Menu


Daearegwyr yn chwilio am atebion i newid yn yr hinsawdd ym ‘man arbennig’ Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14266

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae rhai o ddaearegwyr mwyaf blaenllaw Prydain wedi bod yn mentro i fryniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog er mwyn chwilio am ateb i un o’r bygythiadau mwyaf i’n planed.

Mae’r bryniau, sydd wedi’u lleoli llai nag awr o Gaerdydd, wedi dod yn labordy awyr agored enfawr lle bod modd olrhain hanes newid yn yr hinsawdd dros gannoedd o filiynau o flynyddoedd.

Daeth daearegwyr adnabyddus at ei gilydd ar gyfer seminar gyntaf Ymchwil Fforest Fawr a gynhaliwyd yng nghanolfan groeso Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Ngarwnant, wrth y porth deheuol i’r Parc Cenedlaethol.

Roedd yn lleoliad priodol gan fod rôl coetiroedd o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn nodwedd amlwg yn nogfen Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth y Cynulliad, ac mae daearegwyr o’r farn bod rhai o’r atebion i’w cael ym Mannau Brycheiniog a’r bryniau cyfagos.

Dynodwyd yr ardal fel Geobarc y Fforest Fawr yn 2005 – yr un cyntaf yng Nghymru – oherwydd ei bwysigrwydd daearegol ac mae’n un o’r mannau sydd wedi’u hastudio fwyaf yn y byd.

Dywedodd Swyddog Datblygu Geobarc y Fforest Fawr Alan Bowring, “Mae llawer o’r ymchwilwyr sy’n dod i Geobarc y Fforest Fawr heddiw – ac yn wir i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ehangach – yn dod oherwydd ei leoliad arbennig ar wyneb y ddaear, sef lle sydd â’r potensial i ddatgelu gwybodaeth hollbwysig am un o gwestiynau pwysicaf ein hoes: newid yn yr hinsawdd.

“Roedd ein bryniau lleol – Fforest Fawr, y Mynydd Du a Bannau Brycheiniog – yn digwydd bod ar ymylon llenni iâ Oes yr Iâ ddiwethaf ac, fel y cyfryw, roedd y rhewlifau a grëwyd ganddynt yn hynod sensitif i newidiadau yn yr hinsawdd.

“Mae ceisio dehongli hanes rhewlifau’r bryniau hyn yn ein helpu i ddeall, nid yn unig newid yn yr hinsawdd, filoedd o flynyddoedd yn ôl, ond yn hollbwysig, sut y gallai newid yn yr hinsawdd yn y cyfnod presennol a’r dyfodol effeithio arnom – nid yn unig ar Gymru, ond ar ogledd-orllewin Ewrop gyfan.

“Mae hyn yn cyfrannu’n sylweddol at yr ymdrech ryngwladol fawr i ddeall amgylchedd byd-eang cyfnewidiol."

Pan gafodd ei sefydlu, Geobarc y Fforest Fawr oedd 24ain aelod Rhwydwaith Geobarciau Ewrop a daeth hefyd yn aelod o Rwydwaith Geobarciau Byd-eang a gynhelir gan UNESCO, yn amlinellu arwyddocad Ewropeaidd ei dreftadaeth ddaearegol.

Ymgynullwyd y seminar gan Dr Adrian Humpage o Arolwg Daearegol Prydain, a fapiodd greigiau yn ddiweddar yn ardal Llanymddyfri a Geobarc y Fforest Fawr yn amrywio mewn oed rhwng 444 a 416 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Dywedodd Dr Simon Carr, a helpodd i drefnu’r digwyddiad, “Datgelodd yr ymchwiliad hwn ddylanwad newid yn yr hinsawdd dros gyfnod daearegol hir.

“Pwysleisiwyd arwyddocad y geobarc fel labordy ar gyfer ymchwilio i hanes newid yn yr hinsawdd yn ystod y gorffennol diweddar a’r presennol, gan atgyfnerthu’r angen i ystyried tirwedd pob geobarc yng nghyd-destun newid parhaol yn yr hinsawdd ar lefel ranbarthol a byd-eang.”

