Menu


Annog ffermwyr i bwyllo cyn torri coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14966

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ffermwyr yn cael eu hannog i ddarganfod a oes angen trwydded torri coed arnynt cyn gwneud unrhyw waith ar y gwrychoedd ar eu tir, rhag ofn eu bod yn torri’r gyfraith.

Daeth yr alwad hon oddi wrth Gomisiwn Coedwigaeth Cymru wrth i dirfeddianwyr ddechrau adnewyddu eu gwrychoedd fel rhan o’u cytundeb dan gynlluniau grant amaeth-amgylchedd Llywodraeth Cymru, yn enwedig Tir Gofal.

Rhoddwyd y rhybudd gan y Comisiwn ar ôl cofnodi ar gyfartaledd bum achos o dorri coed mewn gwrychoedd yn anghyfreithlon ar ffermydd bob blwyddyn – roedd y mwyafrif o’r achosion yn sir Gaerfyrddin, gyda Cheredigion yn ail.

Cefnogwyd yr alwad i gadarnhau a oedd angen trwydded torri coed gan Ann Humble, rheolwr y cynllun Tir Gofal, a nododd fod coed mewn gwrychoedd yn nodwedd bwysig o dirwedd Cymru o safbwynt bywyd gwyllt.

Gall peidio â chadarnhau a oes angen trwydded i dorri coed arwain at ddirwy o hyd at £2,500 neu ddwywaith gwerth y coed, pa un bynnag yw’r uchaf, ynghyd â chofnod troseddol.

Gallai hefyd dorri’r gofynion Cyflwr Amaethyddol ac Amgylcheddol Da (GAEC), a all effeithio ar gymorth uniongyrchol a thaliadau datblygu gwledig eraill gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Chris Botting, rheolwr achosion rheoleiddiol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Rydym yn gwerthfawrogi bod ffermwyr yn brysur iawn yr adeg hon o’r flwyddyn, yn enwedig y rheiny sy’n ceisio cwrdd â’r amserlenni hawlio grant ar gyfer y gwaith ar y gwrychoedd.

“Fodd bynnag, os oes angen i ffermwyr dorri coed, byddwn yn eu hannog i beidio â mentro â chael eu dal, ond i gysylltu â ni yn gyntaf i weld a oes angen trwydded ar gyfer y gwaith.

“Dylai hyn osgoi unrhyw sefyllfaoedd a all arwain at orfod mynd gerbron llys yr ynadon.”

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r angen i geisio sicrwydd cyn torri coed, er bod cytundebau amaeth-amgylchedd megis Tir Gofal yn annog deiliaid y cytundebau hyn i gael y caniatâd cyfreithiol angenrheidiol cyn cychwyn ar y gwaith.

Meddai Ann Humble, “Mae rheoli tir mewn ffordd gyfrifol yng Nghymru yn cyfrannu at amrywiaeth eang o ddatblygiadau amgylcheddol cadarnhaol yng nghefn gwlad.

“Dylai unrhyw ffermwyr sydd â chynlluniau gwrychoedd Tir Gofal a gymeradwywyd gynnal a chadw’r coed yn y gwrychoedd cyn belled â phosibl.
Ni ddylid torri coed oni bai bod angen rhoi cyfle i goed wrth ymyl oroesi – ac mae’n bosibl y bydd angen trwydded torri coed hyd yn oed yn yr amgylchiadau hyn.

“Byddwn yn annog unrhyw dirfeddiannwr sy’n ystyried torri coed i gysylltu’n gyntaf â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i weld a oes angen trwydded ar gyfer y gwaith.

“Bydd gweithredu mewn ffordd gyfrifol fel hyn yn dangos i’r gymuned ehangach sut mae economi Cymru yn elwa ar reolaeth tir weithgar.”

I gael cyngor ynghylch gwneud cais am drwydded torri coed, ewch i wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn www.forestry.gov.uk neu ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am y tîm Grantiau a Rheoliadau.

Pennawd: Mae’n bosibl y bydd angen trwydded cyn adnewyddu gwrychoedd.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

O 2012 ymlaen, bydd y pedwar cynllun amaeth-amgylchedd presennol, sef Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a’r Cynllun Ffermio Organig, yn cael eu disodli gan un cynllun, sef Glastir, sydd mewn gwell sefyllfa i gwrdd â sialensiau amgylcheddol y presennol a’r dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Tir Gofal, cysylltwch ag Anne Humble  Ann.Humble@Wales.gsi.gov.uk.
Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies, clive.davies@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922

e-mail: chris.botting@forestry.gsi.gov.uk