Menu


Gwobr taclusrwydd i’r Geidiaid a ‘greodd’ hafan mewn coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 CHWEFROR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15304

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae grŵp o Geidiaid y Merched yn Sir Gaernarfon, a greodd hafan coetir i’w cymuned leol, wedi’u gwobrwyo drwy ennill Gwobr Cymru Daclus am eu hymdrechion.

Mae’r grŵp wedi agor hyd at 500 metr o lwybrau yn eu coetir lleol yn Felin Fach ger Caernarfon i’w gwneud yn haws i bobl mewn cadeiriau olwyn eu defnyddio drwy glirio saith acr o lawryfen a mieri ymwthiol.

Gyda chymorth grant Coetiroedd Gwell i Gymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, maen nhw hefyd wedi ail blannu dros 400 metr o wrychoedd a choed, clirio nialwch o nant, gosod byrddau cerdded i agor ardal fawr gorslyd a darparu gweithgareddau pwll dipio.

Cafodd eu gwaith ei ddyfarnu’r gorau yng Nghymru gan gipio’r wobr o £250 yng nghategori Gwella Coetir Gwobrau Cymru Daclus.  Comisiwn Coedwigaeth Cymru oedd yn noddi’r grwpiau sy’n anrhydeddu pobl a grwpiau sydd wedi gwella’u hardaloedd.

Yn ogystal â helpu’r Geidiaid i gwblhau heriau ac ennill bathodynnau teilyngdod, rhoddodd y prosiect gyfle i bobl ddi-waith a myfyrwyr lleol Bagloriaeth Cymru ennill profiad a dysgu sgiliau newydd yn ogystal â chael hwyl a blas ar ffordd o fyw iachach yn yr awyr agored.

Dywedodd Barbara Anglezarke, Rheolwr Polisi a Rhaglen Coetiroedd i Bobl, Comisiwn Coedwigaeth Cymru fod y Geidiaid yn llawn haeddu ennill Gwobr Gwella Coetir eleni.

“Roedd camp y grŵp wedi creu argraff fawr iawn arnon ni. Maen nhw wedi gweithio gydag eraill i wneud eu coetir yn fan croesawgar, hygyrch a ffyniannus y gall pawb ei fwynhau, gyda phawb yn dysgu ac yn cael hwyl ar yr un pryd – tipyn o gamp!

“Roedd yr holl ymgeiswyr wedi gwneud cymaint i drawsnewid eu coetiroedd er gwell ac maen nhw’n haeddu’n llongyfarchiadau,” meddai.

Mae gan Wobrau Cymru Daclus nifer o gategorïau megis ysgolion, busnesau, traethau, afonydd, gorsafoedd rheilffordd ac yn y blaen, gyda’r holl enillwyr unigol yn cystadlu wedyn am gwpan cyffredinol Cymru Daclus a siec ychwanegol o £500.

Enillwyd Gwobr gyffredinol Cymru Daclus gan Gyfeillion Llwybr Arfordirol Ynys Môn, sy’n cynnal gwaith clirio ysbwriel yn rheolaidd ar 125 o filltiroedd y llwybr arfordirol ar Ynys Môn.

Llun: Arweinwyr Geidiaid y Merched Jill Stott, Ann Fazakerley a Karen Roberts yn derbyn eu Gwobr Cymru Daclus oddi wrth John Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (ail chwith) a Terry O'Keefe o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer)  

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi grwpiau cymunedol ac ysgolion ledled Cymru i wella ansawdd amgylcheddol drwy leihau ymddygiad gwrth gymdeithasol a datblygu synnwyr o falchder mewn cymunedau. Mae’n gefnogwr brwd o grwpiau cymunedol, gan gynnwys nifer fawr o grwpiau coetir.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News @ FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk