Menu


Pennaeth Coedwigaeth yn mynd yn ôl i’r ysgol i agor coetir newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 MAI 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15466

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Aeth pennaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ôl i'r ysgol ar Ynys Môn heddiw ar ôl ei gadael ers 30 mlynedd i agor yn swyddogol goetir newydd a blannwyd gan ei disgyblion.

Aeth Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Trefor Owen, yn ôl i Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch ar Dydd Mercher, 16 Mai i lansio chweched safle Plant! yng Nghymru.

Prosiect Llywodraeth Cymru yw Plant! sy’n anelu at greu Coedwig Genedlaethol Cymru drwy blannu coeden ar gyfer pob plentyn sydd wedi’i eni yng Nghymru ers 1 Ionawr 2008.

Roedd yr AS lleol, Albert Owen ymysg y gwahoddedigion a ymunodd â holl ddisgyblion Ysgol Syr Thomas Jones ac aelodau Canolfan Heneiddio'n Dda Ynys Môn pan blanwyd 10,500 o goed mewn wythnos ym mis Rhagfyr.

Enw’r goedlan newydd yw Coed y Felin (ar ôl y felin sydd ger yr ysgol) a chafodd ei henwi gan Llinos Evans a’i brawd, Llŷr, sy’n ddisgyblion yn yr ysgol ac a enillodd gystadleuaeth i’w henwi.

Mae wedi’i phlannu ar 4.2 hectar (10 erw) o dir sydd piau adran addysg Cyngor Môn y tu ôl i’r ysgol.

Yn yr agoriad swyddogol yr wythnos hon, ymunodd Trefor â chynrychiolwyr pwyllgor ECO yr ysgol wrth gymryd rhan mewn gweithio coed gwyrdd a gwehyddu helyg i ddangos ychydig o'r diwydiant gwledig mae gan y coetir i'w gynnig.

Meddai, “Mae’n deimlad grêt dod yn ôl i'm hen ysgol, yn enwedig ar achlysur fel hyn.

“Rwyf wrth fy modd fod yr ysgol wedi’i dewis fel safle Plant! Bydd y bobl ifanc yn gallu chwarae eu rhan mewn rheoli’r coetir newydd wrth iddo dyfu ac, wrth wneud hynny, yn dysgu am holl fanteision plannu coed.”

Ychydig iawn o goetir sydd yng ngogledd ddwyrain Môn, felly gobeithir y bydd Coed y Felin yn dod yn le braf i hamddena, yn ogystal â bod yn gysgod gwerthfawr ac yn gynefin i fywyd gwyllt ac yn fan ar gyfer addysg awyr agored.

Roedd aelodau tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n helpu’r plant yn ystod y gwaith plannu, a oedd yn cael ei oruchwylio gan Simon Hunt o Goed Cymru sy’n cadeirio grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig Ynys Môn ac sydd, erbyn hyn, yn rheoli’r safle.

Bydd creu Coed y Felin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer elfennau o gymhwyster Bagloriaeth Cymru’r disgyblion.

Defnyddiodd Blwyddyn 10 y plannu fel rhan o’u hymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynaliadwyedd yn ogystal ac fel cyfle i ennill oriau ar gyfer eu helfen cyfranogiad cymdeithasol yn y Fagloriaeth.

A bu disgyblion Blwyddyn 12 yn datblygu syniadau, gan gynnwys llwybrau troed, llwybr beicio, meinciau a defnyddiau dehongli i annog pobl i ymweld â'r goedlan fel rhan o'u gweithgaredd menter ar gyfer y Fagloriaeth.

Lansiwyd Plant! ym mis Rhagfyr 2007 ac, yn ogystal â helpu brwydro yn erbyn newid hinsawdd drwy greu sinc carbon, mae’n ceisio rhoi synnwyr o berchnogaeth o’r amgylchedd naturiol i blant a phobl ifanc.

Mae’r prosiect hefyd yn ceisio eu hannog nhw a’u teuluoedd i fwynhau yn yr awyr agored ac i ddysgu amrywiaeth o sgiliau yn ogystal â gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

Cynllun yw Plant! sy'n cael ei ddarparu ar ran Llywodraeth Cymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Choed Cadw.

Mae safleoedd eraill Plant! yn Coed Ysgubor Wen ger Tywyn, Coed Bryn Oer ger Tredegar, Cefn Llai, ger Caer-wysg, Parc Caia yn Wrecsam ac yng Nghoedwig y Plant, Cwm Garw ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Pennawd: Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Trefor Owen (ail ar y dde) yn agoriad y goedwig newydd. O chwith i’r dde, Cynghorydd Sir Môn Dylan Jones, mam ifanc Nicola Stretton a Benjamin Sayle babi saith mis oed, Prif athro Emyr Williams a  chadeirydd Cyngor Sir Môn Robert Llewelyn Jones.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk