Menu


Y Comisiwn yn datgelu sut y mae’n bwriadu marchnata coed o Gymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14394

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi datgelu sut y mae’n bwriadu gwerthu coed o’r coedwigoedd dan ei ofal. 

Mae coedwigoedd Cymru ymhlith y mwyaf cynhyrchiol yn y DU, ac mae digon o goed i adeiladu 130,000 o dai ffrâm goed yn gadael coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru bob blwyddyn.

Cyflwynodd y Comisiwn ei strategaeth marchnata coed, sy’n dangos sut y mae’n bwriadu gweithio gyda’r diwydiant dros y pum mlynedd nesaf, i gynrychiolwyr busnes coedwig yn y Drenewydd ar Ddydd Iau (Ionawr 27).

Mae’n nod gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i sicrhau bod coed a werthir o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad yn helpu i ymladd yn erbyn newid hinsawdd yn ogystal â chefnogi diwydiant coedwig ffyniannus yng Nghymru sy’n cyflogi tua 8,900 o bobl.

Clywodd y gynulleidfa o felinwyr coed, proseswyr, contractwyr a rheolwyr coetir a oedd yn mynychu’r cyfarfod Grŵp Cyswllt Cwsmeriaid blynyddol fod Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi ymrwymo i gynnal cynhyrchu coed ar y lefel bresennol.

Mae’r ddogfen newydd yn adlewyrchu nodau Coetiroedd i Gymru, strategaeth coetir Llywodraeth y Cynulliad, sy’n ceisio cefnogi sector coedwig cystadleuol er mwyn hybu economi Cymru a sicrhau bod mwy o goed o Gymru yn cael eu defnyddio yng Nghymru, gan leihau ein hôl troed carbon.

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli’r 311,000 erw sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac sy’n cyfrif am 38% o’r gorchudd coed yng Nghymru.

Mae’r diwydiant coedwig yn werth £370 miliwn y flwyddyn i economi Cymru ac mae’r strategaeth farchnata coed newydd yn cyd-fynd â’r galw cynyddol am y cynnyrch adnewyddadwy hwn wrth i farchnadoedd newydd am goed gael eu datblygu.

Meddai Bill MacDonald, Ymgynghorydd Datblygu Marchnadoedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r farchnad ddatblygol ar gyfer tanwydd coed a biomas wedi creu cyfleoedd cyffrous ar gyfer defnyddiau o ansawdd isel ers cyhoeddi’r strategaeth ddiwethaf, ond mae angen i ni ymdrin â’r rhain mewn ffordd sy’n lleddfu pryderon ein cwsmeriaid traddodiadol.

“Rydym yn gobeithio y bydd y strategaeth newydd hon yn helpu i ddatblygu sgiliau ymhellach ac i greu rhagor o swyddi mewn mentrau sy’n ymwneud â choetiroedd a choed, ac yn darparu cyfleoedd i fentrau newydd ddatblygu a chystadlu am gyflenwadau coed.”

Mae’n rhaid i’r holl goed a gynaeafir o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad gydymffurfio â gofynion Safon Sicrhau Coetir y DU, sy’n cynnwys gwneud mwy o ddefnydd o ddulliau ar wahân i lwyrgwympo; adfer coetiroedd gyda nodweddion arbennig, a chefnogi cadwraeth, hamdden a chanlyniadau cymdeithasol.

Bydd y rhan fwyaf o’r coed yn cael eu gwerthu ar-lein, ac yn cynnwys cymysgedd o goed yn sefyll a boncyffion ar ochr y ffordd er mwyn rhoi cyfle i amrywiaeth eang o gwsmeriaid brynu coed.

“Byddwn hefyd yn ceisio annog buddsoddi yn y diwydiant drwy barhau i gynnig contractau tymor hir i gyflenwi coed - er y bydd pwyslais ar amcanion newydd megis cefnogi buddsoddi mewn cynaeafu coed, yn enwedig teneuo, mewn ardaloedd anodd,” meddai Bill.

Mae holl goed Llywodraeth y Cynulliad yn dwyn y logo Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd, sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol, ac maent wedi’u cofrestru gyda’r Rhaglen ar gyfer Cadarnhau Ardystiad Coedwig, sy’n dynodi eu bod yn dod o goedwigoedd a reolir yn gynaliadwy.

Pennawd: Hugh Jones, Rheolwr Gweithrediadau Cynaeafu a Marchnata Cymru, yn astudio’r ddogfen strategaeth farchnata newydd, yng nghwmni Stuart Goodall, Prif Weithredwr Confor (ar y chwith), a David Sulman, Prif Weithredwr Cymdeithas Cynhyrchion Coedwig y DU.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: bill.macdonald@forestry.gsi.gov.uk