Menu


Dyna goeden fy mrawd bach, medd Brodie’n falch!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13910

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ystod ymweliad â choedwig leol, mae Brodie o Ysgol Gynradd Brynbuga yn sefyll yn falch wrth goeden y mae hi’n honni a gafodd ei phlannu i gynrychioli genedigaeth ei brawd bach.

Crëwyd Coedwig Cefn Ila ddwy flynedd yn ôl fel rhan o brosiect Plant! Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n anelu i blannu coeden ar gyfer pob baban newydd a phlentyn mabwysiedig yng Nghymru.

Mae pob rhiant yn derbyn tystysgrif i gofnodi bod coeden wedi’i phlannu i ddathlu genedigaeth eu plentyn - a chymerodd Brodie, sy’n chwech oed, dystysgrif ei brawd bach i’r ysgol er mwyn ei dangos i’w chyd-ddisgyblion cyn iddynt ymweld â’r goedwig.

Ymwelodd plant y dosbarth derbyn â Chefn Ila yn y bore, gyda phlant blwyddyn 1 yn dilyn i gymryd rhan mewn helfa bwystfilod bach a drefnwyd gan Juliette Staples o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Helpodd disgyblion blwyddyn 1 i blannu rhai o goed ifanc y llynedd ac roeddent wrth eu bodd i weld sut roedd y coed wedi tyfu ac wrth archwilio’r goedwig ddatblygedig, sy’n cael ei rheoli gan Coed Cadw.

Gadawodd pob plentyn yn gwisgo coron o ddail ar eu pennau, tlysau trychfilod o gwmpas eu gyddfau a gwenau ar eu hwynebau.

Lansiwyd prosiect Plant! ym mis Rhagfyr 2007 gyda’r bwriad o roi synnwyr o berchnogaeth i blant a phobl ifanc dros yr amgylchedd naturiol ac i’w hannog nhw a’u teuluoedd i fwynhau’r awyr agored a dysgu ystod o sgiliau newydd, yn ogystal â gwella’u hiechyd corfforol a meddyliol.

Mae prosiect Plant! hefyd ar waith yng Nghoed Ysgubor Wen ger Tywyn, gogledd Cymru, a Choed Bryn Oer, ger Tredegar.

Trwy blannu mwy o goed mae Llywodraeth y Cynulliad yn gobeithio creu Coedwig Genedlaethol i Gymru a fydd yn helpu i frwydro’r newid yn yr hinsawdd oherwydd bydd y coed yn gweithredu fel dalfa garbon.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Caiff prosiect Plant! ei gynnal ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Coed Cadw. Mae’n ymrwymiad yn rhaglen Cymru’n Un fel rhan o ymgyrch y Cynulliad i greu amgylchedd cynaliadwy.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn disgwyl plannu tua 32,000 o goed newydd bob blwyddyn – digon i orchuddio 44 cae rygbi.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli Plant! ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r tîm yn darparu profiadau dysgu yn y coed ledled Cymru, yn cefnogi datblygiad a chyflawniad Ysgolion Coedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Coed ar ran eu partneriaid.

e-mail: lajla.plant@forestry.gsi.gov.uk