Roedd canolfan boblogaidd Comisiwn Coedwigaeth Cymru bum milltir i ffwrdd o Ferthyr Tudful yn lleoliad delfrydol gan fod Garwnant â’i storid ddaearegol ddiddorol ei hun, fel man lle mae tri math o graig yn ymuno – sy’n digwydd yn bur anaml ac sy’n bwysig iawn ar lefel ddaearegol.

Mae heneb wedi’i gwneud o dri gwahanol fath o gerrig i’w gweld ym muarth y Ganolfan Groeso ar ei newydd wedd, i ddangos y cymysgedd o galchfaen carbonifferaidd, hen dywodfaen coch, a thywodfaen Twrch.

Ychwanegodd Alan Bowring, “Mae cynnal y seminar gyntaf hon yn dangos yr hyn a ddaw, gobeithio, yn ddigwyddiad blynyddol, yn amlygu’r gwaith mae gwyddonwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau yn ei wneud yng Ngeobarc y Fforest Fawr a’r cyffiniau.

“Mae eu gwaith ymchwil yn ystod y cyfnod modern yn cadarnhau gwerth yr ardal hon ers dyddiadau cynharaf ymchwilio daearegol ar ein planed yn ôl ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n ymrwymedig i gyflawni lleihad blynyddol o 3% mewn allyriadau cyfwerth â charbon erbyn 2011. Gall Canolfan Groeso Garwnant ddiwallu anghenion hyd at 70 o bobl yn ei chyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf. Dylid cysylltu â’r Ganolfan ar 0300 068 0300 am ymholiadau ynghylch archebu.

Mae Arolwg Daearegol Prydain yn gorff cydrannol Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a hwn yw prif ffynhonnell y genedl o arbenigedd daearegol gwrthrychol, diduedd a chyfredol a gwybodaeth er mwyn i ddefnyddwyr llywodraethol, masnachol ac unigol wneud penderfyniadau.

Mae Arolwg Daearegol Prydain yn cynnal ac yn datblygu dealltwriaeth y genedl o’i ddaeareg i wella llunio polisïau, gwella cyfoeth cenedlaethol a lleihau risg. Mae hefyd yn cydweithio â’r gymuned wyddonol genedlaethol a rhyngwladol i gynnal gwaith ymchwil mewn meysydd strategol, gan gynnwys adnoddau ynni ac adnoddau naturiol, ein gwendid i newid a pheryglon amgylcheddol a’n gwybodaeth gyffredinol am system y Ddaear. Mae rhagor o wybodaeth am Arolwg Daearegol Prydain ar gael o www.bgs.ac.uk.

Dangosodd y seminar ymchwil amrywiaeth y gwaith ymchwil a wnaed yng Ngeobarc y Fforest Fawr gan academyddion prifysgolion, aelodau Arolwg Daearegol Prydain a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y Geobarc a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ehangach.

Deilliodd termau daearegol Llanymddyfri a Silwraidd o dref Llanymddyfri ac o lwyth Silwraidd Celtaidd, a oedd yn byw yn yr ardal yn ystod y cyfnod Rhufeinig. Defnyddir y termau hyn yn rhyngwladol i ddiffinio unedau amser ar y raddfa amser ddaearegol sy’n amrywio o ran oedran rhwng 444-416 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae mapio diweddar gan Arolwg Daearegol Prydain yn ardal Llanymddyfri a Geobarc y Fforest Fawr wedi sicrhau mai’r rhain yw’r creigiau sydd wedi’u hastudio fwyaf mewn unrhyw le yn y byd yn yr oes hon.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

I gael rhagor o wybodaeth am Geobarc y Fforest Fawr, cysylltwch ag Alan Bowring ar 01874 620415, anfonwch neges e-bost at alan.bowring@breconbeacons.org

Ymholiadau’r cyfryngau at swyddog y wasg Clive Davies, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, anfonwch neges e-bost at clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk