Menu


Helpu’r adar i deimlo’n gartrefol yng nghoetiroedd Cwm Elan

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13544

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Cwm Elan ger Rhaeadr Gwy yn un o’r safleoedd pwysicaf ar gyfer adar yng Nghymru a bydd 80 o wahanol rywogaethau’n bridio yno bob blwyddyn.

Mae amrywiaeth o rywogaethau o goed a chynefinoedd yn hanfodol ar gyfer ffyniant adar, ac mae’r coetiroedd yng Nghwm Elan yn cynnwys coed conwydd, coed llydanddail, llwyni a blodau gwyllt sy’n darparu gwahanol ardaloedd bridio a nythu.

Yn dilyn cymorth grant gan gynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru Comisiwn Coedwigaeth Cymru, plannwyd 27,000 o goed, yn cynnwys coed derw ac ynn, dros y gaeaf. Cafodd y coed newydd hyn eu tyfu o hadau a gasglwyd o goed brodorol yng Nghymru sydd wedi addasu i’r hinsawdd leol.

Yn ogystal chefnogi’r gwaith o adfer ac ailblannu coetiroedd naturiol hynafol Cwm Elan, sy’n cynnwys coed derw, cyll, bedw llwyd ac ynn, mae’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn sicrhau bod y coetiroedd yn cael eu rheoli er mwyn gwella gwerth masnachol y pren a gynaeafir o’r coed ac er mwyn cynnal a gwella cynefinoedd bywyd gwyllt.

Mae’r cynllun rheoli hefyd yn cynnwys cael gwared rhai coed conwydd fel bod mwy o olau yn cyrraedd llawr y goedwig. Bydd y golau ychwanegol yn hybu twf y coed sy’n weddill ac yn cynyddu gwerth y pren a gynhyrchir ohonynt. Mae rhagor o olau hefyd yn hybu twf blodau a llwyni ar lawr y goedwig, ac yn gwella’r mannau bridio a nythu ar gyfer adar a bywyd gwyllt arall.

Mae ystd, cronfa ddŵr a dalgylch Elan yn eiddo i Ddŵr Cymru. Meddai Peter Jennings, prif geidwad canolfan ymwelwyr Cwm Elan, "Mae gwahanol fathau o adar yn manteisio ar y rhaglen waith yn y coetiroedd.

"Pan fyddwn yn torri ardal o goed conwydd, bydd corhedydd y coed ac, ambell waith, y troellwr mawr yn symud i mewn.

"Wrth i’r gwellt aildyfu, bydd gwenoliaid a gwenoliaid y bondo yn bwydo ar y pryfed sy’n dechrau bridio, a bydd y prysgwydd bedw ifanc a’r mieri yn darparu digonedd o bryfed a mannau nythu diogel ar gyfer telor yr ardd, y telor penddu a thelor yr helyg.

"Wrth i’r coed a’r llwyni dyfu, byddant yn darparu mannau diogel ar gyfer bridio, er enghraifft, mae’r llinos bengoch, sy’n prinhau, yn arbennig o hoff o wern, bedw a chonwydd ifanc."

Yn ogystal bod yn gartref i nifer helaeth o adar, mae Cwm Elan yn boblogaidd iawn gan ymwelwyr dynol – ymwelodd dros 400,000 o bobl ’r 70 milltir sgwr o goetir, afon a gweundir o gwmpas y gronfa ddŵr y llynedd.

Mae arian Coetiroedd Gwell i Gymru yn cael ei ddefnyddio i greu rhwydwaith newydd o lwybrau ac i gyhoeddi amrywiaeth o daflenni ar lwybrau cerdded i helpu pobl i elwa i’r eithaf ar eu hymweliad.

Mae cyfres o deithiau tywys o ganolfan ymwelwyr Cwm Elan yn cynnwys taith drwy’r coetir derw hynafol i glywed cr y wig am 6.30am ar Ddydd Sul, yr 2ail o Fai ynghyd digwyddiad gyda’r nos ar Ddydd Sadwrn y 15fed o Fai i ddathlu Noson Genedlaethol y Gwyfynod. Gellir bwcio saffaris gwylio adar ar gyfer boreau Sadwrn hyd y 27ain o Fehefin. I gael rhagor o wybodaeth am deithiau a digwyddiadau yng Nghwm Elan, ewch i www.elanvalley.org.uk <http://www.elanvalley.org.uk/>

NODIADAU I OLYGYDDION

Coetiroedd Gwell i Gymru

Gellir cael grantiau i blannu neu reoli unrhyw ardaloedd o goetir sydd dros 0.25 hectar drwy Goetiroedd Gwell i Gymru. I gael rhagor o fanylion am y cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru, a fyddech cystal chysylltu 0300 068 0300 neu www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5z8jcr

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 068 0057.