Menu


‘Cynhesrwydd y gaeaf’ yng nghoetiroedd Pen-y-bont ar Ogwr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15213

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gan grŵp Menter Addysg Goedwig Pen-y-bont ar Ogwr yr union ateb i’r felan ar ôl Nadolig - "cynhesrwydd y gaeaf" wrth dân coed yn y goedwig.

Mae’r grŵp yn cynnwys athrawon a phobl busnes yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr sydd â diddordeb brwd yn y diwydiant coed ac mewn addysg goedwig.

Gydag arweiniad a chefnogaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, mae’r grŵp yn cwrdd yn rheolaidd i ddod â photensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed yn fyw, yn enwedig ymysg pobl ifanc.

Nawr, gyda’r tinsel wedi’i bacio am flwyddyn arall, mae’r grŵp eisiau recriwtio aelodau newydd drwy eu gwahodd i fwynhau myg o siocled poeth, marshmallows wedi’u tostio a chacennau o gwmpas tanllwyth o dân coed yng Nghanolfan Ddysgu Coetir Rockwool, Pen-y-bont ar Ogwr, ddydd Mawrth 10 Ionawr am 4.15pm.

Meddai Geminie Drinkwater, swyddog addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac ysgrifennydd y grŵp, “Mae’n gyfle i gyfarfod â phobl â’r un diddordeb brwd yn y diwydiant coed ac addysg goetir awyr agored, ac, efallai, o greu cysylltiadau busnes newydd.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd y sesiynau cynhesrwydd y gaeaf yn denu aelodau newydd i grŵp clwstwr Menter Addysg Coedwig Penybont-ar-Ogwr gan ddod â hyd yn oed fwy o sgiliau i’r grŵp y bydd y plant a’r bobl ifanc y maen nhw’n gweithio gyda nhw yn eu dysgu.”

Mae grŵp Penybont-ar-Ogwr yn un o 23 o grwpiau clwstwr Menter Addysg Goedwig ledled Cymru sy’n ffurfio rhwydwaith o bobl â diddordeb mewn dysgu yn y coetir gan gynnwys athrawon, ymarferwyr Ysgolion Coedwig, perchnogion coetiroedd a chynrychiolwyr y diwydiant coed.

Mae’r grwpiau sy’n cael eu cynrychioli yng nghlwstwr Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ysgolion lleol, Cadwch Gymru’n Daclus, Cyngor Sir Penybont-ar-Ogwr, Celfyddydau Cymunedol Dyffryn a’r Fro, Tîm Cyfnod Sylfaen Penybont-ar-Ogwr, BTCV a Groundwork.

Mae pob grŵp clwstwr yn datblygu rhaglenni lleol i blant a phobl ifanc yn ei ardal gyda help aelodau tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Yn ogystal â magu gwerthfawrogiad o botensial amgylcheddol ac economaidd coetiroedd, mae’r grwpiau hefyd yn hyrwyddo manteision coed er budd ein lles emosiynol a chorfforol.

Meddai Geminie, “Yn y bôn, cyfarfod Menter Addysg Goedwig ychydig yn wahanol fydd cynhesrwydd y gaeaf. Y bwriad yw cryfhau perthynasau yn y grŵp a denu aelodau newydd.

“Yn ddelfrydol, rwy’n gobeithio denu pobl o’r diwydiant coed, darparwyr addysg annibynnol ac yn y blaen, er mwyn ceisio amrwyio gwneuthuriad y grŵp sy’n cynnwys athrawon yn bennaf.

Dywedodd y bydd y digwyddiad yn gyfle i drafod cyraeddiadau’r grŵp yn 2011 a chanolbwyntio ar yr heriau ar gyfer 2012.

“Y llynedd, mwynhaodd y grŵp dau weithdy, un ar waith coed gwyrdd a’r llall ar ddrama’r awyr agored, diolch i gyllid gan Fenter Addysg Goedwig Cymru, ac ymwelodd â gwahanol fannau dysgu yn yr awyr agored ledled Pen-y-bont ar Ogwr, yn rhannu enghreifftiau o ymarfer gorau.”

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad cynhesrwydd y gaeaf, cysylltwch â Geminie Drinkwater ar 0300 068 0253, symudol 07748 336629, e-bost geminie.drinkwater@forestry.gsi.gov.uk

Llun: Aelodau o Fenter Addysg Goedwig Pen-y-bont ar Ogwr yn mwynhau’r awyr agored o gwmpas tân gwersyll coetir.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Am  ragor o wybodaeth ynghylch eich grŵp Menter Addysg Goedwig lleol, ymwelwch â www.foresteducation.org  neu cysylltwch â Kim Burnham, Cydlynydd Menter Addysg Goedwig Cymru, kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk

Am ragor o wybodaeth ar goetiroedd ar gyfer dysgu yng Nghymru, cysylltwch â’r tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu ar 0300 068 0300 neu ymwelwch â www.forestry.gov.uk a dilyn y dolenni i’r tudalennau Coetiroedd ar gyfer Dysgu.

Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: geminie.drinkwater@forestry.gsi.gov.uk