Menu


Cymryd y camau cyntaf i adfer coetiroedd hynafol y Cymoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14595

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cymerwyd y camau cyntaf i adfer rhai o’r cynefinoedd mwyaf gwerthfawr ym Mlaenau’r Cymoedd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal arolwg pedair blynedd o’r holl Safleoedd Coetir Hynafol (SCH/AWS) a Phlanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PSCH/PAWS) yn ne Cymru, sy’n darparu lloches olaf i lawer o’n planhigion a bywyd gwyllt prinnaf.

Bydd y canlyniadau’n helpu CC Cymru i ganfod pa ardaloedd sy’n wynebu’r bygythiad mwyaf ac yn ei alluogi i flaenoriaethu’r gwaith o adfer y coetiroedd bregus hyn i’r cyflwr yr oeddynt ganrifoedd yn ôl.

Mae blwyddyn gyntaf yr arolwg wedi dod i ben, a buwyd yn canolbwyntio ar ganfod y prif nodweddion yn yr holl Safleoedd Coetir Hynafol a’r Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol ym Mlaenau’r Cymoedd. Byddwn yn targedu ardaloedd eraill yn ystod y ddwy flynedd nesaf, a bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn derfynol.

Meddai Rosalind Codd, Rheolwr Cadwraeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Drwy gasglu’r wybodaeth hon, rydym wedi dechrau creu darlun o gyflwr presennol y safleoedd hyn a’r bygythiad iddynt.

“Bydd safle sydd â llawer o botensial ecolegol, ond sy’n wynebu bygythiad mawr gan blanhigion ymledol, yn uchel ar y rhestr ar gyfer gwaith adfer, tra bydd safleoedd sydd dan lai o fygythiad ac sydd â photensial ecolegol is yn cael llai o flaenoriaeth.”

Mae coetiroedd hynafol yn destun nifer o Gynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth yn y DU, sydd â’r nod o ddiogelu a gwella’r ardaloedd amhrisiadwy hyn sy’n darparu’r unig gynefin ar gyfer rhai planhigion ac anifeiliaid.

Mae coedwig De Cymru yn ymestyn dros 30,000 hectar, a bydd yr arolwg yn edrych ar y 4,600 hectar o Safleoedd Coetir Hynafol a Phlanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol yn yr ardal.

Mae’r arolwg yn edrych ar amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys:

• Aildyfiant naturiol coed brodorol

• Aildyfiant naturiol coed anfrodorol 

• Faint o fygythiad yw rhywogaethau ymledol megis Rhododendron ponticum a’r Bysen Saethwr 

• Faint o goed hynafol a phren marw sydd ar y safle

• Presenoldeb rhywogaethau sy’n tyfu’n arbennig mewn coetiroedd, megis clychau’r gog, blodau’r gwynt a llygad Ebrill.

“Mae’n gyffrous iawn cael cymaint o ddata manwl gywir,” meddai Rosalind. “Bydd y wybodaeth hon yn ein helpu i ganfod cyflwr presennol y coetiroedd hyn fel ein bod ni’n gallu targedu ein gwaith ar yr ardaloedd hynny lle mae mwyaf o angen a chwarae ein rhan yn y gwaith o wella bioamrywiaeth ac amgylchedd y cymoedd.”

Mae dod â Safleoedd Coetir Hynafol a Phlanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol dan “reolaeth ffafriol” oherwydd gwerth eu bioamrywiaeth, tirwedd, treftadaeth a diwylliant yn un o amcanion Coetiroedd i Gymru, strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer coed a choetiroedd. 

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gwneud cynnydd da o ran adfer rhai o’n safleoedd coetir hynafol, ac wedi dechrau gweithio ar tua 5,000 hectar ar draws Cymru, a bydd yr arolwg yn ein helpu i gynllunio ein rhaglenni gwaith yn y dyfodol ar gyfer adfer yr holl safleoedd coetir hynafol.

Coetir hynafol yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio coetir sy’n dyddio’n ôl i 1600. Cafodd nifer helaeth o Safleoedd Coetir Hynafol Cymru eu plannu â rhywogaethau anfrodorol, conwydd yn bennaf, yn ystod yr ugeinfed ganrif, gan greu Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol.

Gwneir yr arolwg ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru gan yr arbenigwyr rhyngwladol, AECOM.

Pennawd: Un o’r ardaloedd glan afon y gwnaed arolwg ohonynt ym Mlaenau’r Cymoedd.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: rosalind.codd@forestry.gsi.gov.uk