Menu


Gwella’r cyfleusterau yng Nghoedwig Llansawel

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13636

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r cyfleusterau i ymwelwyr yng nghoedwig Llansawel (Britton Ferry) ger Castell-nedd wedi cael eu huwchraddio ac maent yn awr yn cynnig gwell croeso i ymwelwyr.

Mae’r goedwig 300 hectar hon, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, i’w gweld yn glir o Lansawel a Baglan yn ogystal ag o draffordd yr M4.

Mae’r goedwig, sy’n cynnwys cymysgedd o goed collddail, yn gorchuddio’r llethrau llydan sy’n edrych dros aber Afon Nedd a cheir golygfeydd gwych tuag at arfordir Port Talbot ac Abertawe o’r mannau uchaf.

Cafodd y maes pario a’r ffordd fynediad eu tarmacio ac aed ati i wella’r draeniad yn y goedwig ei hun er mwyn atal y maes parcio a’r traciau rhag mynd yn rhy wlyb, fel sydd wedi digwydd mewn tywydd garw yn y gorffennol.

Meddai Jonathan Price, Ceidwad Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae llawer o bobl leol yn ymweld â choedwig Llansawel i fwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden megis cerdded, mynd â’r ci am dro, marchogaeth a chael picnic.

"Y maes parcio yw’r man cychwyn i’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr a bellach, yn dilyn y gwelliannau a wnaed yn ddiweddar, mae’n haws fyth cael mynediad i’r goedwig hon."

Cafodd y gwaith yng nghoedwig Llansawel ei wneud gan gontractwr lleol ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk