Menu


Llyfryn newydd yn annog ffermwyr i blannu coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14372

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ffermwyr yn cael eu denu gan lyfryn newydd sy’n amlinellu manteision plannu rhagor o goed ar eu tir.

Mae’r llyfryn, “Pam plannu coed ar fy fferm?” yn targedu tir amaethyddol traddodiadol mewn ymgais i helpu Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflawni ei nod o gynyddu’n sylweddol yr arwynebedd o goetir yng Nghymru. 

Mae Llywodraeth y Cynulliad eisiau creu 100,000 hectar o goetir newydd yng Nghymru yn ystod yr 20 mlynedd nesaf – cymaint â thua 100,000 o gaeau pêl-droed – ac mae’n ystyried y bydd gan ffermydd rôl allweddol i’w chwarae.

Cynhyrchwyd y llyfryn gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ar y cyd â Choed Cadw, Coed Cymru a’r Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi grantiau i ffermwyr i blannu coed ar eu tir drwy gynllun Glastir, ac mae’r cyrff eraill yn cynnig cyngor di-dâl i dirfeddianwyr y mae ganddynt ddiddordeb mewn creu coetiroedd newydd.

Dywedodd Rachel Chamberlain, Rheolwr Gweithrediadau, Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, y byddai’r llyfryn yn helpu i hyrwyddo manteision plannu coed ar ffermydd.

“Yn ogystal â darparu coed a thanwydd, mae coed yn gallu rhoi cysgod i gnydau, anifeiliaid ac adeiladau a gallant atal dŵr ffo a lleihau erydiad pridd gan hybu bywyd gwyllt ar y fferm yr un pryd,” meddai.

“Mae coetiroedd hefyd yn cynnig cyfle i gynhyrchu incwm o saethu.”

Croesawodd Rory Francis, Coed Cadw, y cyhoeddiad newydd sy’n cefnogi eu hymgyrch “Mwy o Goed, Mwy o Goetiroedd”.

Meddai, “Mae coed o fudd mawr i fywyd gwyllt, pobl a’r amgylchedd, ac maent yn dod â manteision o fewn ychydig o flynyddoedd wrth iddynt dyfu a datblygu.”

I gael copi o’r llyfryn, ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am dîm Coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, e-bost bww.ts@forestry.gsi.gov.uk, neu gallwch lawrlwytho copi o wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn www.forestry.gov.uk/glastirwoodland.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Nod Coed Cadw (Woodland Trust) yw hyrwyddo creu rhagor o goetiroedd brodorol a mannau coediog, diogelu coetiroedd brodorol, coed a’u bywyd gwyllt at y dyfodol, ac ysbrydoli pawb i fwynhau a gwerthfawrogi coetiroedd a choed.

Mae’r Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt yn rhoi cyngor annibynnol a phwrpasol i ffermwyr ar yr amgylchedd a chadwraeth. 

Mae Coed Cymru yn rhoi cyngor a chymorth di-dâl ar reoli coetiroedd mewn ffordd sensitif a’r defnydd cynaliadwy o gynhyrchion coetir. Mae’n cwmpasu’r sbectrwm cyfan, o dwf coed newydd i gynhyrchu cynhyrchion pren caled o ansawdd uchel o Gymru. 

I gael rhagor o wybodaeth am waith y cyrff a enwir uchod, ewch i:
www.woodlandtrust.org.uk
www.fwag.org.uk/wales
www.coedcymru.org.uk

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y cyfryngau i Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost  clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: rachel.chamberlain@forestry.gsi.gov.uk