Menu


Llwyfan trochi dros bwll dŵr yn dod phlant yn agosach at y bwrlwm

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13736

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall ymwelwyr i goetir o fri ger Llanymddyfri fynd yn agosach nag erioed at beth o’r bywyd gwyllt ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru osod llwyfan pren ar draws y pwll dŵr.

Agorwyd y llwyfan trochi yn swyddogol gan blant o Ysgol Gynradd Cilycwm a ddaeth wyneb yn wyneb ag amrywiaeth o greaduriaid o’r safle arsylwi newydd.

Wedi ei greu o bren derw lleol, cynlluniwyd y llwyfan gan beirianwyr sifil y Comisiwn ac mae’n ymestyn dros y pwll yng nghoedwig Cwm Rhaeadr.

Mae coetir Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ennill medal aur Sioe Frenhinol Cymru ddwywaith am y ffordd mae’n llwyddo i ddarparu amrywiaeth o fuddion gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ar ôl agor y llwyfan cafodd yr ysgol gyfan - 27 o blant rhwng 4 ac 11 oed - eu tretio i ddiwrnod allan yn y coetir gyda swyddog addysg tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu'r Comisiwn, sef Hannah Mitchell.

Buont yn archwilio’r pwll gyda’u rhwydi a daethant o hyd i greaduriaid yn cynnwys madfall y dŵr, penbyliaid, chwilod plymio, chwyrligwgan, hirheglynnod y dŵr – a  broga.

Ar ôl astudio’r bwystfilod bach a thynnu eu lluniau, rhoddwyd y creaduriaid yn ôl yn y dŵr a dechrau ar daith gerdded drwy’r goedwig gyda Hannah.

Dywedodd Hannah, "Mae coetiroedd yn cynnig amgylchedd dysgu awyr agored cyffrous ond cyn i’r llwyfan gael ei osod doeddech chi ddim yn gallu gweld beth oedd yn y dŵr mewn gwirionedd. 

"Roeddwn i’n credu y byddai’n syniad da petai’r plant yn gallu gorwedd ar rywbeth cadarn ac edrych lawr i mewn i’r dŵr.

"Roeddwn am i’r plant ysgol leol agor y llwyfan am fod y gymuned yn ymwneud llawer â’r coetir, sy’n boblogaidd iawn gyda llwybr pob gallu."

Dywedodd Gareth Jones, athro, "Mae parth trochi’r pwll yn adnodd gwych i’w defnyddio wrth astudio pethau byw. Mae’r llwyfan yn ddiogel ac yn hwylus i blant ac yn berffaith ar gyfer darganfod pob math o fwystfilod bach.”

Yn ddiweddar, gyda chymorth grant cymunedol Coetiroedd i Bawb Cyd Coed gwnaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru welliannau i’r pyllau sydd eisoes yn bodoli.

Pennawd 1: Iori Williams yn archwilio cynnwys ei rwyd ger y pwll yng nghoedwig Cwm Rhaeadr.

Pennawd 2: Rhai o’r plant o Ysgol Gynradd Cilycwm yn mwynhau’r llwyfan pren newydd ar draws y llyn.

NODIADAU AT OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r 126,000 hectar/311,000 erw o goetir sydd yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’n darparu profiadau dysgu yn y goedwig i oddeutu 20,000 o blant ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth Ysgol y Goedwig ac yn hyrwyddo Menter Addysg y Goedwig ar ran eu partneriaid.

Yn ogystal, mae’r tîm yn helpu datblygu ac ariannu llwybrau a chyfleusterau yng nghoetiroedd Llywodraeth y Cynulliad i gynorthwyo gyda dysgu. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Mitchell ar 07919 690906.
Ymholiadau’r wasg at Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: hannah.mitchell@forestry.gsi.gov.uk