Menu


Tanwydd y dyfodol yn helpu i adfer coetir hynafol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14026

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r twf cynyddol yn y galw am goed fel tanwydd y dyfodol yn helpu i adfer coetir hynafol a gâi ei defnyddio gan y boneddigion i hela ceirw a baedd gwyllt yn agos i 200 mlynedd yn ôl.

Roedd Coedwig Canaston, ger Arberth, yn rhan o Ystad Slebech, ac mae bellach yn cael ei rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r ceirw a’r baedd gwyllt wedi hen ddiflannu, ac mae’r coetir llydanddail hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cyflawni swyddogaeth wahanol fel cyrchfan boblogaidd i bobl leol ac ymwelwyr.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn adfer y goedwig – sy’n bodoli ers o leiaf 300 mlynedd – er mwyn darparu  manteision amgylcheddol a chymdeithasol yn ogystal â helpu i ddiogelu natur arbennig tirwedd Cymru.

Mae’r contractwr, Gary Robbins o Lanymddyfri, newydd orffen teneuo’r coed llydanddail, a bydd hyn yn dod â golau gwerthfawr i flodau gwyllt niferus y goedwig, megis clychau’r gog, a bydd adar a phryfed yn elwa hefyd. 

Yn ogystal â gwella’r amgylchedd, bydd y gwaith hefyd yn darparu boncyffion pren caled i gwrdd â’r galw lleol uchel am goed tân.

Meddai Dave Ellerby, coedwigwr cynllunio Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Llanymddyfri, “Mae’r gwaith teneuo yn rhan o reolaeth coedwig dda, ac mae’n bwysig gwella’r cynefin a thirwedd arbennig Sir Benfro.

“Gall coetiroedd llydanddail Cymru fod yn gynhyrchiol hefyd a gallant helpu i gwrdd â’r galw cynyddol am goed tân yn ogystal â darparu cyflogaeth yn lleol.”

Dywedodd Dave fod llawer o goedwigoedd llydanddail yng Nghymru wedi cael eu hesgeuluso i raddau, ond gallai marchnad hyfyw ar gyfer coed tân a biodanwydd ysgogi perchenogion coetiroedd i ail-afael yn y gwaith o’u rheoli.

Mae Gary wedi bod yn gweithio yng Nghoedwig Canaston, sy’n 362 hectar o faint, ers dwy flynedd bellach, yn teneuo’r coed ffawydd – nad ydynt yn cael eu hystyried yn frodorol i Sir Benfro – a ffafrio coed brodorol megis derw a bedw.

Bydd yn gwneud gwaith tebyg, yn teneuo coed llydanddail, yng Nghoedwig Brechfa yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y flwyddyn nesaf.

Pennawd: Gary yn teneuo’r coed a fydd yn darparu tanwydd ar gyfer ei gwsmeriaid lleol.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith yng Nghoedwig Canaston, cysylltwch â Dave Ellerby ar 01558 690320, e-bost dave.ellerby@forestry.gsi.gov.uk

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol  07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: dave.ellerby@forestry.gsi.gov.uk