Menu


Coedwigoedd Canolbarth Cymru yn croesawu digwyddiad beicio mynydd o bwys

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
24 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13961

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae digwyddiad beicio mynydd o bwys yn mynd rhagddo yng nghanolbarth Cymru yr wythnos hon, gyda’r coedwigoedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth y Cynulliad yn hawlio canol y llwyfan ar hyd llwybr y daith.

Cychwynnodd tri chant o reidwyr beiciau mynydd o Lanfair ym Muallt ar Ddydd Sul 15 Awst i gymryd rhan yn nigwyddiad TrawsCymru 2010. Mae’r digwyddiad yn gymysgedd o gamau cysylltiol a chamau arbennig y gellir eu gwneud naill ai fesul parau neu fel beicwyr ar eu pennau’u hunain.

Dros gyfnod o saith niwrnod, bydd cystadleuwyr yn seiclo 350 milltir, gan wersylla mewn canolfannau ymwelwyr, safleoedd gwersylla, ffermydd a chanolfannau hamdden ar y ffordd.

Wedi gadael Llanfair ym Muallt, aeth llwybr y daith i’r dwyrain am Drefyclo, gan fynd drwy Goedwig Maesyfed sy’n cael ei rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ar yr ail ddiwrnod (Dydd Llun 16 Awst) cychwynnodd y beicwyr ar eu siwrnai i’r gorllewin ar draws Cymru, gan fynd dros rostir grug, coedwig a thir amaeth yn Sir Faesyfed cyn gorffen yn Llanidloes.

Roedd diwrnod tri (Dydd Mawrth 17 Awst) yn mynd ymlaen i’r gogledd orllewin drwy Goedwig Hafren, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ac ar draws Pumlumon, tarddle afonydd Hafren a Gwy. Âi’r daith ar i waered o Bumlumon ac i Goedwig Dyfi, safle Comisiwn Coedwigaeth Cymru arall, cyn dod i ben ym Machynlleth.

Roedd y daith ar ddiwrnod pedwar (Dydd Mercher 18 Awst) yn mynd am y de orllewin heibio cronfa ddŵr Nant y Moch ac i mewn i’r goedwig o amgylch Nant yr Arian, lleoliad poblogaidd sydd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gyda chanolfan ymwelwyr a llwybrau beiciau mynydd. Y llwybrau hynny oedd sail y cam wedi ei amseru’n arbennig – llwybr o ddolen ganolog 8.5km, gyda darnau yn dringo ac yn mynd ar i lawr.

Ar ddiwrnod pump (Dydd Iau 19 Awst) roedd y daith yn mynd am y de ar hyd milltiroedd lawer o lwybrau drwy Ddyffrynnoedd Tywi a Doethi, ac ar ddiwrnod chwech (Dydd Gwener 20 Awst), mae’r beicwyr yn teithio i’r de ddwyrain drwy Goedwig Crychan, safle a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ddydd Sadwrn 21 Awst, sef diwrnod olaf y digwyddiad, mae’r daith yn troi i’r gogledd o Aberhonddu yn ôl i Lanfair ym Muallt ac yn dod i ben ar hyd Dyffryn Gwy.

Dywedodd Jim Ralph, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Dim ond un o’r cyfleoedd hamdden cyffrous a gynigir gan goetiroedd Cymru yw beicio mynydd ac roeddem wrth ein boddau yn croesawu beicwyr mynydd i gymaint o’n safleoedd yng nghanolbarth Cymru ar gyfer yr achlysur pwysig hwn."

Pennawd y llun: beicwyr yn cychwyn ar daith TrawsCymru 2010

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o Gymru o dan goetiroedd. O hyn, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnig cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n cynnig cymorth grantiau i’r sector preifat ac mae’n rheoleiddio coedwigaeth drwy gyhoeddi trwyddedau cwympo coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: jim.ralph@forestry.gsi.gov.uk