Menu


Y llwythi cyntaf o goed llarwydd Japan heintiedig yng Nghymru i’w gwerthu ar y farchnad agored

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14515

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd y llwythi cyntaf o goed a dorrwyd ar Ystad Goetir Llywodraeth Cynulliad Cymru oherwydd y clefyd Ramorum sy’n effeithio ar goed llarwydd Japan yn cael eu gwerthu ar y farchnad agored ar y 30ain o Fawrth.

Bydd y coed yn cael eu gwerthu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy ei system E-werthiant. Achosir y clefyd Ramorum gan y pathogen Phytophthora ramorum (P. ramorum), ac mae’n angheuol i goed llarwydd Japan. Sut bynnag, nid yw’r clefyd Ramorum yn niweidio’r pren ac nid oes unrhyw berygl o ledaenu’r haint drwy bren a broseswyd.

Meddai Craig Sinclair, rheolwr gwerthiant o dîm Cynaeafu a Marchnata Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Bu’n rhaid i ni dorri llawer mwy o goed llarwydd Japan nag arfer oherwydd y clefyd Ramorum.

"Rydym yn trin y pren a heintiwyd fel rhan o’r rhaglen cynaeafu a marchnata flynyddol, a osodwyd ar lefel y gallwn ei chynnal yn y tymor hir.

"Rydym felly wedi addasu’r swm o goed llarwydd a gynaeafir yng Nghymru a, lle bo hynny’n bosibl, rydym yn oedi rhag torri coed llarwydd iach fel nad oes gormod o’r pren ar gael.

"Yn y modd hwn, byddwn yn gallu marchnata’r defnydd a heintiwyd o fewn ein rhaglen gynhyrchu coed flynyddol o 777,000 metr ciwbig.

"Rydym yn ceisio lleihau’r effaith ar y farchnad goed ac rydym yn ddiolchgar iddynt am eu cydweithrediad a’u hyblygrwydd.

"Byddwn yn parhau i gydweithio gyda’r diwydiant i fynd i’r afael â’r clefyd Ramorum ar goed llarwydd yn y ffordd fwyaf cynaliadwy."

Cychwynnwyd ar y gwaith o dorri coed llarwydd Japan a heintiwyd gan P. ramorum yr Haf diwethaf yng Nghymru, a bydd yn cael ei gwblhau yn ystod y Gwanwyn eleni.

Mae hanner y pren a gynhyrchir yn flynyddol ar Ystad Goetir Llywodraeth y Cynulliad yn cael ei werthu drwy gytundebau tymor hir. Felly mae llawer o’r coed a dorrwyd oherwydd y clefyd Ramorum wedi cael eu prynu gan fusnesau y mae ganddynt gontract eisoes gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bydd coed sy’n rhy ifanc i gael eu gwerthu fel pren, ynghyd â’r canghennau o’r coed a heintiwyd, yn cael eu troi’n ‘fyrnau malurion’ i’w gwerthu fel tanwydd.

Mae coed llarwydd o’r tair rhywogaeth a dyfir ym Mhrydain (Japan, Ewrop a hybrid) yn cyfrif am 10 y cant o ardal Ystad Goetir Llywodraeth y Cynulliad, ac maent felly yn bwysig iawn o safbwynt golwg y dirwedd a chynhyrchu coed.

Hyd yma, cadarnhawyd bod y clefyd Ramorum wedi’i ganfod mewn 906 hectar o goed llarwydd Japan mewn coetiroedd cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, a bod miliwn o goed wedi cael eu heintio.

Pathogen tebyg i ffwng yw P. ramorum ac mae’n lladd y rhan fwyaf o’r coed y mae’n eu heintio. Mae’n cynhyrchu sborau sy’n lledaenu’r clefyd yn llawer cyflymach ar goed llarwydd Japan nag ar blanhigion eraill sy’n cael eu heintio.

Y nod wrth dorri’r coed heintiedig yw lleihau nifer y sborau a gynhyrchir a thrwy hynny leihau effaith y clefyd.

Mae’r gwaith o dorri, cludo a phrosesu’r coed heintiedig yn cael ei reoleiddio er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r pathogen.

Mae’n rhaid cymryd mesurau bioddiogelwch wrth symud boncyffion a phrosesu’r coed, megis golchi’r lorïau rhwng pob siwrnai a dinistrio’r rhisgl neu ei drin mewn modd sy’n lladd unrhyw bathogen sy’n llechu ynddo.

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn parhau i ymchwilio i ymddygiad ac esblygiad P. ramorum ac i’r ffordd y mae’n lledaenu a bydd yn gwneud arolygon pellach yn fuan i geisio canfod rhagor o goed a heintiwyd.

"Mae’n anodd canfod y clefyd Ramorum ar goed llarwydd yn ystod misoedd y gaeaf gan fod y conwydd hyn yn bwrw eu nodwyddau – lle gallwch weld y symptomau orau – ar ddechrau’r gaeaf," meddai Craig.

"Byddwn yn cychwyn ar ein harolygon unwaith eto yn y Gwanwyn, pan fydd nodwyddau ar y coed."

Gellir cael rhagor o wybodaeth am P. ramorum ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth yn www.forestry.gov.uk/pramorum