Menu


Ffrwydro’r graig i agor llwybr i alluogi coedwigwyr i reoli coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14001

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n edrych fel golygfa o ffilm drychineb o Hollywood, ond dyma sut y gwnaeth coedwigwyr ddatrys y broblem o sut i gyrraedd coetir anhygyrch yn ddwfn yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Defnyddiodd peirianwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru ddynameit i agor llwybr i goedwig Ty’n y Cwm ger Dolwyddelan er mwyn galluogi coedwigwyr i reoli’r tir a gwella natur arbennig y dirwedd yn yr ardal.

Ni fyddai dulliau adeiladu ffyrdd mecanyddol traddodiadol yn effeithiol oherwydd y graig anhreiddiadwy a oedd wedi rhwystro mynediad i’r goedwig ers blynyddoedd lawer.

Penderfynodd y peirianwyr felly gymryd y cam anarferol o ddefnyddio dynameit er mwyn agor llwybr drwy’r graig, gan ei gwneud yn bosibl i’r peiriannau coedwigaeth ddechrau ar y gwaith o weddnewid y goedwig a gwella ei golwg.

Roedd y peirianwyr hefyd yn awyddus i sicrhau bod y ffordd newydd yn cydweddu â’r dirwedd ac nad oedd yn rhy amlwg i’r llygaid o ben Moel Siabod, un o fynyddoedd poblogaidd y parc cenedlaethol.

Meddai Gavin Queen, peirannydd sifil gwledig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Yn ogystal â natur y dirwedd, un o’r prif broblemau oedd dod o hyd i lwybr addas drwy’r tir agored a oedd yn eiddo i dirfeddiannwr preifat.”

Cymerodd gryn dipyn o amser i gael caniatâd cynllunio, yn bennaf oherwydd cymhlethdod y sefyllfa a nifer y ffactorau yr oedd yn rhaid eu hystyried,” meddai Gavin.

Bu’n rhaid cael caniatâd hyd yn oed i groesi ffordd y gwneid ychydig iawn o ddefnydd ohoni a oedd yn cysylltu Dolwyddelan a Phenmachno, gan ei bod wedi cael ei dosbarthu’n ffordd gyhoeddus.

Fodd bynnag, bydd y ffordd newydd yn galluogi Comisiwn Coedwigaeth Cymru i wella tirwedd yr ardal hon o fewn y parc cenedlaethol.

“Bydd y ffordd newydd, unwaith y bydd wedi’i chwblhau, yn galluogi Comisiwn Coedwigaeth Cymru i weddnewid y goedwig fel ei bod yn fwy cydnaws â’r dirwedd, ac mewn gwell sefyllfa i wynebu newid yn yr hinsawdd. Bydd gwell mynediad hefyd, i ni ac i’r cyhoedd, i ardal a oedd hyd yma’n anhygyrch.”

Bydd y goedwig 30 hectar, sy’n cynnwys sbriws Sitka a rhai coed pinwydd yr Alban, yn cael ei chlirio a’i hail-blannu’n goetir cymysg gyda sbriws Sitka, llarwydd Japaneaidd a phinwydd yr Alban.

Pennawd: Canlyniad y ffrwydrad gliriodd y ffordd i wneud hi'n bosibl i ffordd gael ei adeiladu fewn i goedwig Ty'n y Cwm

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am Beirianneg Sifil Coedwigaeth, cysylltwch â Gavin Queen ar 0300 068 0016, ffôn symudol 07901 670121.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: gavin.queen@forestry.gsi.gov.uk