol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

“Mae’r canlyniadau diweddaraf o’r arbrofion yng Nghwm Berwyn yn awgrymu y gellir defnyddio cyfuniad o gyfryngau naturiol entomopathogenig i ymosod ar a lladd larfâu, chwilerod ac oedolion ifanc yr Hylobius, gan leihau’r boblogaeth o 40 y cant o leiaf.”

Mae ymchwilwyr IMPACT wedi cael rhagor o’r nematodau microsgopig hyn sydd eisoes yn rhan o arfogaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ei frwydr yn erbyn y gwiddon.

“Drwy adeiladu ar waith arloesol ein partneriaid ym Mhrifysgol Abertawe, dan arweiniad yr Athro Tariq Butt, y Coleg Gwyddoniaeth, rydym yn arbrofi gyda ffyngau sy’n lladd pryfed ochr yn ochr â’r nematodau, ar grynodiadau is, yn hytrach na’u defnyddio ar wahân,” meddai’r Athro Evans.

“Mae’r canlyniadau’n hynod o addawol ac maent yn rhoi rheolaeth naturiol effeithlon, gan leihau ymhellach yr angen am ddefnyddio cemegion i ddiogelu coed ifanc.”

Mae Ymchwil Coedwig yng Nghymru yn ymchwilio i fesurau rheoli pla gwell drwy IMPACT gyda phartneriaid o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth.

Y flaenoriaeth i’r tîm Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd (IMPACT) yw asesu sut y bydd newid hinsawdd yn effeithio ar y difrod a achosir gan blâu coedwig a choetir.

“Wrth i’r hinsawdd fynd yn gynhesach a gwlypach, bydd yr amodau yn gwella i Hylobius, ac mae’n bwysig felly fod gennym reoliadau mwy effeithiol fyth,” meddai.

Mae gwyddonwyr IMPACT yn disgwyl y bydd tywydd eithafol yn y dyfodol – sychder, llifogydd, tymereddau uwch ac is – yn rhoi coetiroedd dan bwysau cynyddol.

Mae’r pwysau cynyddol yn lleihau amddiffynfeydd y coed, gan eu gwneud yn fwy agored i ymosodiadau gan blâu pryfed megis gwiddon mawr y pinwydd, chwilod rhisgl, chwilod tyllu coed ynghyd ag amrywiaeth fawr o fwydwyr gwreiddiau a dail, a bydd hyn oll yn effeithio ar dwf y goeden ac ambell waith yn arwain at ei thranc.

Yr allwedd fydd rheolaeth fiolegol wedi’i hymgorffori mewn dulliau monitro newydd, gan ganolbwyntio’n arbennig ar gyfryngau rheoli microbaidd – ffyngau, bacteria, firysau a nematodau parasitig.

Mae gan y bartneriaeth IMPACT eisoes brofiad helaeth o ddefnyddio’r cyfryngau hyn ac mae’n disgwyl y bydd yn gallu darparu technoleg well ar gyfer unrhyw ddefnyddwyr tir y mae eu coed mewn perygl o gael eu heintio gan blâu.

Cysylltiad: Yr Athro Hugh Evans, Ymchwil Coedwig yng Nghymru: ffôn – 0300 068 0079; Guy Pargeter, Taliesin Communications: ffôn – 01970 832375.

NODIADAU I OLYGYDDION

IMPACT

Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd
Project yw hwn a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’n cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 yn Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn parhau am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.

Ymchwil Coedwig

Asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth yw Ymchwil Coedwig. Mae’n un o arweinwyr y byd ym maes ymchwilio i, a datblygu coedwigaeth gynaliadwy, a dyma’r prif gorff ar gyfer ymchwil i goedwigaeth a choed yng ngwledydd Prydain. Mae ei arbenigwyr yn ymdrin â thopigau sy’n amrywio o reoli coed a diogelu coetir rhag newid yn yr hinsawdd, i ddilyn hynt plâu ac afiechydon newydd ac ystyried manteision cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Ymchwil Coedwig yng Nghymru

Mae’r Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru yn Aberystwyth yn ystyried cyfleoedd ymchwil yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n cydweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, i bennu cwmpas ymchwil, i wneud ymchwil, ac i drosglwyddo technoleg fel y bo’n briodol. Hefyd mae cysylltiadau’n cael eu datblygu gyda’r gymuned ymchwil yng Nghymru, prifysgolion a chyrff y llywodraeth.

Prifysgol Abertawe

Prifysgol o safon ryngwladol wedi’i harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe. Mae wedi’i lleoli mewn parcdir prydferth sy’n edrych dros Fae Abertawe ar gyrion penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU. Wedi’i sylfaenu ym 1920, mae’r Brifysgol bellach yn cynnig oddeutu 500 o gyrsiau israddedig a 150 o gyrsiau ôl-raddedig i dros 13,800 o fyfyrwyr. Ewch i www.swansea.ac.uk.

Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth

Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth yw un o bedair prifysgol gyfansoddol Prifysgol Genedlaethol ffederal Iwerddon. Mae’r brifysgol yn olrhain ei gwreiddiau yn ôl i sefydlu Coleg Sant Padrig, Maynooth ym 1795 a hi yw’r ail brifysgol hynaf yn Iwerddon.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk