Menu


Cau llwybr beicio dros dro oherwydd y perygl o dirlithriad

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13748

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd yn rhaid cau rhan o Lwybr Beicio Cwm Afan am gyfnod o hyd at flwyddyn tra bo gwaith atgyweirio’n cael ei wneud ar yr arglawdd ger y llwybr hwn ym Mharc Coedwig Afan ger Castell-nedd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cau rhan o’r llwybr beicio rhwng maes parcio Rhyslyn ym Mhont-rhyd-y-fen a chanolfan ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn Cynonville.

Mae’r llwybr beicio yn rhedeg ar hyd hen arglawdd rheilffordd yn uchel uwchben Afon Afan. Mae’r arglawdd yn cael ei danseilio’n ddifrifol gan yr afon, ac mae adroddiad gan beiriannydd sifil wedi cadarnhau bod 260 metr o’r llwybr yn ansefydlog iawn ac y gallai gwympo ar unrhyw adeg.

Penderfynwyd cau rhan o’r llwybr dros dro tra bo’r gwaith atgyweirio’n cael ei wneud ar yr arglawdd.

Mae gwyriad bellach mewn grym sy’n cyfeirio ymwelwyr allan o’r maes parcio ym Mhont-rhyd-y-fen ac ar hyd ochr arall y cwm cyn croesi’n ôl dros y bont dan ganolfan ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Meddai James Roseblade, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’n ddrwg gennym ein bod yn gorfod cau rhan o lwybr beicio Cwm Afan dros dro gan ei fod yn boblogaidd iawn gan gerddwyr a beicwyr.

"Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni roi diogelwch y cyhoedd yn gyntaf, a gobeithiwn y bydd y llwybr cyfan ar agor unwaith eto ymhen blwyddyn."

Mae’r arwyddion ar gychwyn y llwybr beicio yn rhybuddio ymwelwyr bod y llwybr ar gau dros dro, ac maent hefyd yn dangos iddynt ba lwybrau eraill y gellir eu defnyddio i fynd i Barc Coedwig Afan a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ychwanegodd James, "Er gwaethaf yr arwyddion yn yr ardal, roeddem yn bryderus iawn o glywed bod rhai pobl wedi ceisio cael mynediad i’r rhan o’r llwybr sydd ar gau.

"Mae’r ardal hon yn hynod o beryglus, ac rydym yn annog y cyhoedd i roi sylw i’r arwyddion a chadw draw."

Mae gan Ddŵr Cymru bibellau yn rhedeg dan y llwybr beicio a bydd y cwmni yn gwyro’r pibellau hyn i ffwrdd o’r arglawdd tra bo’r llwybr ar gau.

Mae Llwybr Beicio Cwm Afan yn dilyn rhan o lwybr hen lein Rhondda a Bae Abertawe a oedd yn rhedeg rhwng 1907 a 1970 ac yn cysylltu meysydd glo Rhondda â Dociau Abertawe.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0300.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk